Persoonsgerichte zorg 

Om voorbereid te zijn op de groeiende groep oudere migranten met dementie en om kwaliteit van zorg voor iedereen te kunnen bieden, ontstond in de regio Zwolle de wens om een regionaal netwerk voor cultuursensitieve zorg en dementie op te richten. “Cultuursensitieve zorg gaat verder dan alleen een drempel in taal oplossen. Het gaat ook over voorkeuren in het eten of feestdagen en je bewust zijn van je eigen culturele bril. Het gaat om luisteren naar de wensen van de persoon met dementie en de familie en om de kracht van persoonsgerichte zorg. Onder leiding van Hogeschool Windesheim komen alle betrokkenen regelmatig samen via het netwerk, zo kunnen we veel van elkaar leren”, aldus Cumert. En het gaat verder: samen hebben de zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Zwolle een manifest ondertekend om cultuursensitieve zorg in de praktijk te realiseren. 

De coördinator en het betrekken van de doelgroep zijn succesfactoren 

Jan Heining, voorlichter en belangenbehartiger van Alzheimer Nederland in de regio, vult Cumert aan: “Door het manifest houdt de gemeente Zwolle vinger aan de pols. Zien we al vooruitgang? Wat is er nog nodig? En om de gemaakte afspraken en doelen op het netvlies te houden van alle ondertekenaars, is er een coördinator aangesteld. De coördinator legt de lijnen tussen alle betrokkenen en zorgt voor continuïteit. Nu staat het Netwerk Cultuursensitieve Zorg en Dementie als partner voor de gemeente. En dat heeft meerwaarde. Voor de gemeente is het belangrijk dat er een plan van aanpak is om de zorg cultuursensitief te maken en continuïteit te waarborgen. Betrek hierbij migranten bijvoorbeeld via een klankbord. Ook hiervoor maakt de coördinator zich sterk.” 

Er zijn meerdere uitdagingen 

Heining “Als we kijken naar een aantal uitdagingen, is de eerste het bieden van ondersteuning. Maar hier gaat een uitdaging aan vooraf, namelijk dat we weten welk aanbod de ondersteuningsvrager nodig heeft. Pas dan kunnen we het ook daadwerkelijk aan gaan bieden. Dan is nog de vraag, kunnen de ondersteuningsvragers het ook vinden. En daarvoor is kennis over de ziekte en de vormen van ondersteuning nodig .” Cumert voegt toe: “De mantelzorger denkt regelmatig dat vergeetachtigheid of elkaar niet begrijpen komt door het ouder worden of bijvoorbeeld een gehoorprobleem. Dementie is een onbekende term bij de meeste ouderen met een migratieachtergrond”. Heining: “Probeer dan maar eens ondersteuning te vinden, als de term dementie bij jou niet bekend is! Het is een combinatie van meer kennis en het bieden van passend aanbod.” 

Sleutelfiguur 

De trainingen die worden gegeven zijn aangepast op de doelgroep. Heining: “We hebben de trainingen vertaald in het Arabisch, Turks, Perzisch, Koerdisch etc. Maar om de gemeenschap binnen te komen, moet je echt een ingang hebben; een sleutelfiguur. Cumert heeft een breed netwerk met cruciale mensen en die benaderen we dan samen. Naast het netwerk voor cultuursensitieve zorg doen we nog veel meer binnen het welzijnswerk. We hebben vertaalmaatjes, een buurtkamer in samenwerking met WijZ Welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond en een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers. Lotgenotencontact is namelijk erg belangrijk. Zo leren we van elkaar, ook in de omgang met iemand met dementie.” 

Toekomstperspectief 

Cumert ziet een aantal vervolgstappen: “We willen graag de voorlichtingen samen met Alzheimer Nederland uitbreiden naar meer talen en meerdere gemeenschappen kennis bieden over dementie. Zo is de casemanager bijvoorbeeld nog onvoldoende bekend bij ouderen met een migratieachtergrond. Terwijl juist bij hen hulp nodig is in het vinden van ondersteuning. Daar moeten we echt nog hard aan werken! Samen met de casemanager dementie en Alzheimer Nederland lijkt het mij mooi om bijeenkomsten met families te organiseren. Zodat de familie op één lijn komt.” 

Meer maatwerk: van Oldambt tot Roermond

Tijdens het maken van het boekje Maatwerk werd de wereld overvallen door een crisis van ongekende omvang. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn door de coronacrisis hard geraakt. Zorg en ondersteuning viel weg en bovendien werden sociale contacten – zó belangrijk – beperkt. Tegelijkertijd zagen we mooie voorbeelden van creativiteit en maatwerk, om toch een alternatief te bieden en in contact te blijven. Op veel plekken werden de handen ineen geslagen en werd gekeken wat wél mogelijk was. Een aantal van deze initiatieven willen we koesteren en na de coronacrisis behouden. Laat je inspireren! Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar je kunt doorgaan op wat er al is en dit toepassen op je eigen realiteit, dicht bij de mensen. Maatwerk dus.

Download het boekje en laat je inspireren