300.000 euro voor onderzoek naar betere ondersteuning en hulp

Alzheimer Nederland heeft in 2016 toegezegd tien onderzoeken te ondersteunen met in totaal €300.000. De onderzoeken zijn gericht op betere hulp en ondersteuning van mantelzorgers en/of mensen met dementie. De onderzoeken zijn onderdeel van het Deltaplan Dementie en gestart dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en ZonMw.

Tien projecten

In het onderstaande overzicht leest u een korte samenvatting van de tien projecten.
* Deze onderzoeken zijn geadopteerd door de Regionale Afdelingen van Alzheimer Nederland, ter waarde van € 100.000,-​​​​​​​

Beter thuis met dementie

De meeste mensen met dementie worden thuis verzorgd door hun partner of een andere naaste. Uit gesprekken met deze mantelzorgers blijkt dat zij behoefte hebben aan scholing. Hoe ga je om met het veranderde gedrag en de veranderende relatie? Hoe zorg je voor jezelf (en daardoor ook beter voor degene met dementie)? In Australië is een cursusprogramma ontwikkeld, dat leidde tot minder verpleeghuisopnames en minder psychologische stress bij mantelzorgers. Heeft een dergelijk cursusprogramma ook een positief effect op mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland?

De zevendaagse cursus, gegeven door zorgprofessionals, gaat in op alle aspecten die te maken hebben met het zorgen voor iemand met dementie. Hierbij komen zowel psychologische, sociale als praktische zaken aan de orde. Gedurende de cursus verblijven zes mantelzorgers samen met hun partners met dementie in een groot vakantiehuis. Voor degene met dementie is een aangepast programma, met aandacht voor het omgaan met de beperkingen door dementie, zoals geheugentraining, reminiscentie (bewust ophalen van herinneringen) en groepsgesprekken. Ook is er ruimte voor ontspanning.

Honderdvierenveertig paren uit de regio Rotterdam doen mee aan het onderzoek. De helft van de paren volgt de cursus, de andere helft krijgt een wijkverpleegkundige (reguliere zorg) aangeboden. Aan de hand van telefonische interviews en vragenlijsten meten de onderzoekers de kwaliteit van leven, door bij de mantelzorger te kijken naar het gevoel van belasting en psychische klachten en bij degene met dementie naar het gedrag en de mate van zelfstandigheid. Bij een positief resultaat wordt toegewerkt naar implementatie als reguliere voorziening. 

In het kort:

 • Zevendaagse cursus op een externe locatie over omgaan met dementie voor mantelzorgers en hun naaste met dementie
 • De verwachting is dat het volgen van de cursus leidt tot een betere kwaliteit van leven
 • Bij een positief resultaat wordt toegewerkt naar implementatie als reguliere voorziening


Onderzoeker: Drs. E.G. Birkenhäger
Instituut: Laurens
Start: 1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland:  35.000 euro, waarvan 17.500 euro in 2016
Originele projecttitel:  Beter Thuis met Dementie: doorontwikkeling en effectonderzoek van een innovatief programma voor mantelzorgers en hun naaste
Meer informatie:  Website ZonMw

InLife, virtueel sociaal platform voor mantelzorgers

De overheid verlangt van mantelzorgers dat zij hun sociale netwerk om hulp vragen voordat zij een beroep doen op professionele hulp. Mantelzorgers zijn vaak overbelast en hebben behoefte aan steun. Zij vinden het echter lastig om anderen om hulp te vragen. En de omgeving is vaak terughoudend, om de privacy van de persoon met dementie en de mantelzorger te respecteren. 

Internet biedt wellicht een oplossing  omdat het laagdrempelig is: men kan vanuit huis op een tijdstip dat het uitkomt communiceren. InLife is een online applicatie die specifiek is ontwikkeld om mensen met dementie en hun mantelzorgers en mensen uit het sociale netwerk bij elkaar te brengen. InLife is makkelijk in gebruik. InLife is niet bedoeld om het persoonlijk contact te vervangen maar juist om dit te versterken.

