1. Betere zorg bij dementie

  • De Zorgstandaard Dementie beschrijft waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Alzheimer Nederland en Vilans stelden deze zorgstandaard op met de inzet en betrokkenheid van ruim 30 organisaties. Ons streven is dat de zorgstandaard als leidend document wordt gebruikt bij zorginkoop door onder andere gemeenten. In de zorgstandaard staat wat u mag verwachten van hulpverleners en wat u zelf kunt doen. Er is ook een publieksversie: een samenvatting van de zorgstandaard dementie in tien voorwaarden. 

    > Bekijk de tien voorwaarden voor goede dementiezorg in de zorgstandaard
  • Het Register Dementiezorg en Ondersteuning geeft meer inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Dit wordt gedaan door het combineren van bestaande gegevens. Op basis van de gegevens uit het Register zijn onderstaande factsheets tot stand gekomen.

> Bekijk de factsheet over achtergrondkenmerken van mensen met dementie
> Bekijk de factsheet over langdurige zorg
> Bekijk de factsheet over ziekenhuisopnamen
> Bekijk de factsheet over maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo
> Bekijk de factsheet over medicatie, polyfarmacy en psychofarmacie 
> Bekijk de factsheet over de huisartsenzorg en de huisartsenpost

2. Casemanagement dementie

Alzheimer Nederland strijdt ervoor dat naast iedere persoon met dementie een casemanager staat. Casemanagers zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten: de helden achter de voordeur. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is. Uit onze Dementiemonitor Mantelzorg blijkt casemanagement 1 van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg thuis goed vol te houden.

> Lees meer over casemanagement en download gratis boekje
 

3. Dagactiviteiten thuis

Activiteiten voor mensen met dementie, zoals de dagopvang en de zorgboerderij, zijn erg belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Deze activiteiten helpen om de ‘batterij’ weer op te laden. Alzheimer Nederland pleit voor voldoende, passende activiteiten in de buurt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds 2015 bij gemeenten. Uit ons onderzoek blijkt dat sindsdien is het aanbod afgenomen en zijn de eigen bijdragen flink gestegen. We houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten en spreken de verantwoordelijke partijen hierop aan.
 

4. Tijdige diagnostiek

Het tijdig vaststellen van dementie heeft veel voordelen. Hoe eerder dementie wordt vastgesteld, hoe langer mensen met dementie thuis kunnen blijven wonen. Dure vormen van zorgconsumptie, zoals crisisinterventies en opnames op noodbedden, zijn te voorkomen. Met tijdige voorlichting en casemanagement is uitstel of afstel van verpleeghuisopname zelfs mogelijk. Daarom vraagt Alzheimer Nederland samen met de vier Alzheimercentra aandacht voor tijdige diagnose en behandeling van dementie.
 

5. Persoonsgericht zorg in het verpleeghuis

Er wonen in Nederland ongeveer 70.000 mensen met dementie in het verpleeghuis. Alzheimer Nederland pleit voor kwalitatieve persoonsgerichte zorg geboden door medewerkers met verstand van zaken. Alzheimer Nederland zet daarmee in op 1) meer en beter gekwalificeerde medewerkers en 2) betere kwaliteit van de zorgverlening. Bij dit tweede punt is het voor de persoon met dementie van belang dat middelen en maatregelen tot een minimum worden gereduceerd, het gebruik van psychofarmaca wordt verminderd, onderbehandeling bij pijn wordt verminderd en activiteiten meer op maat worden aangeboden. De mantelzorger wil meer op maat betrokken worden bij de zorg voor hun naaste.
 

6. Dementievriendelijke samenleving

Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving, maar dat is niet altijd makkelijk. Er heerst een taboe rondom dementie en lang niet iedereen weet wat de ziekte inhoudt. Alzheimer Nederland zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving. Met het programma ‘Samen dementievriendelijk’ willen we Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Naast ‘Samen dementievriendelijk’ zijn er in het land tal van initiatieven om de samenleving dementievriendelijk te maken. Zo zijn er dementievriendelijke gemeenten, winkels, musea en bedrijven. We juichen deze initiatieven toe en willen anderen inspireren. 

> Kijk voor meer informatie op samendementievriendelijk.nl