Ga direct naar de contentGa direct naar de content
call for proposals

Binnen deze ronde wordt fundamenteel, translationeel, en klinisch onderzoek gefinancierd dat zich richt op het ontrafelen van oorzaken en onderliggende mechanismen om binnen een afzienbare periode een concrete lijst met aangrijpingspunten te hebben waarvoor behandeling ontwikkeld kan worden. Onderzoek sluit aan bij hoofdstuk 3.1 van de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland.

Vier grants

In het kader van de Call Biomedical Research (CBR) biedt Alzheimer Nederland vier soorten Grants aan:

  • Early Career Grants, maximaal 50.000 euro met eventueel 25.000 euro extra wanneer het onderzoek in het buitenland uitgevoerd wordt

  • Research Grants, maximaal 150.000 euro

  • Major Research Grants, maximaal 300.000 euro

  • Dutch-French en Dutch-German Cross Border Grants

Bij het verlenen van deze subsidies letten wij op het wetenschappelijk rendement van het ingediende onderzoek en de relevantie ervan voor de verbetering van het inzicht in de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden in faciliterende zin.

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een beurs dient een Nederlands wetenschappelijk instituut als thuisbasis te fungeren, met uitzondering van de Early Career Grant. Men kan beurzen bijvoorbeeld aanwenden voor het aanstellen van postdocs en technicus of het creëren van een promotieplaats. Verlening van beurzen vindt plaats op basis van concurrerende beoordeling. Toegekende fondsen mag men uitsluitend voor onderzoek gebruiken. Wij financieren geen overheadkosten van instituten, aanschaf van kapitaalintensieve apparatuur of aanbouw van gebouwen. Alzheimer Nederland verleent beurzen aan meer dan één onderzoeker van dezelfde groep, mits de ingediende projecten elkaar in wetenschappelijk opzicht niet overlappen. Met ‘groep’ wordt het onderzoeksteam bedoeld dat werkt onder direct toezicht of directe begeleiding van een faculteitsmedewerker of onderzoeker. Wij verlenen géén wetenschappelijke onderzoekbeurzen aan winstmakende organisaties. Bekijk de Alzheimer Nederland Funding Guidelines 2023 voor meer informatie over de verschillende Grant types binnen de CBR en alle bijbehorende richtlijnen en randvoorwaarden. Bekijk ook de Alzheimer Nederland Application Instructions 2023 voor alle informatie voor het voorbereiden en indienen van de verschillende Grant types binnen de CBR.

Aanvragen Early Career Grant

Vanaf 2023 heeft Alzheimer Nederland een nieuwe Grant type binnen de CBR ronde, ter vervanging van de Pilot Grants. Deze Early Career Grant is een persoonsgebonden beurs en kan aangevraagd worden door jonge onderzoekers die uiterlijk 31 december 2024 promoveren of maximaal 6 jaar vóór aanvang van het project gepromoveerd zijn. Het onderzoek kan uitgevoerd worden binnen een Nederlandse kennisinstelling, maar mag ook aan een buitenlandse universiteit plaatsvinden. In dat laatste geval kan er een extra bedrag van 25.000 euro worden aangevraagd t.b.v. reis- en verblijfkosten.

Voor meer informatie, zie onze Early Career Grant pagina.

Aanvragen (Major) Research Grants en Cross Border Grants

Het aanvraagproces verloopt digitaal via ons online aanvraag portaal en is opgesplitst in 2 fasen. Fase 1 betreft het aanvragen door middel van een Letter of Intent (LOI); dit omvat een compacte vooraanvraag van slechts enkele pagina’s. Bij een positieve beoordeling van de LoI mag de wetenschapper een uitgebreide aanvraag (20+ pagina’s) indienen (fase 2).

De LOI-aanvraag voor een van de Research Grants of  een Cross Border Grant kan vanaf dinsdag 2 januari 2024 worden ingediend via het online aanvraag portaal van Alzheimer Nederland. Zie hiervoor ook de handleidingen van ons aanvraagsysteem hieronder. Voor verdere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Na indiening van de LOI ontvangt de aanvrager een bevestiging van ontvangst en in een wat later stadium een bericht met de uitkomst van een eerste toetsing aan de Alzheimer Nederland Funding Guidelines.

NB. Indien er geen LoI is ingediend, kan ook geen grant-subsidie worden aangevraagd.

Handleidingen aanvraagsysteem

Het indienen van een grant-aanvraag dient uitsluitend te geschieden in de Engelse taal. Vermijd daarbij vakjargon en ongebruikelijke afkortingen. De begroting mag geen administratieve overheadkosten of indirecte kosten bevatten. In de volgende handleidingen kun je meer lezen over het aanvraagsysteem:

Beoordeling

Wij maken gebruik van een systeem met concurrerende beoordeling in een 2 fasen-plan. Degenen die een aanvraag hebben ingediend, ontvangen de uitslag via email. Voordien mag het personeel van Alzheimer Nederland geen mededelingen doen over scores, rangorde of kans op het financieren van de aanvraag.

De 2 fasen zijn als volgt ingevuld:

Fase 1

Tijdens de eerste fase worden de binnengekomen Letters of Intent (LoI), mits zij voldoen aan de gestelde criteria, beoordeeld door leden van de wetenschappelijke adviesraden van Alzheimer NederlandFVA (Frankrijk) en AFI (Duitsland). De aanvragen met de hoogste score worden uitgenodigd voor het indienen van een volledige Grant-aanvraag.

Fase 2

Tijdens de tweede fase worden volledige Grant-aanvragen beoordeeld door de gezamenlijke Europese wetenschappelijk adviesraden van Alzheimer Nederland, FVA en AFI, aangevuld met externe experts.

Tijdens beide fasen worden steeds de navolgende 4 criteria gehanteerd:

Wetenschappelijk rendement

Heeft de onderzoeker een duidelijke hypothese en specifieke doelstellingen? Zijn de hypothese en specifieke doelstellingen in het licht van de huidige kennis realistisch? Is de onderzoeksopzet van de onderzoeker geschikt om deze specifieke doelstellingen te verwezenlijken en zijn hypothese te onderzoeken? Worden de methoden duidelijk uitgelegd en zijn ze juist? Is de onderzoeker op bevredigende wijze ingegaan op onderwerpen of zorgen met betrekking tot de rechten van mensen en/of de juiste zorg voor en behandeling van proefdieren? Kan het voorgestelde onderzoek in de tijdspanne van de beurs worden uitgevoerd?

Relevantie

Zal het voorgestelde onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de huidige kennis omtrent de etiologie, diagnose of behandeling van de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie?

Rechtvaardiging van het budget

Is het totale bedrag waarom wordt gevraagd, redelijk voor het voorgestelde onderzoek (dat wil zeggen niet te hoog of te laag)? Heeft de onderzoeker de begrotingsverzoeken duidelijk gerechtvaardigd?

Expertise en ervaring van de onderzoeker

Hebben de hoofdonderzoeker en/of co-onderzoeker(s) de juiste expertise en ervaring om het voorgestelde onderzoek uit te voeren? Heeft de onderzoeker de geschikte mensen als personeel, medewerkers en adviseurs uitgekozen? Heeft de onderzoeker de bereidheid van medewerkers of adviseurs om mee te doen aan het onderzoek, vastgelegd?