Het onderscheidt zich omdat het (1) direct aansluit bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers (2) samen met hen is ontwikkeld (3) specifiek gericht is op het versterken van een open communicatie en het verlagen van drempels om hulp te vragen of te geven.

In opeenvolgende fasen wordt InLife gebruikt, getest  en aangepast. Vervolgens worden de effecten van InLife in een RCT-studie uitgebreid onderzocht. Bekeken wordt of het gebruik van InLife ook daadwerkelijk bijdraagt aan meer steun en betrokkenheid van het sociale netwerk, of de mantelzorger beter kan zorgen voor de persoon met dementie en of het gebruik van InLife gevoelens van eenzaamheid vermindert.

De onderzoekers zijn voortdurend in contact met de betrokken mantelzorgers om ze te laten meekijken en meedenken in het onderzoek. In een aparte bijeenkomst  voor de mantelzorgers worden de bevindingen van het onderzoek besproken.

In het kort:

 • Online applicatie die helpt het sociaal netwerk van mantelzorgers te versterken
 • Onderzoek of gebruik van InLife de mantelzorger daadwerkelijk steun biedt en helpt bij de zorg voor de patiënt met dementie
 • Mantelzorgers zijn betrokken bij alle stappen van het project

Onderzoeker:  Dr. M.E. de Vugt
Instituut:  Universiteit Maastricht
Start:  1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland:  35.000 euro, waarvan 17.500 euro in 2016
Originele projecttitel:  Project InLife. Evaluatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van een virtueel sociaal platform voor mantelzorgers van mensen met dementie
Meer informatie:  Website ZonMw

Groene initiatieven in de stad

Dagbesteding is belangrijk voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor mensen met dementie is het belangrijk dat zij een zinvolle invulling van hun dag hebben. Terwijl het voor mantelzorgers van belang is dat zij tijdelijk ontlast worden van de zorg voor hun naaste. Toch maken weinig mensen gebruik van dagbesteding omdat huidige voorzieningen niet altijd aansluiten bij hun behoeften. Dagbesteding op een zorgboerderij blijkt een voorziening die mensen met dementie en hun mantelzorgers vaak wel aanspreekt. Er is interesse voor vergelijkbare plekken in steden, in de vorm van stadsboerderijen, buurttuinen en verzorgingshuizen die hun tuin openstellen voor mensen met dementie in de buurt. Er is nog weinig bekend over de diversiteit en waarde van deze groene initiatieven in de stad. Ook zijn gemeenten vaak onvoldoende op de hoogte van de potentie en weten veel groene initiatiefnemers de weg naar de zorg niet te vinden.

De onderzoekers maken een landelijke inventarisatie van groene initiatieven in steden. Wat is de betekenis voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en mensen in de wijk? Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze initiatieven? Vijftien initiatieven worden verder onderzocht op basis van interviews met mensen met dementie en hun mantelzorgers, betrokken professionals en vrijwilligers en gemeenten. Een werkgroep van mensen met dementie, mantelzorgers en gemeenten denkt mee over de opzet en uitvoering van het project en het gebruik van de resultaten. Samen met een adviesgroep worden actieplannen gemaakt om de groene initiatieven nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep. Ook denken gemeenten en deskundigen mee over de financiering en verdere ontwikkeling van groene initiatieven.

In het kort:

 • Landelijke inventarisatie van groene initiatieven in de stad: wat is de betekenis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
 • Opstellen actieplannen om groene initiatieven nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep
 • Inventariseren van mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en financiering

Onderzoeker: Dr. ir. L. Vaandrager
Instituut: Wageningen Universiteit
Start: 1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland: 35.000 euro, waarvan 17.500 euro in 2016
Originele projecttitel: Groene initiatieven in de stad voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers
Meer informatie:  Website ZonMw

