Nevenfuncties directie

Hieronder noemen we de nevenfuncties van onze directieleden, voor zover deze functies relevant *(kunnen) zijn voor hun werk bij Alzheimer Nederland.

Mevrouw Gerjoke Wilmink:

 • Lid Raad van Toezicht bij Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Lid College van Beroep bij Stichting Reclame Code
 • Lid adviesraad bij NTR
 • Lid bestuur Betaalvereniging
 • Lid bestuur Huis voor de Gezondheid

De heer Marco Blom:

 • Lid bestuur Coöperatie Deltaplan Dementie
 • Lid redactie Denkbeeld, tijdschrift voor Dementie
 • Lid bestuur Alzheimer Europe
 • Lid bestuur Alzheimer Europe Foundation


Bezoldiging directie

Na advies door de Remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht (zie hieronder) het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vast. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen (zie www.goededoelennederland.nl).


Managementteam

Het beleid van Alzheimer Nederland wordt ontwikkeld door het managementteam (MT). Dit team bestaat uit de directie en de managers van de verschillende secties:

 • Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Belangenbehartiging en Regionale Hulp.
 • Dialoog en Landelijke Hulp.
 • Marketing, Data Intelligence en Publieksservice.
 • Stafadelingen: Corporate Communicatie, ICT, Financiële Administratie en Personeel & Organisatie.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze taak is het controleren van financiële stukken, zoals de jaarrekening. De raad functioneert ook als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. Raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. Download de statuten voor meer informatie.


Raadscommissies

De raad kent twee commissies voor specifieke aspecten van het toezicht: de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie.

Financiële Commissie
De Financiële Commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de raad worden benoemd. Daarnaast neemt de directeur-bestuurder deel aan deze commissie. De controller woont de vergaderingen bij om toelichting te geven op de financiële situatie.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht. In een ‘jaargesprek’ bespreken zij met de directeur-bestuurder het functioneren van laatstgenoemde en de samenwerking met de raad. Hiervoor legt de commissie haar oor ook te luisteren binnen en buiten de organisatie. Op basis van dit gesprek formuleert de commissie een advies voor de honorering van de directeur-bestuurder.


Externe controles

Onze jaarrekening wordt altijd door een externe accountant gecontroleerd. Ook het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) toetst elk jaar de jaarrekening. Iedere drie jaar jaar toetst dit bureau de hele organisatie, in verband met eventuele verlenging van de erkenning als goed doel.

Samenstelling Raad van Toezicht
(per 1 december 2020)

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies – voorzitter RVT en Remuneratiecommissie (t/m 2022, niet herbenoembaar)
Burgemeester van Alphen aan den Rijn
Voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
Lid bestuur Nationaal Groenfonds
Voorzitter bestuur Veilig Verkeer Nederland
Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland
Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds
Vice-voorzitter EiPa, European Institute for Public Administration

De heer ir. F.A.M. Spijkers – lid RvT en voorzitter Financiële Commissie (t/m 2022, niet herbenoembaar)
Partner DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs
Lid bestuur Okura Executive Circle

Mevrouw drs. M. Bolle - lid RvT en Financiële Commissie (tot 2021, niet herbenoembaar)
Zelfstandig communicatieadviseur en directeur adviesbedrijf M. Bolle advies BV
Voorzitter Kofi Annanstichting
Voorzitter Stichting Straatnieuws Rotterdam en Den Haag
Lid bestuur Nieuwe Kerk, Den Haag

De heer drs. J.A.L. de Keijzer – lid RvT (t/m 2021, niet herbenoembaar)
Arts
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Dignis
Lid bestuur Cura Vera
Lid bestuur coöperatie Zon4Ons

De heer drs. V.P. van den Boogert – lid RvT (t/m 2024, herbenoembaar)
(eventuele nevenfuncties volgen)

De heer prof. dr. V.E. Lemmens - lid RvT (t/m 2024, herbenoembaar)
Lid bestuur IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Leerstoel Cancer surveillance Erasmus Medisch Centrum

Werving, benoeming en ontslag

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden en werft deze aan de hand van een profielschets. We letten op een evenwichtige samenstelling, met leden die expertise hebben op één (of meerdere) van de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek rond dementie, marketing, communicatie, media, bedrijfsleven, financiën. Ook willen we ervaring met (de zorg rond) dementie vertegenwoordigd hebben in de raad en streven we naar een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. Alle leden moeten bestuurlijke kwaliteiten hebben en blijk geven van betrokkenheid bij dementie en Alzheimer Nederland. De leden worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden.