Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Werkpakket 1 – Management & Infrastructuur
Dataharmonisatie, co-creatie en behoefte-inventarisatie zullen allemaal bijdragen aan het bepalen welke interventie geschikt is voor wie, op welk moment en in welke context. De ervaringen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten staan centraal in de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van innovaties in SPREAD+. Onderdeel van WP1 zijn de Eindgebruikerscommissie (Vertegenwoordiging door mensen met dementie, naasten en professionele verzorgers) en de Expert & Adviescommissie onder leiding van voorzitter Prof Hilde Verbeek (Vertegenwoordiging vanuit dementiezorg, psychosociaal onderzoek, business, implementatie, methodologie, technologie). 
 

Inhoudelijke werkpaketten

Binnen deze werkpakketten wordt uitwerking gegeven aan nieuwe interventies of doorontwikkeling van bestaande interventies. 

Werkpakket 2 – Psychologisch welbevinden
Een behoefte-gestuurd psychosociaal aanbod gericht op bevordering van het psychologisch welbevinden van mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals door aandacht voor de kwaliteit van de relaties tussen de drie partijen.

Werkpakket 3 - Leefstijl & Omgeving
Een behoefte-gestuurd aanbod gericht op verbetering van leefstijl- en omgevingsfactoren ten behoeve van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun naasten en professionele zorgverleners.

Werkpakket 4 - Gezondheid & Veiligheid
Een behoefte-gestuurd aanbod gericht op voorkomen of beperken van bedreigingen van kwaliteit van leven zoals crisissituaties en gezondheidsproblemen zoals een delier.
 

Doorsnijdende werkpakketten

Werkpakket 5 – Technologie
Verkrijgen van inzicht in ethische vraagstukken in relatie tot het duurzaam inzetten van technologische innovaties, inventarisatie van behoeften en wensen van stakeholders, en het verbeteren van de adoptie ervan.
•    Verbeteren van kwaliteit van leven en onafhankelijkheid van mensen met dementie en hun naasten (e-health).
•    Monitoring om crises te voorkomen (zorgtechnologie).

Werkpakket 6 – Intersectionaliteit
Het versterken van inclusief onderzoek op het gebied van dementie, en daarmee het onderzoeken van de behoeften en voorkeuren van ondervertegenwoordigde groepen in onderzoek. 
•    Mensen met migratieachtergrond; lage SES; laaggeletterdheid; beperkte gezondsheidsvaardigheden; beperkt sociaal netwerk; mentale gezondheidsproblemen. 

Werkpakket 7 – Leren & Implementeren
Het creëren van een infrastructuur voor gezamenlijk leren en stimuleren van de implementatie van veelbelovende psychosociale en technologische interventies in zorg, ondersteuning en onderwijs.