Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Het thema was 'Dementie en het levenseinde'. 
Speciaal voor dit thema had de werkgroep mevrouw ds. Annette Driebergen, predikant van de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Noordeloos, uitgenodigd.
We waren heel blij met de opkomst! In het totaal waren er 18 mensen aanwezig, waaronder een aantal leden van onze werkgroep.
Het eerste halfuur heeft ondergetekende een gesprek met haar gevoerd over het thema dat centraal stond.

Aan Annette stelde ik onder andere de vraag wat er ondernomen wordt als er beginnende dementie bij een gemeentelid wordt vermoed, terwijl dit wellicht nog niet bekend is bij de partner en/of andere gezinsleden.  
Dit verschilt per situatie aldus Annette, het is een kwestie van inschatten hoe hiermee om te gaan.
Het blijkt ook dat er in veel gezinnen, vooral in de beginfase, niet openlijk over deze ziekte wordt gesproken.
Er rust in de Alblasserwaard nog steeds een taboe op het bespreken van de ziekte. 
In de kerkbode of de nieuwsbrief staat dan ook niet snel dat iemand is opgenomen vanwege dementie.
Het praten over het levenseinde valt niet altijd mee met iemand met dementie, zeker niet wanneer de ziekte in een vergevorderd stadium is. 
Het bij iemand zijn, een liedje zingen, een stukje voorlezen kan wel heel herkennend zijn voor mensen, ook al kan men dat misschien niet uiten.

Verder werd gesproken over de mogelijkheid om een sticker Dementievriendelijke kerk te ontwerpen. Een dergelijke sticker kan bijvoorbeeld geplaatst worden wanneer (een gedeelte van) de kerkenraad, inclusief de predikant, de training 'Goed omgaan met mensen met dementie' heeft gevolgd. Er zou wellicht een training kunnen worden georganiseerd voor ouderlingen die gemeenteleden bezoeken. Een eerste contact is deze avond al gelegd.

Na de pauze volgde een gesprek met de aanwezige mensen. Er waren redelijk veel partners van mensen met dementie aanwezig. Ook waren er mensen aanwezig waarvan de partner met dementie inmiddels is overleden. Er zijn boeiende gesprekken gevoerd. Het thema voor deze avond bleek heel dichtbij mensen te komen, maar werd wel als heel waardevol ervaren.
Uit de evaluatie bleek veel waardering voor de manier waarop Annette, met grote betrokkenheid, heeft gesproken. Helaas is dit niet bij elke predikant vanzelfsprekend.

Tot slot werden de bekende bloemen overhandigd. Uiteraard ontving Annette een boeket.
Het bloemetje van de maand werd overhandigd aan een mevrouw, die voor het eerst aanwezig was. Zij noemde dit een "opstekertje" en een aanmoediging om door te gaan met de zorg voor haar man met dementie, zij het met vallen en opstaan.
Een bijeenkomst, die ons lang bij zal blijven!
 
Noordeloos, 14-09-2023
Arie Slob, gespreksleider