Tweede Kamer: Betrek de huisarts bij inzet casemanagement

 45 procent van de mantelzorgers wordt niet gewezen op het recht van casemanagement dementie (Dementiemonitor 2016, Alzheimer Nederland). Tijdens het algemeen overleg Wmo, wijkverpleging en palliatieve zorg in de Tweede Kamer op 1 februari 2017 gaf staatssecretaris Van Rijn aan dat hier een verantwoordelijkheid ligt bij de huisartsen en wijkverpleegkundigen. Op verzoek van de ChristenUnie heeft Van Rijn toegezegd om na te gaan of ook de huisartsen betrokken kunnen worden bij het Actieplan Casemanagement Dementie. Volgens Alzheimer Nederland een stap in de goede richting.

“Als de huisartsen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden hebben zij ook het recht om mee te praten over het actieplan”, aldus Julie Meerveld, manager belangenbehartiging.

Casemanagement dementie

Alzheimer Nederland liet de Tweede Kamer voor het algemeen overleg  weten dat casemanagement dementie nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Bijna de helft van de mantelzorgers is niet gewezen op het recht van casemanagement. Alzheimer Nederland vindt dit zorgwekkend. ChristenUnie, D66 en CDA delen deze zorgen. Naast het betrekken van de huisartsen bij het actieplan zal Van Rijn voor maart 2017 een brief sturen over de voortgang het actieplan. Van Rijn blijft erbij dat hij geen aparte aanspraak wil voor casemanagement dementie. Een teleurstelling voor zowel CDA als Alzheimer Nederland.

Respijtzorg

Ook op het gebied van respijtzorg voor mantelzorgers blijken veel mensen niet te weten waar je deze zorg kan krijgen. Respijtzorg kan de mantelzorger tijdelijk ontlasten door de zorg over te nemen. Deze zorg wordt zowel vanuit de zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en door gemeenten vanuit de Wmo aangeboden. “Voor mantelzorgers en mensen met dementie is het een doolhof”, aldus Julie Meerveld. Alzheimer Nederland heeft de Tweede Kamer gevraagd om één aanspreekpunt voor het aanvragen van respijtzorg. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat dit lokaal geregeld moet worden. Alzheimer Nederland zal dit meenemen naar de lokale belangenbehartigers.

Palliatieve zorg

Volgens het CDA, SGP en de ChristenUnie moet de grens van drie maanden palliatieve zorg worden doorbroken. De partijen pleiten voor een bredere definitie van palliatieve zorg. Ook Alzheimer Nederland is van mening dat palliatieve zorg om maatwerk gaat, dus dat er geen vaste periode aangekoppeld kan worden. “Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van dementiezorg waarbij de patiënt centraal hoort te staan”, aldus Julie Meerveld. Om dit mogelijk te maken moet de financiering op een andere manier geregeld worden. Van Rijn is het hier niet mee eens. Van Rijn is wel van mening dat de bekendheid van palliatieve zorg  groter moet zijn, ook in de opleidingen voor artsen en andere zorgverleners. Hier zal hij inzetten op een verbeterslag. Van Rijn stuurt in het voorjaar een brief over palliatieve zorg naar de Tweede Kamer.  

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door