GESPREKSLEIDERSOVERLEG Alzheimer Nederland afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard

24 november 2021 van 17:30 uur - 19:30 uur

Aanwezig:

Piety Nijhoff  AC Hardinxveld-Giessendam

Jolanda Janmaat

AC Sliedrecht

Suzanne van Rekom      

AC Papendrecht

Corien van Poortvliet

AC Zwijndrecht

Paula Pontier     Coördinator Ketenzorg Waardenlanden

Liesbeth van de Krol

Alzheimer Nederland, ondersteuning
Arie Slob          voorzitter afdelingsbestuur/AT Molenlanden
Floor de Lange  secretaris afdelingsbestuur

Barbera Egas

bestuurslid afdeling (belangenbehartiging)
Huib Glerum         bestuurslid afdeling (belangenbehartiging)
Afwezig met kennisgeving  

Annette van Maanen

AC Papendrecht
Suzanne Visser AC Gorinchem

Suzanne Lankhorst 

AC Sliedrecht

Annette Grootendorst

AT Molenlanden

Peter Haex

AC Dordrecht

Joke Blom

AT Molenlanden

Jan Kant

bestuurslid afdeling (alzheimercafé’s)
Monica van Groningen bestuurslid afdeling (PR en communicatie)

 

1. Opening

Arie opent de vergadering en heet een ieder welkom. Vervolgens leest hij enkele regels uit een boekje van Alzheimer Nederland.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vastellen verslag van de vergadering gehouden op 23 juni 2021 plus actielijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Arie zegt dat in de gemeente Sliedrecht een start is gemaakt met het geven van gastlessen (er zijn/worden acht gastlessen uitgerold). Ook de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Alblasserdam en Zwijndrecht zijn aangeschreven (tot op heden echter nog geen respons).

Suzanne van Rekom ontvangt de verzonden brief aan de scholen.       
==> 
Actielijst 

Floor zal navragen bij Monica van Groningen om de flyer aan de gespreksleiders over de kookclub in Dordrecht te versturen.
==> 
Actielijst                               

De actielijst wordt geactualiseerd.

4. Rondje langs de Alzheimercafés

AC Sliedrecht
De bijeenkomsten zijn voornamelijk online. Online uitzendingen trekken meer en ander publiek.
Tijdens WAD zijn alle filmpjes (in combinatie met H’veld) uitgezonden. In het Odensehuis is een high tea verzorgd. Deze bijeenkomst werd goed bezocht. De werkgroep gaat zich buigen over het programma voor 2022. Nieuws wordt geplaatst op facebook.

AC Zwijndrecht
Het AC is fysiek al heel lang gesloten. Wel zijn filmpjes verzonden aan de bezoekers van het AC. Er lagen plannen om in november 2021 fysiek open te gaan maar dat is helaas niet doorgegaan. Het programma voor 2022 is t/m de maand augustus vastgesteld. Corien vraagt of er subsidie beschikbaar is bij de Afdeling.

Arie zegt dat het AC Dordrecht in 2020 ook een subsidiebedrag heeft ontvangen van de Afdeling. Het AC Zwijndrecht kan daartoe dus een aanvraag indienen bij het Afdelingsbestuur.

AC Hardinxveld-Giessendam
Er zijn filmpjes opgenomen en ook uitgezonden. In september 2021 is het AC fysiek open gegaan. De sessie voor oktober 2021 is daarentegen weer vervallen omdat het verpleeghuis daarvoor geen toestemming gaf. Het jaarprogramma 2022 is vastgesteld. Piety vraagt of de mailadressen van bezoekers mogen worden gebruikt.

Liesbeth antwoordt instemmend onder voorwaarde dat een en ander zorgvuldig plaatsvindt. De betreffende personen moeten daarvoor wel toestemming verlenen. Het opslaan van het adressenbestand in Nexios is overigens het meest veilig. Op het Vrijwilligersplein is daarover nadere informatie te vinden.

AC Papendrecht
Er is een film opgenomen. Het AC is in september en oktober live gegaan. Het AC is ondergebracht in het Odensehuis. In januari wordt het jaarprogramma 2022 vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van social media (o.a. Facebook).

AT Molenlanden
Molenlanden werkt met zes locaties. In januari 2022 gaan de AT’s fysiek open en zal er ook een digitale uitzending worden gehouden. Tijdens de gehouden bijeenkomst in Bleskensgraaf waren er geen belangstellenden terwijl voor hetzelfde programma in Hoornaar 14 mensen aanwezig waren.

Liesbeth zegt verheugd te zijn over het feit dat alle gespreksleiders zo positief gestemd zijn onder deze moeilijke omstandigheden. Ook voor de vrijwilligers is het belangrijk dat sprake is van een positieve instelling en uitstraling. Er zijn kennelijk ook geen signalen dat vrijwilligers opstappen.

Paula spreekt eveneens haar bewondering uit voor het blijvend enthousiasme. Dat verdient een groot compliment.

Jolanda zegt dat een stevige discussie is gevoerd over het vaccinatiebeleid.

Liesbeth zegt dat volgens het officiële standpunt van Alzheimer Nederland  de voorzieningen laagdrempelig moeten blijven, wat betekent dat de AC’s  open blijven.

5. Uitwisseling van jaarprogramma’s

Suzanne stelt voor dat ieder AC één maal per jaar een digitale uitzending verzorgt wat wordt gedeeld met de andere AC’s.

AFSPRAAK:
Alle jaarprogramma’s 2022 worden aan Floor gestuurd, waarna het bestuur een verdeling over het gehele jaar maakt. Een en ander onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de kosten kunnen worden gedragen dan wel vergoed worden.

6. Terugblik op de Wereld Alzheimerdag september 2021

In Zwijndrecht werd een geslaagde middag met activiteiten georganiseerd. In H’veld werden drie ontmoetingsmomenten georganiseerd waarvoor  helaas geen belangstelling was. In Papendrecht werden geen activiteiten georganiseerd. In Molenlanden werd een boottocht georganiseerd. Ook voor 2022 is het beleid dat de invulling van WAD primair een verantwoordelijkheid van de AC’s is. Het Afdelingsbestuur is zo nodig faciliterend.

7. Vrijwilligersdiner

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 2022.

8. Welke rol vervullen de werkgroepen op het gebied van binding van vrijwilligers

AC Papendrecht
De vrijwilligers worden betrokken gehouden bij de diverse overleggen.

AC Hardinxveld-Giessendam
De vrijwilligers worden voortdurend op de hoogte gehouden. Ook wordt waardering uitgedragen door middel van een attentie. Het is wel belangrijk dat de taakverdeling helder is.

AC Zwijndrecht
In de periode dat het AC fysiek open was kreeg iedere maand één vrijwilliger een bloem.

AC Sliedrecht
De vrijwilligers hebben zitting in de werkgroep en worden voortdurend op de hoogte gehouden. De vrijwilligers ontvangen ook een attentie.

AT Molenlanden
Eén maal per jaar een etentje met alle vrijwilligers.

Liesbeth stuurt een link naar Floor met verwijzing naar het Vrijwilligersplein toegespitst op de pagina over de Alzheimer Café’s. Deze link wordt doorgestuurd naar de gespreksleiders.
==> 
Actielijst

9. Stand van zaken opstarten kookclub Resto van Harte in Dordrecht

Arie zegt dat de kookclub in oktober 2021 voor het eerst bijéén is gekomen doch er waren geen personen uit de doelgroep. Op 23 november 2021 was de tweede avond waarbij 8 personen aanwezig waren. Om 15.00 uur komen de koks en vrijwilligers bijeen en om 17.00 uur de koppels om het diner verder af te maken.

Barbera zegt dat zij daarbij aanwezig was en zeer onder de indruk hoe een en ander was geregeld. Warme gevoelens aan overgehouden. Een prima initiatief van Alzheimer Nederland.

Paula zegt dat zij de flyer drie maal heeft doorgestuurd naar de casemanagers (= de meest directe lijn).  Zij ontvangt de flyer opnieuw!!!!!!

Piety pleit ervoor om ook de bewoners van verpleeghuizen als doelgroep te benaderen en dus niet alleen de personen met dementie die thuis wonen.

Paula zegt dat volledig te onderschrijven.

NB   Deze vraag zal in het afdelingsbestuur aan de orde worden gesteld.

10. Rondvraag

Piety zegt dat in H’veld een initiatief wordt opgestart voor een geheugenkabinet.

Liesbeth zegt  dat Alzheimer Nederland bezig is met een toolkit autorijden en dementie. Er is ook een powerpoint-presentatie gemaakt en beschikbaar. Voorts dat in het kader van financiële ouderen mishandeling een film beschikbaar is als achtervang voor de Alzheimer Café’s.

De contactgegevens van Liesbeth zijn: l.vandekrol@alzheimer-nederland.nl
Tel:     06-10101718                                             

Paula zegt dat zij in het theater de voorstelling ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ heeft gezien. Dat was zeer indrukwekkend waarbij diverse tips werden gegeven. Na de voorstelling werd een boekje uitgedeeld.

11. Sluiting

Arie sluit de vergadering om 19.30 uur.

ACTIEPUNTEN

PUNT

ONDERWERP

ACTIE

1

Uitwisselen jaarprogramma’s

Allen

2

Uitwerken vrijwilligersdiner 2022

Arie/Floor

3

Mogelijkheid intekenen op deelname aan kookstudio

Allen

4

Brief aan scholen naar Suzanne van Rekum

Floor

5

Versturen flyer kookclub aan gespreksleiders

Monica

6

Doorsturen Link naar Vrijwilligersplein (pagina over AC’s

Liesbeth

7

Alle jaarprogramma’s 2022 naar Floor

Allen

 

VOLGENDE VERGADERING WORDT GEHOUDEN OP 8 JUNI 2022 AANVANG 19.30 UUR.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door