Nieuwe wet Zorg en Dwang gaat in op 1 januari 2020

Nieuwe wet Zorg en Dwang

De Eerste Kamer heeft op 23 januari voor de nieuwe wetgeving voor zorg en dwang (Wzd) gestemd. Deze wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2020. Maar er komt dit jaar nog nadere regelgeving. Met deze regelgeving wil de regering zorgen dat de wetgeving goed aansluit bij de praktijk. Alzheimer Nederland zal hierbij aandacht blijven vragen voor het belang van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 

Debat Eerste Kamer

De Eerste Kamer debatteerde 15 en 16 januari 2018 met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister Dekker voor Rechtsbescherming over een nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD). De wet Zorg en Dwang gaat over de vraag wanneer onvrijwillige zorg mag worden toegepast, zowel thuis als in verpleeghuis. De wet is van toepassing voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van de wet is: nee, tenzij. Voor de thuissituatie is onvrijwillige zorg nu nog niet wettelijk geregeld. Voor het verpleeghuis wel. Dat is de huidige wet BOPZ (Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen). Deze wet komt dan te vervallen. Over de nieuwe wet is veel discussie. Het gaat hierbij vaak om vragen als: mag je een voordeur op slot doen? Mag je zonder overleg medicatie toedienen?
 

Wat is er besproken?

  • Tijdens het debat is er veel aandacht voor mensen met dementie. De VVD geeft aan dat juist bij zorg aan mensen met dementie naar voren komt waarom maatwerk zo belangrijk is. Het CDA is blij dat de nieuwe wet Zorg en Dwang de mogelijkheid biedt aan zorgprofessionals om het gesprek te kunnen voeren over gedwongen zorg.
     
  • Tijdens het debat zijn er ook zorgen of de wet aansluit bij de praktijk. D66 en GroenLinks maken zich zorgen over mantelzorgers die nu buiten de wet vallen. Komen hulpverleners niet in de verleiding om mantelzorgers ‘in te zetten’ als zij zelf iets volgens de wet niet mogen doen, zo vragen deze partijen. Daarnaast willen meerdere partijen weten of de wet wel toepasbaar is op de thuissituatie. Minister de Jonge geeft in een reactie aan dat er met de wet juist beter ingespeeld wordt op de wens om langer thuis te kunnen blijven wonen. Met de nieuwe wet wordt er aangegeven wanneer gedwongen zorg thuis mag worden toegepast, zodat mensen veiliger langer thuis kunnen blijven wonen.

Bekijk hier de uitgebreide terugblik over het debat in de Eerste Kamer. 
 

Begeleid mensen daar goed bij

Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen over deze nieuwe wetten op de voet. Goede kennis over dementie van medewerkers in de zorg vindt Alzheimer Nederland daarbij een voorwaarde. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging: “Onvrijwillige zorg kan mensen angstig maken en zal veranderingen in gedrag eerder stimuleren dan remmen.” Alzheimer Nederland vindt het van groot belang dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de invoering van de wet goed worden geïnformeerd én begeleid bij het opstellen van het zorgplan.
 

Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en veiligheid

Om vrijheid en veiligheid in de zorg te vergroten biedt Alzheimer Nederland al enkele jaren samen met LOC Zeggenschap in Zorg en IDé Innovatiekring dementie dialoogbijeenkomsten aan. Vanuit de overtuiging dat het helpt als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten met elkaar worden gedeeld. Via www.vrijheidenveiligheid.nl kunnen zorginstellingen, Alzheimer Cafés, gemeenten, wijkteams en cliëntenraden zelf een dialoogbijeenkomst organiseren. Inmiddels hebben al 170 dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden.

Ga voor meer informatie naar www.vrijheidenveiligheid.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door