Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Door in te zetten op de vijf punten van de focusbrief 2023 van Alzheimer Nederland kan ook Friesland de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren en tegelijk het aantal zorgarme jaren groter maken. Door bijvoorbeeld structureel te investeren in ontmoetingsplekken in de buurt. Met activiteiten die aansluiten bij wat mensen met dementie nog wél kunnen. De ontmoetingsplek biedt structuur in de week, een centrale plek en voorkomt isolement. Dat zorgt er ook voor dat mensen minder snel zware zorg nodig hebben en langer in hun vertrouwde gemeenschap kunnen blijven wonen.  

Dementievriendelijk wonen  

Het bouwen van passende woonvormen voor mensen met dementie staat voor Alzheimer Nederland hoog op de agenda. Het is belangrijk dat mensen met dementie en hun naaste op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Met zorg of ondersteuning in de buurt als dit nodig is. Hiervoor is een dementievriendelijke omgeving van groot belang. Aan wonen met zorg én een dementievriendelijke gemeenschap, wordt gewerkt in de provincie Friesland. Mooie ontwikkelingen zijn hier het ‘Iepen Mienskipsfuns’ en het onlangs gesloten akkoord ‘Samen voor wonen en zorg Friesland’. 

Samenwerken in Friesland

Sieta Miedema (voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling Friesland) overhandigde namens mensen met dementie en hun mantelzorgers, de focusbrief aan gedeputeerde Friso Douwstra (provincie Friesland). Sieta Miedema: “Zo lang mogelijk thuis wonen als er sprake is van dementie, in een vertrouwde omgeving met familie en vrienden om je heen. Dat is waar we aan werken in Friesland, samen met provincie, gemeenten en welzijnsorganisaties. We hebben elkaar nodig om het groeiend aantal mensen met dementie te helpen.” 

Friso Douwstra: “De enorme toename van het aantal mensen met dementie is een zorg voor ons allemaal. De provincie Fryslân wil voor haar mensen staan, als schild kunnen dienen voor de zwakkeren in de samenleving. In alle taken en verantwoordelijkheden die we hebben op het gebied van wonen, vervoer, sport, recreëren, zullen we de komende jaren steeds deze gedachte in ons achterhoofd moeten houden. In de Friese mienskip moet iedereen kunnen meedoen.” 

> Bekijk hier de focusbrief voor gemeenten 2023