Organisatie

Wij zijn Alzheimer Nederland. Vier eenvoudige woorden die heel veel betekenen. Wij zijn op een missie voor een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken heeft. Daarvoor zetten wij onze eigen talenten en drijfveren in. Dat doen wij niet alléén, maar samen met vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten. Dat maakt ons samen uniek.

Alzheimer Nederland zorgt dat er vooruitgang wordt geboekt. Dat er wordt gewerkt aan het voorkomen, genezen en behandelen van dementie. Dat we wetenschappelijk onderzoek financieren. Dat we ondersteuning bieden aan iedereen die met de ziekte te maken heeft. Dat we voorlichting geven, hulp en informatie bieden, opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun dierbaren en talloze activiteiten organiseren. En dat we de maatschappij stimuleren beter om te gaan met mensen met dementie, zodat zij langer kunnen meedoen.

Wat er ook nodig is: ‘Daar zorgen wij voor’.

Op het hoofdkantoor van Alzheimer Nederland in Amersfoort werken ongeveer 100 medewerkers. De organisatie heeft 3.500 landelijke/regionale vrijwilligers en 30.000 collecte-vrijwilligers.
 

Doelstellingen

Alzheimer Nederland heeft strategische ambities gedefinieerd:

 • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen. Dit doet Alzheimer Nederland door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren. Alzheimer Nederland biedt hulp en informatie aan iedereen die met dementie te maken heeft en zet zich in voor betere zorg. Ook wordt onderzoek ondersteund dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
 • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren voor een toekomst zonder dementie. Dit doet Alzheimer Nederland door donateurs te werven en geld in te zamelen, en door heldere communicatie over het werk van de organisatie.
 • De organisatie en ‘het merk Alzheimer Nederland’ goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie.

Door de rollen als gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie goed te combineren kunnen de uiteenlopende activiteiten optimaal uitgevoerd worden. Hiervoor zijn zes thema’s in het leven geroepen die richting geven aan de manier van werken, te weten:

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Online platform Dementie.nl
 • Een dementievriendelijke samenleving
 • Participatie van patiënten
 • Preventie en bewustwording
 • Opinievorming

Het jaar 2018 was hierin uiterst succesvol: er werd een recordbedrag opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek en Alzheimer Nederland was volop in de (digitale) media via radio en televisie-uitzendingen waarin verschillende doelgroepen werden bereikt. 
> Lees hier meer over de organisatie en resultaten. 

 

Bestuur en toezicht

Vorig jaar is de huidige directeur-bestuurder Gerjoke Wilmink aangetreden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) die uit maximaal zeven leden bestaat. De RvT stelt de jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening) vast. De raad functioneert ook als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De toezichthouders doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. Vanwege het vertrek van één van de leden, door het verstrijken van de wettelijke termijn, ontstaat een vacature. De nieuw aan te treden toezichthouders worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De huidige samenstelling van de RvT is:

 • Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (voorzitter RvT en remuneratiecommissie)
 • De heer prof. dr. G.W.A.M. Padberg (vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie)
 • De heer ir. F.A.M. Spijkers (lid en voorzitter van de financiële commissie)
 • Mevrouw drs. M. Bolle (lid/lid van de financiële commissie)
 • De heer drs. J.A.L. de Keijzer (lid)
 • De heer drs. J.J.H. van Breukelen (lid)

Binnen de RvT van Alzheimer Nederland werken wij met een financiële commissie en remuneratiecommissie. De reguliere vergadercyclus van zowel de RvT als de financiële commissie is 5x per jaar.
 

Profiel algemeen

In het algemeen beschikken alle leden van de RvT over brede deskundigheden, een academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen. Elk lid van de raad beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van zijn/haar functie zodat een goede taakverdeling binnen de raad gewaarborgd is.

Persoonlijkheidskenmerken voor leden van de RvT:

 • Voelt zich intrinsiek gemotiveerd en verbonden met de missie van Alzheimer Nederland.
 • Is rolvast in de taken van toezichthouder (controleur, werkgever en sparringpartner/adviseur) en weet deze op respectvolle wijze te vervullen.
 • Teamspeler, gericht op samenwerking.
 • Brengt een netwerk in dat ingezet kan worden om ‘het merk’ Alzheimer Nederland verder te versterken.
 • Is in staat om zowel de directeur-bestuurder en mede toezichthouders inhoudelijk te challengen c.q. te inspireren met een hoge professionele standaard.
 • Verbinder, bestuurlijk evenwichtig, goed hoofd- van bijzaken kunnen scheiden, houdt overzicht.
 • Integer, authentiek en onafhankelijk.
 • Inspirerend, positief en constructief.
 • Goede reputatie, is van onbesproken gedrag.
 • Is gericht op besluitvorming voor de lange termijn en het collectieve belang van Alzheimer Nederland.

 

Profiel specifiek

Ter opvolging van de heer drs. J.J.H. van Breukelen (wegens het aflopen van de gestelde termijn) zoeken wij een lid met een bedrijfsmatig profiel. Naast de algemene kenmerken vragen wij:

 • Aantoonbare ervaring op eindverantwoordelijk bestuurlijk niveau in het grote bedrijfsleven c.q. corporate omgeving.
 • Bestuurlijke ervaring in de rol van toezichthouder/commissaris van een (maatschappelijke) landelijk opererende organisatie.
 • Visie op marketing, fondsenwerving, sponsoring als onderdeel van de (marketing) strategie.
 • Ervaring en kennis op het terrein van technologie en ICT/digitalisering.
 • Ondernemerschap, commercieel denkend vanuit mogelijkheden voor Alzheimer Nederland.

De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een multiculturele achtergrond.

 

Procedure

Alzheimer Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 16 januari 2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan alzheimernederland@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Saskia Pelt op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.