Door het toenemende aantal verzoeken kunnen we niet altijd ieder verzoek in zijn geheel honoreren. Wel denken we graag mee over hoe we jouw onderzoek kunnen ondersteunen. We hanteren hiervoor onderstaande richtlijn, die voortbouwt op onze onderzoeksagenda, die in februari 2020 werd opgesteld. Voor onderzoekers kunnen we het volgende betekenen.

Aanbevelingsbrief

Alzheimer Nederland schrijft over het algemeen graag een aanbevelingsbrief voor het uitvoeren van onderzoek naar dementie.

Voorwaarden

 • Het onderzoek valt binnen de brede onderwerpen genoemd in onze onderzoeksagenda (H3&4 + bijlage 1).
 • De subsidieronde is:
  • een Nederlandse subsidieronde die niet specifiek gericht is op dementie.
  • een Europese / buitenlandse subsidieronde
 • De onderzoeker stelt een concept aanbevelingsbrief op ter ondertekening door Alzheimer Nederland.
 • Verzoeken voor een aanbevelingsbrief worden minimaal 2 weken voor de deadline van de call aan ons voorgelegd.

Advies

Alzheimer Nederland geeft dementieonderzoekers advies over zaken als patiënten- en doelgroepenparticipatie, implementatie/disseminatie van onderzoeksresultaten, het werven van deelnemers aan onderzoek en het werven van vertegenwoordiging van mensen met dementie/mantelzorgers aan projectgroepen. Wij geven dit advies voor aanvang van een onderzoek, maar ook tijdens het onderzoek zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

Voorwaarden

 • Wanneer het advies deel moet uitmaken van een aanbevelingsbrief, leg het verzoek dan minimaal twee weken voor de deadline van een call aan ons voor. In dat geval gelden ook de voorwaarden genoemd bij ‘Aanbevelingsbrief’.
 • Wanneer we alleen advies geven, laten we ons niet vermelden als projectpartner in de aanvraag, omdat de tijdsinvestering voor advies  niet in verhouding staat tot tijdsinvestering die  gemaakt moeten worden als projectpartner (bij o.a aanvraag, toekenning en financiële afhandeling).

Het onderzoek valt binnen de brede onderwerpen genoemd in onze onderzoeksagenda (H3&4 + bijlage 1).

Samenwerking (financieel)

Alzheimer Nederland wordt door onderzoekers soms gevraagd om als co-financier op te treden bij een call bij een externe Nederlandse, Europese of buitenlandse subsidiegever. Wij denken hier graag over mee, maar stellen hieraan uiteraard wel verschillende eisen. 

Voorwaarden

 • Het onderzoek voldoet aan de prioriteiten van onze onderzoeksagenda (Hoofdstuk 3 & 4).
 • Het onderzoek voldoet aan de richtinggevende principes van de onderzoeksagenda (Hoofdstuk 5).
 • Of een onderzoek voldoet aan de prioriteiten en richtinggevende principes van de onderzoeksagenda, wordt door Alzheimer Nederland beoordeeld. Hiervoor is overleg nodig met de onderzoekers, toekenning kan alleen plaatsvinden, wanneer het voorstel op tijd, minimaal 4 weken voor de deadline van de call, met Alzheimer Nederland is gedeeld.
 • De wetenschappelijke kwaliteit wordt door de externe subsidieverlener beoordeeld in een ronde met concurrerende voorstellen. Alzheimer Nederland treedt dus niet op als cofinancier van projecten waarbij verschillende financiers een onderzoek mogelijk maken, zonder dat de wetenschappelijke kwaliteit door een externe en onafhankelijke commissie is beoordeeld.
 • Alzheimer Nederland treedt alleen op als cofinancier wanneer dit een eis is van de hoofdfinancier. Alzheimer Nederland treedt hierbij alleen op als financier tot het minimale bedrag aan cofinanciering. Wanneer dit bedrag door andere cofinanciers wordt bereikt, vervalt onze bijdrage.
 • De hoogte van het bedrag aan cofinanciering is afhankelijk van het totaal te financieren bedrag, in hoeverre het voorstel past binnen onze onderzoeksagenda en het beschikbare budget van Alzheimer Nederland
 • De uiteindelijke toekenning van cofinanciering is uiteraard afhankelijk van de toekenning door de hoofdfinancier. 

Samenwerking (uren)

Alzheimer Nederland wordt door onderzoekers soms gevraagd om als partner op te treden bij een onderzoeksvoorstel, -project of -consortium, en een deel van de werkzaamheden binnen het onderzoek uit te voeren. Wij denken hier graag over mee, maar stellen hieraan uiteraard wel verschillende eisen. Dit  doen we  op deze terreinen:

 • Opleiding van onderzoekers (stage), op het gebied van patiënten-/doelgroepenparticipatie, disseminatie en impact (implementatie).
 • Verspreiding van de onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld door een interventie via onze online middelen ter beschikking te stellen.

Alzheimer Nederland voert geen onderdelen van onderzoek uit, bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Raadpleging van de achterban via online panels of focusgroepen.
 • Het ontwikkelen van producten, diensten of interventies.
 • Optreden als vertegenwoordiger van patiënten of mantelzorgers. (Zie alinea  ‘Vertegenwoordiging van mensen met dementie/mantelzorgers’ hieronder.)

Alzheimer Nederland geeft op deze onderdelen wel advies (zie alinea ‘Advies’ hierboven).

Wanneer jouw verzoek niet binnen bovenstaande voorbeelden valt, neem dan contact op met Alzheimer Nederland.

Voorwaarden

 • Het onderzoek voldoet aan de prioriteiten van onze onderzoeksagenda (Hoofdstuk 3 & 4).
 • Het onderzoek voldoet aan de richtinggevende principes van de onderzoeksagenda (Hoofdstuk 5).
 • Of een onderzoek voldoet aan de prioriteiten en richtinggevende principes van de onderzoeksagenda, wordt door Alzheimer Nederland beoordeeld. Hiervoor is overleg nodig met de onderzoekers. Toekenning kan alleen plaatsvinden, wanneer het voorstel op tijd, minimaal 4 weken voor de deadline van de call, met Alzheimer Nederland is gedeeld.
 • Wanneer producten of diensten die ontwikkeld worden, moeten aansluiten bij onze producten, diensten en werkzaamheden, moet de compatibiliteit door Alzheimer Nederland worden onderzocht. Hiervoor is overleg nodig met de onderzoekers, toekenning kan alleen plaatsvinden, wanneer het voorstel op tijd, minimaal 6 weken voor de deadline van de call, met Alzheimer Nederland is gedeeld.

 

Vertegenwoordiging van mensen met dementie/mantelzorgers

Alzheimer Nederland treedt binnen onderzoek niet op als vertegenwoordiger van mensen met dementie of mantelzorgers. Wij krijgen teveel verzoeken om aan deze vraag te voldoen. Wel kunnen we advies geven over het werven van vertegenwoordigers van mensen met dementie of mantelzorgers.

Algemeen

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het in behandeling nemen van verzoeken is altijd afhankelijk van onder andere mankracht en financiële mogelijkheden. 

Contact:

Neem voor vragen en verzoeken contact op met ons op via onderzoek@alzheimer-nederland.nl