Implementatiebeurs: muziektherapie

Alzheimer Nederland stelt in 2018 één implementatiebeurs van 50.000 euro beschikbaar voor implementatie van een bewezen effectieve muziekinterventie voor mensen met dementie. Doel van deze beurs is het vergroten van de impact van deze interventie. De beurs is enerzijds bedoeld voor opschaling van het bereik van de methode onder de doelgroep ‘Mensen met dementie’ en anderzijds voor (actie)onderzoek. Dit onderzoek is erop gericht de implementatie te bevorderen. Bijvoorbeeld om de effectiviteit van de interventie na opschaling te meten en door te ontwikkelen.

Wat?

De implementatiebeurs kan gebruikt worden voor de implementatie van een bewezen effectieve muziekinterventie voor mensen met dementie. De interventie mag Nederlands zijn, maar het mag ook gaan om een interventie die reeds succesvol in het buitenland geïmplementeerd is.

De intentie van de beurs is om een zo groot mogelijke impact te realiseren voor mensen met dementie. De mate van impact wordt bepaald door een combinatie van de effectiviteit van de interventie en het aantal mensen dat wordt bereikt met de interventie. Na de subsidie moet de interventie zelfstandig voortgezet kunnen worden. Bijvoorbeeld via een bedrijf of stichting die de interventie op de markt brengt of via een andere (online) verspreidingsmethode. Kortom: er moet een helder (business)plan aanwezig zijn.

De beurs is bedoeld voor interventies die nog niet of slechts beperkt beschikbaar zijn voor algemeen publiek. Interventies die, in Nederland, al langer dan twee jaar beschikbaar zijn voor het algemeen publiek, zijn uitgesloten van deze beurs.

Voor wie?

Bedrijven, zorgorganisaties en onderzoeksorganisaties worden uitgenodigd om in een consortium een project in te dienen. Een consortium bestaat uit minimaal;

 • Eén onderzoeksinstelling zoals een onderzoeksinstituut, HBO of universiteit (Hoofdaanvrager)
 • Eén bedrijf, zorginstelling of andere implementatiepartner

Dit consortium wordt beoordeeld op het potentieel om interventies te implementeren.

Hoelang?

De middelen van deze beurs kunnen tot maximaal 2 jaar na de start van het project worden ingezet. Het project dient binnen drie maanden na toekenning te starten. 

Hoeveel

Er wordt één beurs toegekend van maximaal 50.000 euro voor één consortium. Consortia kunnen zelf een verdeling maken tussen opschalingskosten en onderzoek. Aangezien de focus op van deze call op maatschappelijke impact ligt, zijn waarschijnlijk creatieve en efficiënte vormen van onderzoek nodig.

Procedure

In de aanvraag werken consortia de implementatie van de interventie uit. De aanvraag zal bestaan uit drie onderdelen:

 • Beschrijving van de implementatie van de interventie (inclusief een businessplan waaruit de levensvatbaarheid van de interventie beoordeeld kan worden).
 • Beschrijving van het wetenschappelijk onderzoek naar de interventie.
 • Lekensamenvatting voor beoordeling door ervaringsdeskundigen.

Procedurele voorwaarden

Houdt bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten:

 • Sluitingsdatum voor het indienen van een subsidieaanvraag is 31 augustus 2018 (17.00 uur). Een volledige aanvraag bestaat uit:
  • Formulier voor beoordeling. Deze bestaat uit verschillende onderdelen;
   • Beschrijving implementatie, in de vorm van een businessplan
   • Beschrijving wetenschappelijk onderzoek
   • Lekensamenvatting
 • Aanvragen worden in het Nederlands geschreven en dienen voor een brede groep experts begrijpelijk te zijn. Vermijdt daarom zoveel mogelijk afkortingen en jargon.
 • De samenvatting van de aanvraag is geschreven in lekentaal en in het Nederlands.
 • Het budget kan flexibel worden ingezet. Er moet een aanzienlijk deel van het budget worden ingezet voor de daadwerkelijke implementatie van de interventie. Minimaal 10% van het budget moet voor wetenschappelijk onderzoek worden ingezet.

Beoordeling:

Voorbereiding

Aanvragers worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun conceptplannen ruim voor indiening mondeling of schriftelijk voor te leggen aan Alzheimer Nederland. Zodat bekeken kan worden of een aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. Aanvragen die niet aan de voorwaarden van subsidie voldoen, worden tijdens de voorselectie uit de procedure gehaald.

Potentiele aanvragers kunnen contact opnemen met de afdeling Onderzoek van Alzheimer Nederland:

Of telefonisch

 • Dinant Bekkenkamp
  Teamleider Wetenschappelijk Onderzoek
  T 033 303 25 81 (secretariaat)

Voorselectie

Tijdens de voorselectie zal Alzheimer Nederland op basis van de beoordelingscriteria de voorstellen die voldoen aan de voorwaarden toelaten tot de beoordelingsprocedure.
Er kunnen maximaal 10 aanvragen tot de beoordelingsprocedure worden toegelaten. Bij meer dan 10 aanvragen zal Alzheimer Nederland, via een onafhankelijk expert(s), een voorselectie uitvoeren waarbij de voorstellen met het grootste implementatiepotentieel worden toegelaten tot de beoordelingsprocedure. 

Beoordelingscriteria

De full proposals worden beoordeeld door een panel van experts (wetenschappers en implementatiespecialisten). Zij zullen onder meer kijken naar:

 • Kwaliteit van de aanvraag (inclusief de kwaliteit/effectiviteit van de interventie).
 • Kwaliteit van de betrokken onderzoeker(s)
 • Kwaliteit van de overige consortiumpartner(s)
 • Verwachte impact van de implementatie
 • Levensvatbaarheid van de interventie na subsidieperiode.

De eindbeoordeling is een combinatie van de bevindingen van wetenschappers, implementatiespecialisten en ervaringsdeskundigen

Eisen aan aanvragers

 • De onderzoeker is minimaal gepromoveerd en heeft veel ervaring met ontwikkelen of implementeren van muziekinterventies.
 • De andere partijen in het consortium hebben gezamenlijk de benodigde expertise om de interventie te implementeren. De consortiumpartners hebben bewezen ervaring met de implementatie van zorginterventies.  
 • Wanneer een commerciële partij consortiumpartner is (met een commercieel belang in de producten van deze aanvraag), verwachten we een substantiële investering van deze partij in de implementatie, bovenop deze subsidie. Deze investering kan worden geleverd in uren, via een in kind bijdrage of via een in cash bijdrage.
 • De doelgroep voor de interventie wordt betrokken in het consortium. Zie voor meer informatie over mogelijkheden om ervaringsdeskundigen te betrekken op https://www.alzheimer-nederland.nl/toolkit-participatie