Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Je wilt ervaringsdeskundigen betrekken bij je onderzoek. Maar waar vind je hen? Binnen je eigen netwerk of via (zorg)organisaties zijn vaak mensen te vinden.