Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Aanvragen Early Career Grant

Vanaf 2023 heeft Alzheimer Nederland een nieuwe Grant type ter vervanging van de Pilot Grants. Deze Early Career Grant is een persoonsgebonden beurs van maximaal 53.000 euro met een projecttijd van 2 jaar. De Grant kan aangevraagd worden door jonge onderzoekers die uiterlijk 31 december 2024 promoveren of maximaal 6 jaar voor de aanvang van het project gepromoveerd zijn. Het onderzoek kan uitgevoerd worden binnen een Nederlandse kennisinstelling, maar mag ook aan een buitenlandse universiteit plaatsvinden. In dat laatste geval kan er een extra bedrag van 25.000 euro worden aangevraagd t.b.v. reis- en verblijfkosten.

De aanvraagprocedure voor een Early Career Grant wijkt iets af van de andere Grants binnen de CBR. Een aanvraag voor deze Grant bestaat uit één fase waarin meteen een volledige Grant-aanvraag wordt ingediend. Er zijn twee momenten per jaar waarin een aanvraag ingediend kan worden: in januari en in mei/juni. De eerstvolgende mogelijkheid om een aanvraag in te dienen is de 1e ronde van 2024. Deze staat open van woensdag 3 januari 2024 tot donderdag 1 februari 2024 om 13:00.
 

Een aanvraag kan ingediend worden via het online aanvraag portaal van Alzheimer Nederland. Zie de “Funding Guidelines” voor meer details over dit nieuwe Grant type en de bijbehorende voorwaarden. Voor gedetailleerde informatie over het aanvraagformulier, zie ook onze “Application Instructions”.

Handleidingen aanvraagsysteem

Het indienen van een grant-aanvraag dient uitsluitend te geschieden in de Engelse taal. Vermijd daarbij vakjargon en ongebruikelijke afkortingen. De begroting mag geen administratieve overheadkosten of indirecte kosten bevatten. In de volgende handleidingen kun je meer lezen over het aanvraagsysteem:

•    Registration, Accesibility and Cookies
•    Navigating AIMS after logging In
•    Filling out the letter of Intent Form

Beoordeling

Voor de Early Career Grants maken wij gebruik van een systeem met concurrerende beoordeling met slechts één fase. Er wordt meteen een volledige aanvraag ingediend. Degenen die een aanvraag hebben ingediend, ontvangen de uitslag via email. Voordien mag het personeel van Alzheimer Nederland geen mededelingen doen over scores, rangorde of kans op het financieren van de aanvraag.

De aanvragen worden, mits zij voldoen aan de gestelde criteria, beoordeeld door leden van de wetenschappelijke adviesraden van Alzheimer Nederland, FVA (Frankrijk) en AFI (Duitsland). De aanvragen met de hoogste score worden uiteindelijk aangedragen voor financiering.

Bij de beoordeling van de Early Career Grants worden steeds de navolgende vier criteria gehanteerd: 

Wetenschappelijk rendement
Heeft de onderzoeker een duidelijke hypothese en specifieke doelstellingen? Zijn de hypothese en specifieke doelstellingen in het licht van de huidige kennis realistisch? Is de onderzoeksopzet van de onderzoeker geschikt om deze specifieke doelstellingen te verwezenlijken en zijn hypothese te onderzoeken? Worden de methoden duidelijk uitgelegd en zijn ze juist? Is de onderzoeker op bevredigende wijze ingegaan op onderwerpen of zorgen met betrekking tot de rechten van mensen en/of de juiste zorg voor en behandeling van proefdieren? Kan het voorgestelde onderzoek in de tijdspanne van de beurs worden uitgevoerd?

Relevantie
Zal het voorgestelde onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de huidige kennis omtrent de etiologie, diagnose of behandeling van de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie?

Rechtvaardiging van het budget
Is het totale bedrag waarom wordt gevraagd, redelijk voor het voorgestelde onderzoek (dat wil zeggen niet te hoog of te laag)? Heeft de onderzoeker de begrotingsverzoeken duidelijk gerechtvaardigd?

Expertise en ervaring van de onderzoeker
Hebben de hoofdonderzoeker en/of co-onderzoeker(s) de juiste expertise en ervaring om het voorgestelde onderzoek uit te voeren? Heeft de onderzoeker de geschikte mensen als personeel, medewerkers en adviseurs uitgekozen? Heeft de onderzoeker de bereidheid van medewerkers of adviseurs om mee te doen aan het onderzoek, vastgelegd?