Goede zorg tijdens overgang van thuis naar een verpleeghuis

Op donderdag 24 november sprak de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Ook verpleeghuiszorg valt onder deze wet. Alzheimer Nederland maakt zich al langer zorgen over de mensen met dementie die nog – vaak lang - wachten op een plek in het verpleeghuis.

Julie Meerveld, manager belangenbehartiging: “Doordat langdurige zorg vanuit een ander potje wordt vergoed dan de zorg thuis, verliezen deze mensen hun rechten op sommige aspecten van zorg die ze eerder hadden. Denk bijvoorbeeld  aan de  casemanager. Ook  krijgen zij te maken met hogere eigen bijdragen. Hierdoor wordt ondersteuning zoals dagbesteding te duur voor veel mensen. “

Alzheimer Nederland is blij dat ook de staatssecretaris van mening is dat deze drempels niet mogen bestaan en dat hij een aantal (hoewel voorzichtige) toezeggingen heeft  gedaan. Meerveld: “Wij gaan bewaken dat hij zich er ook aan houdt!”

Wat werd er vandaag zoal besproken in de Tweede Kamer:

Casemanagement dementie tijdens overgang van thuis naar verpleeghuis

D66 en de ChristenUnie vinden het onacceptabel dat mensen te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage zodra zij naar een verpleeghuis zullen verhuizen. Mensen moeten recht houden op de zorg die zij gewend zijn, totdat zij verhuizen naar het verpleeghuis, aldus de politieke partijen. Staatssecretaris Van Rijn gaf tijdens het debat aan dat voor mensen die wachten op een plek in een verpleeghuis, de zorg vanuit de Wmo en de reguliere zorg thuis behouden moet blijven. Dit betekent dat zij ook kunnen blijven rekenen op casemanagement dementie.

Veel discussie over toekennen van langdurige zorg.

Als mensen met dementie in aanmerking komen voor langdurige zorg kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Tijdens het debat was er echter veel discussie over de vraag of dit een goede manier is. D66, ChristenUnie, SP, CDA en PVV vonden het vreemd dat er voorbeelden zijn van mensen die niet voor langdurige zorg in aanmerking komen terwijl het thuis echt niet langer meer gaat. Als mensen zelf naar een verpleeghuis willen en de wijkverpleegkundige en de huisarts zijn het hiermee eens, dan moet dit kunnen. De staatssecretaris gaf aan dat hij bereid is om naar alle gevallen te kijken waar er problemen zijn met het krijgen van een indicatie voor langdurige zorg. Wel gaf hij aan dat hij geen problemen ziet in de manier waarop er tot een oordeel wordt gekomen en dus over de rol van CIZ.

Meer bekendheid aan VPT en MPT

Mensen die niet in een verpleeghuis willen wonen, kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Zij komen dan in aanmerking voor een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt). Voor deze zorg gelden dezelfde voorwaarden als de zorg in een verpleeghuis.  Staatssecretaris Van Rijn was het eens met Vera Bergkamp van D66 dat deze vormen van zorgvergoeding beter onder de aandacht van mensen moet worden gebracht. Van Rijn gaat in gesprek met zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor het inkopen van zorg om te komen tot meer bekendheid. Mensen moeten de keuzevrijheid hebben om te kiezen voor de zorg die zij willen ontvangen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door