De stichting Alzheimer Nederland wordt geleid door directeur-bestuurder mevrouw Gerjoke Wilmink. Zij stelt het beleid vast en legt verantwoording over het werk van de organisatie af aan de Raad van Toezicht. De heer Marco Blom is adjunct-directeur.
 

Nevenfuncties directie

Hieronder noemen we de nevenfuncties van onze directieleden, voor zover deze functies relevant (kunnen) zijn voor hun werk bij Alzheimer Nederland.

Mevrouw Gerjoke Wilmink:

 • Lid Raad van Toezicht bij Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Lid College van Beroep bij Stichting Reclame Code
 • Lid Adviesraad bij NTR
 • Lid Bestuur Betaalvereniging

De heer Marco Blom:

 • Bestuurslid Coöperatie Deltaplan Dementie
 • Redactielid Denkbeeld, tijdschrift voor Dementie.


Bezoldiging directie

Na advies door de Remuneratiecommissie stelt de Raad van Toezicht (zie hieronder) het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vast. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen (zie www.goededoelennederland.nl).


Managementteam

Het beleid van Alzheimer Nederland wordt ontwikkeld door het managementteam (MT). Dit team bestaat uit de directie en de managers van de verschillende ‘secties’:

 • Wetenschappelijk Onderzoek
 • Belangenbehartiging en Regionale Hulp. Inclusief Samen dementievriendelijk
 • Dialoog en Landelijke Hulp
 • Marketing
 • Bedrijfsbureau: P&O, Vrijwilligersbeleid, Publieksservice, ICT, Financiën en Corporate
  communicatie.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze taak is het controleren van financiële stukken, zoals de jaarrekening. De raad functioneert ook als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. Raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. Download de statuten voor meer informatie.


Raadscommissies

De raad kent twee commissies voor specifieke aspecten van het toezicht: de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie.

Financiële Commissie

De Financiële Commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de raad worden benoemd. Daarnaast neemt de directeur-bestuurder deel aan deze commissie. De adjunct-directeur en de teamleider Financiële administratie wonen de vergaderingen bij om toelichting te geven op de financiële situatie.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht. In een ‘jaargesprek’ bespreken zij met de directeur-bestuurder het functioneren van laatstgenoemde en de samenwerking met de raad. Hiervoor legt de commissie haar oor ook te luisteren binnen en buiten de organisatie. Op basis van dit gesprek formuleert de commissie een advies voor de honorering van de directeur-bestuurder.


Externe controles

Onze jaarrekening wordt altijd door een externe accountant gecontroleerd. Daarnaast neemt het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) de jaarrekening door. Elke vijf jaar toetst dit bureau de hele organisatie, in verband met eventuele verlenging van de erkenning als goed doel.

Samenstelling Raad van Toezicht
(per 31 december 2017)

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies – voorzitter (tot 2018, herbenoembaar)
Burgemeester van Alphen aan den Rijn
Lid bestuur Nationaal Groenfonds
Oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie
Voorzitter bestuur Veilig Verkeer Nederland
Voorzitter commissie van toezicht financiën politieke partijen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De heer prof. dr. G.W.A.M. Padberg – vicevoorzitter (tot 2020, niet herbenoembaar)
Vertrouwenspersoon voor het wetenschappelijk personeel Radboud Universiteit
Research Director European Neuromuscular Centre (ENMC)
Lid bestuur FSHD Stichting
Lid Science Committee en lid Scientific Advisory Board FSH Society (USA)
Medisch adviseur Spierziekten Nederland
Consultant aTyr Pharma en Facio Therapies

De heer ir. F.A.M. Spijkers – lid / voorzitter Financiële Commissie (tot 2018, herbenoembaar)
Partner DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs
Lid bestuur Okura Executive Circle

Mevrouw drs. M. Bolle - lid / lid Financiële Commissie (tot 2021, niet herbenoembaar)
Zelfstandig communicatieadviseur en directeur adviesbedrijf M. Bolle
Voorzitter bestuur Straatnieuws Rotterdam en Den Haag
Voorzitter Kofi Annanstichting
Lid bestuur Nieuwe Kerk aan het Spui, Den Haag

De heer drs. J.J.H. van Breukelen – lid (tot 2019, niet herbenoembaar)
Chairman Board of Directors Altice Group
Senior Adviser Permira Advisers LLP
​Senior Adviser Barclays Bank PLC
Chairman Board Bosal Group
Member Investment Committee Ponooc
Advisory Board Member Rotterdam School of Management - Erasmus University Rotterdam

De heer drs. R.A. Drost – lid / lid Financiële Commissie (tot 2018, niet herbenoembaar)
Chief Financial Officer VodafoneZiggo
Bestuurslid/penningmeester Stichting Uitmarkt Amsterdam

De heer drs. J.A.L. de Keijzer – lid (tot 2021, niet herbenoembaar)
Arts
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Dignis
Voorzitter bestuur Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl - tot maart 2016
Mentor/adviseur bij Stichting Nestorkring
Lid bestuur Cura Vera

Werving, benoeming en ontslag

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zelf zijn leden en werft deze aan de hand van een profielschets. We letten op een evenwichtige samenstelling, met leden die expertise hebben op één (of meerdere) van de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek rond dementie, marketing, communicatie, media, bedrijfsleven, financiën. Ook willen we iemand met ervaring met (de zorg rond) dementie in de raad en streven we naar een goede verdeling in geslacht, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. Alle leden moeten bestuurlijke kwaliteiten hebben en blijk geven van betrokkenheid bij dementie en Alzheimer Nederland. De leden worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden.