Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Onderzoekers, zorgverleners, onderwijsinstituten, kennisinstituten, bedrijfsleven en ervaringsdeskundigen maken deel uit van de samenwerkingsverbanden. Ze gaan elk met een eigen thema nog voor het einde van het jaar van start en werken ook samen. Zo vormen ze het grootste samenwerkingsverband ooit in Nederland. 

Resultaten die ertoe doen voor mensen met dementie en hun naasten

Alzheimer Nederland is nauw betrokken bij de samenwerkingsverbanden Risicoreductie en Jonge mensen met dementie. Daar zorgen wij ervoor dat de mening en ervaring van mensen met dementie en hun naasten meegenomen wordt in onderzoek. Daarnaast werkt Alzheimer Nederland mee aan de werving van deelnemers en maakt het de resultaten van deze onderzoeken bij het brede publiek bekend.   

Deze vier consortia gaan van start:  

  • Consortium Risicoreductie – Leefstijl: Welke interventies zijn effectief om dementie te voorkomen bij mensen met een verhoogd risico op dementie? De onderzoekers helpen mensen met een verhoogd risico om hun leefstijl te verbeteren. Deze mensen bepalen zélf hoe ze dat willen doen. Dit project wordt geleid door Prof. dr. Edo Richard, Radboud UMC (projectleider) en dr. Sebastian Kohler, Universiteit Maastricht (hoofdaanvrager). Alzheimer Nederland is in dit consortium betrokken bij verschillende werkpakketen gericht op werving van deelnemers, effectieve communicatie en het opleiden van onderzoekers.   

 

  • Consortium Jonge mensen met dementie: Een onderzoek naar oorzaak, diagnose, zorg en behandeling van dementie bij jonge mensen. De onderzoekers beantwoorden meerdere kennisvragen van de wetenschapsagenda dementie op jonge leeftijd. Zo leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van leven van deze groep patiënten en hun naasten. Projectleider is prof. dr. Raymond Koopmans, Radboud UMC Nijmegen Alzheimer Nederland is in dit consortium betrokken bij de werving van ervaringsdeskundigen, die mee gaan helpen bij het vormgeven van het onderzoek. Lees hier meer over dit consortium. 

 

  • Consortium Diagnostiek (en prognostiek): Hoe kunnen we de diagnostiek van ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie verbeteren? Met goede diagnose bedoelen de onderzoekers: Tijdig, Accuraat, en gePersonaliseerd (TAP). Projectleider is prof. dr. Wiesje van der Flier, Amsterdam UMC, locatie VUmc 

 

  • Consortium Fundamenteel onderzoek: Welke ziektemechanismen liggen ten grondslag aan het ontstaan en het beloop van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer (AD), fronto-temporale dementie (FTD), en vasculaire dementie? Dankzij samenwerking komt er sneller zicht op betere diagnose en behandeling, en op preventie en therapie. Projectleider is prof. dr. Guus Smit, Amsterdam UMC  

 
Reeds gestart: 

  • Consortium Praktijkoplossingen (sinds 6 september 2022 van start met financiering van Alzheimer Nederland): Dit consortium onderzoekt wat per persoon met dementie en de naaste werkt en wanneer deze hulp en ondersteuning nodig is. Het doel van het consortium is het versnellen van de ontwikkeling van producten en diensten die ook echt hun weg vinden naar de persoon met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland is in dit consortium financier, maar ook betrokken bij onder andere de uitvraag van behoeften bij mensen met dementie en hun naasten.