Nevenfuncties directie

Hieronder noemen we de nevenfuncties van onze directieleden, voor zover deze functies relevant *(kunnen) zijn voor hun werk bij Alzheimer Nederland.

Mevrouw Gerjoke Wilmink:

 • Lid Bestuur Huis voor de Gezondheid
 • Lid Raad van Toezicht bij Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Vice-voorzitter Bestuur Betaalvereniging
 • Lid College van Beroep Reclame Code Commissie

De heer Marco Blom:

 • Redactielid Denkbeeld, tijdschrift voor dementie
 • Boardmember en Honorary Treasurer Alzheimer Europe
 • Boardmember Alzheimer Europe Foundation


Bezoldiging directie

Na advies door de Remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht (zie hieronder) het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vast. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen (zie www.goededoelennederland.nl).


Managementteam

Het beleid van Alzheimer Nederland wordt ontwikkeld door het managementteam (MT). Dit team bestaat uit de directie en de managers van de verschillende secties:

 • Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Belangenbehartiging en Regionale Hulp.
 • Dialoog en Landelijke Hulp.
 • Marketing, Data Intelligence en Publieksservice.
 • Stafafdelingen: Corporate Communicatie, ICT, Financiële Administratie en Personeel & Organisatie.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze taak is het controleren van financiële stukken, zoals de jaarrekening. De raad functioneert ook als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. Raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. Download de statuten voor meer informatie.


Raadscommissies

De raad kent twee commissies voor specifieke aspecten van het toezicht: de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie.

Financiële Commissie
De Financiële Commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de raad worden benoemd. Daarnaast neemt de directeur-bestuurder deel aan deze commissie. De controller woont de vergaderingen bij om toelichting te geven op de financiële situatie.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht. In een ‘jaargesprek’ bespreken zij met de directeur-bestuurder het functioneren van laatstgenoemde en de samenwerking met de raad. Hiervoor legt de commissie haar oor ook te luisteren binnen en buiten de organisatie. Op basis van dit gesprek formuleert de commissie een advies voor de honorering van de directeur-bestuurder.


Externe controles

Onze jaarrekening wordt altijd door een externe accountant gecontroleerd. Ook het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) toetst elk jaar de jaarrekening. Iedere drie jaar jaar toetst dit bureau de hele organisatie, in verband met eventuele verlenging van de erkenning als goed doel.

Samenstelling Raad van Toezicht
(per 1 januari 2022)

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies – voorzitter RVT en Remuneratiecommissie (t/m 2022, niet herbenoembaar)

 • Burgemeester van Alphen aan den Rijn
 • Voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland
 • Lid bestuur Nationaal Groenfonds
 • Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds

De heer ir. F.A.M. Spijkers – lid RvT en voorzitter Financiële Commissie (t/m 2022, niet herbenoembaar)

 • Partner Damhuis Elshout Verschure organisatieadviseurs

De heer drs. V.P. van den Boogert – lid RvT en Financiële commissie (t/m 2024, herbenoembaar)

 • Senior Advisor Boston Consulting Group
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Currence (iDeal, iDIN, Acceptgiro)
 • Non Executive Board Member National Bank of Bahrain

De heer prof. dr. V.E. Lemmens - lid RvT en Remuneratiecommissie(t/m 2024, herbenoembaar)

 • Lid raad van bestuur IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
 • Leerstoel Cancer surveillance Erasmus Medisch Centrum
 • Editorial Board European Journal of Cancer
 • Redactielid van Oncologie Up-to-date 

Mevrouw drs. J. Coster - lid RvT

 • Vice President Corporate Communications KLM

Mevrouw drs. S. Kalloe - lid RvT

 • Lid Raad van Bestuur Argos Zorggroep
 • Lid raad van Toezicht Hefgroep-KindeRdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Driestroom

 

 

Werving, benoeming en ontslag

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden en werft deze aan de hand van een profielschets. We letten op een evenwichtige samenstelling, met leden die expertise hebben op één (of meerdere) van de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek rond dementie, marketing, communicatie, media, bedrijfsleven, financiën. Ook willen we ervaring met (de zorg rond) dementie vertegenwoordigd hebben in de raad en streven we naar een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. Alle leden moeten bestuurlijke kwaliteiten hebben en blijk geven van betrokkenheid bij dementie en Alzheimer Nederland. De leden worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden.