Uitgangspunten

 1. Integriteit hangt voor Alzheimer Nederland niet aan regels en sancties. Openheid, uitleg geven en verantwoording afleggen zijn hierbij kernbegrippen.
 2. De gedragsregels gelden voor iedereen verbonden aan Alzheimer Nederland (zowel vrijwilligers als medewerkers).
 3. Voor sommige functies in de organisatie (zowel vrijwillig als betaald) wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld. Dit is in een afzonderlijk document verder uitgewerkt.
 4. Alle vrijwilligers en medewerkers handelen binnen de wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden.
 5. Het melden van een potentieel tegenstrijdig belang dat van (materiële) betekenis voor de stichting kan zijn wordt direct conform de Meldprocedure Klokkenluidersregeling gemeld. Hierbij wordt alle relevante informatie verschaft.
 6. Het in strijd handelen met deze code beschouwt Alzheimer Nederland als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de schending worden stappen genomen. Dit varieert van een waarschuwing tot een aantekening in het dossier of ontheffing uit de (vrijwilligers)functie. Corruptie en fraude worden niet getolereerd. Bij vermoeden hiervan is (tijdelijke) schorsing mogelijk. Bij misdrijven en overtredingen van de wet wordt altijd de politie ingeschakeld.
 7. Van externe bedrijven en/of personen, die in opdracht van Alzheimer Nederland werken, verwachten wij dat zij deze code naleven.

Interne gedragsregels

 1. Vrijwilligers en medewerkers van Alzheimer Nederland houden belangen in de werk- en privésfeer gescheiden. Het is in ieders belang geen situaties te creëren die een belangenconflict op kunnen leveren, of de schijn van belangenverstrengeling.
 2. Het gebruik van apparatuur in eigendom van Alzheimer Nederland gebeurt zorgvuldig en volgens de daarvoor geldende normen en regels. De telefoon mag privé gebruikt worden binnen de daarvoor geldende regeling. Privégebruik van internet en e-mail is beperkt toegestaan.
 3. Het gebruik van materialen van Alzheimer Nederland (inclusief presentaties, handleidingen e.d.) gebeurt zorgvuldig en volgens de daarvoor geldende normen en regels. Het (door derden) commercieel (laten) gebruiken hiervan is niet toegestaan.
 4. Declaraties worden naar waarheid ingediend, tijdig en voorzien van onderbouwing en onderliggende documenten.
 5. Alzheimer Nederland verstrekt vrijwilligers en medewerkers onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
 6. Alzheimer Nederland biedt een prettig en veilig werkklimaat. Daarbij hoort dat vrijwilligers en medewerkers elkaar collegiaal en met respect behandelen. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn uit den boze en worden niet getolereerd. Klachten over ongewenste omgangsvormen kunnen worden gemeld bij de externe klachtencommissie. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon beschikbaar voor advies en ondersteuning. Alzheimer Nederland kent vertrouwenspersonen bij wie vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld. De verdere uitwerking hiervan is opgenomen in de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen.
 7. Het melden van schendingen op binnen de organisatie geldende regels of normen gebeurt bij de externe vertrouwenspersoon. De verdere uitwerking hiervan is opgenomen in de Meldprocedure Klokkenluidersregeling.

Externe gedragsregels

I Omgang met afnemers/bezoekers

 1. Vrijwilligers en medewerkers van Alzheimer Nederland hebben ten opzichte van afnemers van diensten/bezoekers een correcte, dienstverlenende instelling.
 2. Afnemers van diensten/bezoekers worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, politieke overtuiging of hun gedragingen. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken we met respect over onze afnemers/bezoekers.
 3. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie van afnemers/bezoekers. Hun privacy wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. De bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn hierin leidend.
 4. Vrijwilligers en medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd kunnen zijn of in concurrentie treden met de belangen van Alzheimer Nederland. Nevenfuncties van medewerkers zijn - conform de regeling in de AVR - alleen toegestaan met vooraf verleende schriftelijke toestemming.
 5. Bij het organiseren en laten sponsoren van activiteiten wordt bij het inschakelen van externe partijen elke schijn van partijdigheid voorkomen.
 6. Vrijwilligers en medewerkers doen in contacten met derden (pers, klanten/afnemers, relaties of privé) geen uitlatingen die het functioneren of het imago van Alzheimer Nederland kunnen schaden.
 7. Voor de wijze waarop vrijwilligers en medewerkers zich op social media dienen te manifesteren is een social media beleid opgesteld met regels waaraan zich te houden.

II Relatiegeschenken:

 1. Alzheimer Nederland vindt het geen probleem als een vrijwilliger of medewerker incidenteel een geschenk met beperkte houdbaarheid, zoals een bos bloemen of een fles wijn, waarmee iemand zijn waardering uit wil drukken, aanneemt.
 2. Alzheimer Nederland wil voorkomen dat relatiegeschenken zouden kunnen worden gezien als tegenprestatie voor een geleverde of nog te leveren dienst (bijvoorbeeld het niet volledig uitonderhandelen van de prijs).
 3. Het aannemen van geschenken of giften van een relatie waarmee op datzelfde moment wordt gesproken of onderhandeld over een mogelijke opdrachtverlening is niet toegestaan.
 4. Relatiegeschenken beschouwen wij als blijk van waardering. Medewerkers van Alzheimer Nederland melden het aannemen van een geschenk bij hun direct leidinggevende. Voor de periode rond einde jaar worden deze geschenken afgegeven aan de medewerker inkoop die hiervoor een verloting onder het voltallige personeel organiseert.

Tenslotte

Ondanks deze code en andere maatregelen kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waarin niet direct een duidelijk antwoord te geven is op de vraag of iets wel of niet kan. Alzheimer Nederland wil door transparant te zijn over haar handelen vrijwilligers, medewerkers en externen de gelegenheid bieden om te reageren. Met deze reacties gaat Alzheimer Nederland serieus om.

Mocht je van mening zijn dat er bijzonder integer of juist niet conform deze code is gehandeld, dan verzoeken wij je dit aan ons te melden.