GOUD Mantel-project, ervaringen van oud mantelzorgers

Een groot deel van de mantelzorgers van mensen met dementie zijn tamelijk zwaar belast tot overbelast, blijkt uit verschillende peilingen. De druk op mantelzorgers neemt waarschijnlijk nog meer toe, omdat het huidige zorgstelsel er op is gericht om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. Tijdens de zorg voor hun naasten met dementie doen mantelzorgers veel kennis en ervaring op: zij lopen tegen problemen aan en vinden hier vaak creatieve oplossingen voor. Met dit project willen de onderzoekers deze ervaringen beschikbaar maken, ter ondersteuning van mantelzorgers die nu voor een naaste met dementie zorgen. Veel mantelzorgers hebben namelijk het gevoel dat ze er alleen voor staan en alles zelf moeten uitzoeken. Om mantelzorgers niet nog verder te belasten, kunnen oud-mantelzorgers de rol als ervaringsdeskundige vervullen. Na overlijden van hun dierbare blijft de opgedane kennis veelal onbenut, terwijl zij juist vanuit hun eigen emotie en beleving kunnen helpen bij de (h)erkenning en het oplossen van alledaagse problemen. Daarmee staat de koppeling tussen kennis, ervaring én emotie centraal. Bovendien kan deze inbreng goed aansluiten bij de bestaande zorg door casemanagers en (medische) zorgverleners.

Het GOUDmantel-project bouwt voort op eerdere interventies die bij mantelzorgers zijn uitgevoerd, zowel via ergotherapie als via specifieke interventies. Dit project zal bewijzen of er met het beschikbaar maken van de ervaringskennis van oud-mantelzorgers daadwerkelijk een gouden vondst is gedaan in de ondersteuning van de zware taak die mantelzorgers van mensen met dementie moeten vervullen.

In het kort:

 • Ontwikkeling van een interventie om de ervaringskennis van oud-mantelzorgers beschikbaar te maken voor mensen die nu zorgen voor een naaste met dementie
 • Nagaan of, hoe en op welke wijze mantelzorgers en oud-mantelzorgers ervaringen met elkaar willen delen
 • Multidisciplinaire samenwerking tussen diverse professionals uit onderwijs, zorg en beleid en ervaringsdeskundigen

Onderzoeker:  Dr. ir. M.A. van der Marck
Instituut: Radboud Universiteit
Start: 1 jan 2016
Looptijd: 24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland: 35.000 euro, waarvan 17.500 in 2016
Originele projecttitel: Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere dementiezorg thuis (afgekort het GOUD Mantel-project)
Meer informatie:  Website ZonMw

DementTalent, vrijwilligerswerk door mensen met dementie

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden al ruim twintig jaar een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Er zijn 130 van deze centra verspreid over het land. Dit onderzoek is onderdeel van het project 'Ontmoetingscentra 3.0', waarin het beschikbaar maken van drie nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie, te weten DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning, wordt onderzocht.

DemenTalent stelt mensen met dementie in staat om als vrijwilliger actief te blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deze activiteiten sluiten aan bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen.

Dit deelonderzoek moet inzicht geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van het verbrede aanbod (ontmoetingscentra met DemenTalent) vergeleken met het reguliere aanbod van ontmoetingscentra (zonder DemenTalent). Het gaat dan met name om zelfwaardering, ervaren autonomie en gedrags- en stemmingsproblemen bij mensen met dementie en het gevoel van competentie en levenskwaliteit bij de mantelzorger.

Het onderzoek vindt plaats in 24 ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De helft van deze centra zal DemenTalent bieden, de andere helft biedt het reguliere programma. De (kosten)effectiviteit wordt onderzocht op basis van vragenlijsten en interviews. Als blijkt dat DemenTalent een positieve uitwerking heeft, zal gestimuleerd worden dat ook ontmoetingscentra en dagvoorzieningen elders in het land deze alternatieve vorm van dagbesteding mogelijk maken. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.

In het kort:

 • Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van DemenTalent
 • Wat is het effect van DemenTalent op zelfwaardering, ervaren autonomie en gedrags- en stemmingsproblemen?
 • Mogelijk aanbod van alternatieve, effectieve vorm van dagbesteding naast bestaande dagvoorzieningen

Onderzoeker: Prof. dr. R.M. Droës
Instituut: VUmc
Start: 1 jan 2016
Looptijd: 24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland: 22.500 euro, waarvan 11.250 euro in 2016
Originele projecttitel: Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van DementTalent; een innovatieve vorm van begeleiding van  mensen met dementie en hun mantelzorgers
Meer informatie:  Website ZonMw

 

SPANkracht, zinvolle daginvulling jonge mensen met dementie

Iedereen, ook (jonge) mensen met dementie, wil zich graag nuttig voelen en iets voor een ander kunnen betekenen. Daarom is recent het SPANkracht-pakket ontwikkeld. Dit is een op empowerment (eigen kracht) gerichte interventie voor en door jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers, die hen helpt bij een zinvolle daginvulling. Daarbij staat SPANkracht voor een Sociale, Plezierige, Actieve, en Nuttige daginvulling op eigen kracht.

Het pakket is een belangrijke innovatie voor thuiswonende jonge mensen met dementie: het is de eerste voor en met hen ontwikkelde interventie op het gebied van dagbesteding. Bovendien richt het zich specifiek op bestaande capaciteiten, het behoud van autonomie, en het vergroten van de mogelijkheden om nuttig te zijn. Het doel is om zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en sociale contacten te bevorderen. Daarnaast kan het pakket het competentie-gevoel van jonge mantelzorgers vergroten.

De gebruikers van het SPANkracht-pakket zijn tevreden, maar om te weten of het echt tot verbetering leidt, wordt in dit onderzoek gekeken naar: 1) het effect op 'eigen kracht' van jonge mensen met dementie en op competentie-gevoel van mantelzorgers; 2) de kosten van het door de casemanager toepassen van het SPANkracht-pakket in vergelijking met regulier casemanagement; en 3) hoe het SPANkracht-pakket kan worden opgenomen in het huidige zorgaanbod. Dit onderzoek draagt bij aan het gebruik van effectieve, innovatieve interventies die de kwaliteit van leven en integrale zorg voor jonge mensen met dementie bevorderen. Daarmee helpt het de kosten voor de maatschappij te beheersen.

In het kort:

 • Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van het SPANkracht-pakket, een innovatieve interventie voor en door jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • SPANkracht staat voor een Sociale, Plezierige, Actieve, en Nuttige daginvulling op eigen kracht
 • Bijdrage aan het gebruik van effectieve, innovatieve interventies die de kwaliteit van leven en integrale zorg bevorderen

Onderzoeker: Dr. D.L. Gerritsen
Instituut:  Radboud Universiteit
Start: 1 jan 2016
Looptijd: 24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland: 22.500 euro, waarvan 11.250 in 2016
Originele projecttitel: SPANkracht: een Sociale, Plezierige, Actieve, Nuttige daginvulling op eigen kracht voor jonge mensen met dementie
Meer informatie:  Website ZonMw

Dementiesimulator Into D'mentia

Veel mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast. Dit komt vaak voort uit onbegrip voor dementie en uit zich in gezondheidsproblemen, stress en een verminderde kwaliteit van leven van zowel de mantelzorger als degene met dementie. Dit maakt overbelasting tot één van de voornaamste redenen voor verpleeghuisopname van een naaste met dementie. Veel mantelzorgers willen graag meer informatie over de gevolgen van dementie en bijkomende gedragsveranderingen, zodat zij meer begrip krijgen voor het gedrag van hun naaste.

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers die meer kennis hebben over dementie, minder vaak last hebben van depressies. Ook is de verwachting dat zij beter omgaan met hun naasten, omdat zij door hun kennis bijgestelde verwachtingen hebben van de vaardigheden van hun naaste. Eind 2010 is Into D'mentia ontwikkeld, een dementiesimulator waarin gezonde mensen de emoties en problemen van mensen met dementie ervaren. Deze simulator moet het begrip van mantelzorgers voor het gedrag en de problemen van mensen met dementie verhogen.

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de effectiviteit van de dementiesimulator. Leidt de simulatietraining tot verhoging van het begrip van mantelzorgers voor dementie en zo ja, kunnen de overbelasting en gezondheidsproblemen van mantelzorgers hierdoor worden verminderd? En zorgt dit ervoor dat de mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen? De onderzoekers verwachten dat het gebruik van de dementiesimulator zal leiden tot langere, betere zorg thuis, een betere gezondheid en een betere kwaliteit van leven voor zowel de mantelzorger als zijn of haar naaste met dementie.

