Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Nevenfuncties directie

Hieronder noemen we de nevenfuncties van onze directieleden, voor zover deze functies relevant *(kunnen) zijn voor hun werk bij Alzheimer Nederland.

Mevrouw Gerjoke Wilmink:

 • Lid Bestuur Huis voor de Gezondheid
 • Lid Bestuur Samenwerkende Gezondheidsfondsen
 • Voorzitter Stichting Arbo Unie
 • Lid Raad van Toezicht bij Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Vice-voorzitter Bestuur Betaalvereniging
 • Lid College van Beroep Reclame Code Commissie

Mevrouw Patricia Kerckhoff:

 • Geen nevenfuncties

Bezoldiging directie

Na advies door de Remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht (zie hieronder) het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vast. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen.

Managementteam

Het beleid van Alzheimer Nederland wordt ontwikkeld door het managementteam (MT). Dit team bestaat uit de directie en de managers van de verschillende secties:

 • Wetenschappelijk Onderzoek
 • Belangenbehartiging en Regionale Hulp
 • Diensten en Producten
 • Fondsenwerving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze taak is het controleren van financiële stukken, zoals de jaarrekening. De raad functioneert ook als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. Raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. Download de statuten voor meer informatie.

Raadscommissies

De raad kent twee commissies voor specifieke aspecten van het toezicht: de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie.

Financiële Commissie
De Financiële Commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de raad worden benoemd. Daarnaast neemt de directeur-bestuurder deel aan deze commissie. De controller woont de vergaderingen bij om toelichting te geven op de financiële situatie.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht. In een ‘jaargesprek’ bespreken zij met de directeur-bestuurder het functioneren van laatstgenoemde en de samenwerking met de raad. Hiervoor legt de commissie haar oor ook te luisteren binnen en buiten de organisatie. Op basis van dit gesprek formuleert de commissie een advies voor de honorering van de directeur-bestuurder.

Externe controles

Onze jaarrekening wordt altijd door een externe accountant gecontroleerd. Ook het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) toetst elk jaar de jaarrekening. Iedere drie jaar jaar toetst dit bureau de hele organisatie, in verband met eventuele verlenging van de erkenning als goed doel.

Samenstelling Raad van Toezicht (per 1 januari 2023)

Mevrouw drs. A.T.B. (Ank) Bijleveld-Schouten – voorzitter RvT en Remuneratiecommissie (t/m 2027, herbenoembaar)

 • Voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse Reisopera
 • Voorzitter Bestuur Stichting Vierdaagse Sponsorloop

De heer drs. V.P. (Vincent) van den Boogert – lid / voorzitter Financiële Commissie (t/m 2024, herbenoembaar)

 • Senior Advisor Boston Consulting Group
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Currence (iDeal, iDIN, Acceptgiro)
 • Non Executive Board Member National Bank of Bahrain
 • Member Advisory Board Baker McKenzie Nederland

De heer prof. dr. V.E. (Valery) Lemmens – lid / lid Remuneratiecommissie (t/m 2024, herbenoembaar)

 • Hoogleraar Kankersurveillance afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam
 • Editor European Journal of Cancer
 • Member scientific council IARC
 • Lid bestuur Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG)
 • Lid bestuur stichting CUPP-NL
 • Lid Methodological council Santeon
 • Lid statistische adviesraad Nederlandse Hartregistratie
 • Lid redactieraad Oncologie up-to-date

Mevrouw drs. J. (Judith) Coster – lid (t/m 2026, herbenoembaar)

 • Directeur Communications & Affairs Rabobank

Mevrouw drs. S. (Shequita) Kalloe – lid (t/m 2026, herbenoembaar)

 • Lid Raad van Bestuur Argos Zorggroep
 • Lid Raad van Toezicht Hefgroep-KindeRdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Driestroom

De heer drs. M.C.T. (Michel) van de Coevering – lid / lid Financiële Commissie (t/m 2027, herbenoembaar)

 • CFO Hiltermann Lease

Werving, benoeming en ontslag

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden en werft deze aan de hand van een profielschets. We letten op een evenwichtige samenstelling, met leden die expertise hebben op één (of meerdere) van de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek rond dementie, marketing, communicatie, media, bedrijfsleven, financiën. Ook willen we ervaring met (de zorg rond) dementie vertegenwoordigd hebben in de raad en streven we naar een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. Alle leden moeten bestuurlijke kwaliteiten hebben en blijk geven van betrokkenheid bij dementie en Alzheimer Nederland. De leden worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden.