In contact met belanghebbenden

Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers. Maar er zijn ook anderen die belang hebben bij wat we doen, zoals onze donateurs, onderzoekers, enzovoort. Van al onze contacten maken we graag tweerichtingsverkeer: een echte dialoog. Zo leren we van elkaar.


Mensen met dementie en mantelzorgers

Om mensen met dementie en mantelzorgers goed te kunnen helpen, onderhouden we intensief contact met hen. Deze dialoog krijgt op allerlei manieren vorm:

  • In onze Adviesraad dementie zitten acht mensen met dementie. Zij komen een paar keer per jaar samen en vertellen ons over hun leven met dementie en waar zij zoal tegenaan lopen.
  • We hebben een Alzheimer Panel van mantelzorgers die we een paar keer per jaar vragen voorleggen.
  • We organiseren verschillende Focusgroepen met mensen met dementie en/of mantelzorgers. Zij helpen ons onder meer bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen.
  • In onze Alzheimer Cafés staan ontmoeting en het delen van informatie en ervaringen centraal.
  • Voor specifieke vragen rond dementie kunnen mensen terecht bij onze Alzheimer Telefoon.


Donateurs

Ons werk zou onmogelijk zijn zonder de betrokkenheid van vele donateurs. We houden hen graag op de hoogte van ons werk, onder meer via www.alzheimer-nederland.nl, ons magazine Alz… en verschillende nieuwsbrieven. Om te weten wat zij van ons werk vinden en welke vragen zij hebben, houden we regelmatig (telefonisch) enquêtes en interviews.


Overheid en onderzoekers

Onze contacten met de overheid staan vooral in het teken van onze inzet voor de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers (zie de pagina over belangenbehartiging). Het ministerie van VWS en gemeenten zijn daarbij onze belangrijkste contacten. Wat het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek betreft, werken we samen met vele nationale en internationale onderzoekers, die we ook graag met elkaar in contact brengen (zie de pagina over wetenschappelijk onderzoek).


Het Nederlandse publiek

Onze website www.alzheimer-nederland.nl is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dementie en Alzheimer Nederland. Onze publieksservice (via ons algemeen telefoonnummer en info@alzheimer-nederland.nl) is eveneens voor iedereen bereikbaar. Via social media en onze digitale nieuwsbrief gaan we graag met zo veel mogelijk mensen het gesprek aan over ons werk, actuele ontwikkelingen en onze standpunten.


Klachten

Omdat we veel waarde hechten aan dialoog, nemen we klachten over ons werk altijd serieus. We hebben hiervoor een procedure, waarin onder meer staat dat we elke klacht (in principe) binnen vijf werkdagen afhandelen. Mensen hebben ook altijd de mogelijkheid om een klacht over onze organisatie in te dienen bij het CBF of de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (www.goededoelennederland.nl).

De volledige klachtenprocedure kunt u hier raadplegen.