In het kort:

 • Onderzoek naar de effectiviteit van de dementiesimulator Into D'mentia
 • Gezonde mensen ervaren in de dementiesimulator de emoties en problemen van mensen met dementie
 • Onderzoekers verwachten dat het gebruik van Into D'mentia leidt tot langere, betere zorg thuis en een betere kwaliteit van leven

Onderzoeker: Prof. dr. M.M. Sitskoorn PhD
Instituut: Universiteit Tilburg
Start: 1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland:  22.500 euro, waarvan 11.250 euro in 2016
Originele projecttitel: Effectivity of a mixed-reality dementia simulator: does it enhance empathy and reduce burden in informal caregivers?
Meer informatie:  Website ZonMw

Exergaming, bewegen door videospellen

Bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor ouderen met dementie. In de praktijk blijken ouderen met dementie echter weinig te bewegen. Dit komt bijvoorbeeld door een gebrek aan initiatief of motivatie, of door oriëntatieproblemen waardoor het moeilijk is om zelfstandig lichamelijke activiteiten buitenshuis te ondernemen. Een nieuwe manier van veilig en plezierig bewegen is met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. Bijvoorbeeld door tijdens het fietsen op een hometrainer een film van de omgeving te zien. Dit heet exergaming: een combinatie van exercise (lichaamsbeweging) en gaming. Exergames kunnen worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de speler: op wat de speler fysiek en cognitief kan, en op wat hij of zij leuk vindt. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die dit soort exergames spelen daar op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak baat bij hebben. Daarbij vinden ze het ook leuker dan normale bewegingsoefeningen.

Er is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht wat de meerwaarde van exergames is voor mensen met dementie, in vergelijking met reguliere activiteiten in bijvoorbeeld dagcentra. Gaan zij met exergames daadwerkelijk meer bewegen? En wat is het effect van exergames op het geheugen en op hun lichamelijk, emotioneel en sociaal welzijn? Verschillende leden van de projectgroep maken deel uit van de Coalitie Applied Gaming, die het gebruik van exergames in de ouderenzorg wil bevorderen. Via deze coalitie, waar onder meer diverse zorgorganisaties en ouderenvertegenwoordigers deel van uitmaken, kunnen plannen worden gemaakt om de onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk van nut te laten zijn voor de praktijk.

In het kort:

 • Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van exergames: beweegactiviteiten in een virtuele omgeving
 • Gaan ouderen met dementie meer bewegen door de inzet van exergames?
 • Via de Coalitie Applied Gaming kunnen onderzoeksresultaten direct hun weg vinden naar de praktijk

Onderzoeker: Dr. F.J.M. Meiland PhD
Instituut:  GGZ inGeest / VUmx
Start: 1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland: 22.500 euro, waarvan 11.500 euro in 2016
Originele projecttitel: Bevorderen van plezierige fysieke activiteiten en kwaliteit van leven bij dementie: onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van exergaming 
Meer informatie:  Website ZonMw

Online levensalbum

Het online levensalbum is een e-health applicatie die het mogelijk maakt om herinneringen van mensen met beginnende dementie op een dynamische tijdlijn vast te leggen. Een getrainde vrijwilliger ondersteunt de persoon met beginnende dementie en diens mantelzorger bij het vullen van het album. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale verhalen, foto's, plaatjes, filmpjes, muziek, recepten en andere dingen die te maken hebben met het leven van degene met dementie. Het (eventueel uitgeprinte) album kan een aanleiding zijn voor prettige vervolgactiviteiten, zoals samen herinneringen ophalen of luisteren naar de favoriete muziek van degene met dementie.

