Ga direct naar de contentGa direct naar de content

ANBI

Alzheimer Nederland heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid Alzheimer Nederland erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Alzheimer Nederland mag je daarom aftrekken bij de aangifte van jouw inkomstenbelasting. Wel moet je kunnen aantonen dat je een gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vind je op de website van de Belastingdienst.

CBF

Alzheimer Nederland is een ‘Erkend goed doel’. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Bij een Erkend Goed Doel kun je ervan uitgaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort hier:

Goede Doelen Nederland

Alzheimer Nederland is lid van de branchevereniging Goede doelen Nederland en volgt daarmee onder andere de SBF Code Goed bestuur goede doelen, de regeling Beloning directeuren goede doelen en de Richtlijn Financieel beheer. Deze richtlijnen zijn te downloaden via de website van Goede Doelen Nederland: www.goededoelennederland.nl

DDMA Privacy Waarborg

Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborg van de Data-Driven Marketing Association (DDMA), de vereniging voor data en marketing. Hiermee laten we zien dat we transparant en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De waarborg geeft ook aan dat Alzheimer Nederland strengere regels hanteert voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden dan wettelijk verplicht is. Deze extra regels liggen vast in een aantal codes, zoals de Code Fieldmarketing en Code Telemarketing. Alle organisatie met de Privacy Waarborg worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en de specifieke eisen van de waarborg.

AVG

Alzheimer Nederland is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door en namens de organisatie verwerkt worden. De verwerking van persoonsgegevens moet voldoen aan de regels die de wet en ons privacybeleid daaraan stellen. Voor medewerkers en vrijwilligers zijn daarom regels opgesteld voor het (veilig) omgaan met persoonsgegevens. In onze Privacy Verklaring lees je meer over het gebruik van persoonsgegevens.

Code Postfilter

Uiteraard houdt Alzheimer Nederland zich ook aan de Code Postfilter bij de verzending van reclamepost. Wanneer je donateur bij ons bent, mogen wij je geadresseerde reclamepost sturen, tenzij je bij ons hebt aangegeven dat niet te willen. Via postfilter.nl meld je je af voor reclamepost van organisaties waarvan je geen donateur bent of was. Voor meer informatie: Over Reclamepost | Postfilter.nl

Als je van mening bent dat een reclame-uiting van ons niet voldoet aan de regels, en je komt er met ons niet uit, dan kun je desgewenst een klacht indienen bij Stichting Reclame Code.

Integriteitsbeleid

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat Alzheimer Nederland op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven. Alle vrijwilligers en medewerkers worden geacht te handelen binnen de wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden. Hoe we binnen Alzheimer Nederland met elkaar en de (bedrijfs)eigendommen omgaan hebben wij vastgelegd in onze gedrags- en huisregels. Het melden van een potentieel tegenstrijdig belang dat van (materiële) betekenis voor de stichting kan zijn wordt direct conform de Meldprocedure Klokkenluidersregeling gemeld.