Het eerste doel van dit project is het onderzoeken van het effect van een online levensalbum. De onderzoekers willen weten of het levensalbum bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van neuropsychiatrische symptomen, zoals depressie, angst of apathie. Daarnaast worden de effecten op de belasting van de mantelzorger, de kwaliteit van leven en opname in het verpleeghuis in kaart gebracht,  Het tweede doel van de studie is om op basis van de kennis en ervaringen uit het project een toolkit te ontwikkelen die organisaties kunnen gebruiken voor de implementatie van het online levensalbum. Deze toolkit bestaat onder andere uit een draaiboek voor het opzetten van de interventie, een draaiboek voor training en supervisie van vrijwilligers, een cursusboek en protocol voor vrijwilligers bij het opstellen van het levensalbum en een handleiding met tips en tricks voor een goed gebruik van het levensalbum in het alledaagse contact met degene met dementie.

In het kort:

 • Innovatieve e-health applicatie voor online levensalbum stimuleert het ophalen van herinneringen
 • Onderzoek naar de effectiviteit van het online levensalbum voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers
 • Mogelijk maken van verdere implementatie van de applicatie

Onderzoeker: Prof. dr. G.J. Westerhof
Instituut:  Livio / Universiteit Twente
Start:  1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland:  35.000 euro, waarvan 17.500 euro in 2016
Originele projecttitel:  Online levensalbum: Een onderzoek naar het effect voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers
Meer informatie:  Website ZonMw

Passief bewegen voor actiever brein

Passief bewegen voor actiever breinLichamelijke activiteit heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van mensen met dementie. Maar actief bewegen lukt niet altijd, omdat dementie samengaat met lichamelijke achteruitgang. Ook is er vaak onvoldoende tijd om actief bewegen te begeleiden. In dit onderzoek wordt gekeken of passief bewegen ook effectief is. De doelgroep bestaat uit mensen met dementie die onvoldoende bewegen door fysieke problemen, gebrek aan initiatief of tekort aan begeleiding.

De onderzoekers maken gebruik van een gerobotiseerd beweegplatform met een stoel en een groot beeldscherm dat de begeleider of verzorger eenvoudig kan bedienen. Op deze manier worden drie verschillende programma's vergeleken met normale zorg. In het eerste programma ziet de deelnemer beelden op het scherm, waarop het bijvoorbeeld lijkt alsof hij of zij zelf door een mooie omgeving fietst. Het platform beweegt met de beelden mee. Dit stimuleert de zintuigen en zorgt ervoor dat de deelnemer passief meebeweegt. In het tweede programma geeft het platform snelle, milde trillingen die de hersenen stimuleren. Het derde programma is een combinatie van beelden en trillingen. De verwachting is dat passief bewegen leidt tot een betere levenskwaliteit, beter dagelijks functioneren en minder zorgbelasting. Bovendien is het eenvoudig toepasbaar in de praktijk. Het onderzoek is een samenwerking tussen universiteit, zorginstelling en bedrijfsleven. Deelnemers en mantelzorgers worden actief betrokken bij het onderzoek. Bovendien profiteren zij direct van de resultaten. Als de programma's voor passief bewegen effectief blijken, is snelle invoering in de praktijk mogelijk.

In het kort:

 • Inzicht in de effectiviteit van passief bewegen op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren
 • Drie programma's voor passief bewegen door middel van een gerobotiseerd beweegplatform
 • Bij bewezen effectiviteit is snelle invoering in de praktijk mogelijk

Onderzoeker: Prof. dr. E.A. van der Zee
Instituut: UMC Groningen
Start: 1 jan 2016
Looptijd:  24 maanden
Benodigde bijdrage Alzheimer Nederland: 35.000 euro, waarvan 17.500 euro in 2016
Originele projecttitel:  Passief bewegen voor een actiever brein bij dementie
Meer informatie:  Website ZonMw

breingeld.jpg

Steun onderzoek

Onderzoek naar betere hulp en ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie is hard nodig. Het zorgt ervoor dat mensen bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen, een betere kwaliteit van leven krijgen of nuttige en leuke activiteiten kunnen ondernemen. De onderzoeken op deze pagina zijn afhankelijk van bijdragen van donateurs van Alzheimer Nederland. Met uw bijdrage kunnen we deze onderzoeken mogelijk maken. Wordt ook donateur en maak meer onderzoek mogelijk.

Steun het onderzoek naar dementie

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door