Samenvatting bestuursvergadering 12 oktober 2022

Foto Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

 

Meerkerk, oktober 2022
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Mededelingen

Hatice zegt dat Kringloopwinkel De Cirkel een bedrag van €  250 heeft overgemaakt voor het AC van Hardinxveld. Zij zal contact opnemen met de Kringloopwinkel en Piety Nijhoff.                      

 

Belangenbehartiging

Wilma zegt dat in Zwijndrecht het Actieplan is besproken in de werkgroep. Men gaat aan de slag met twee actiepunten namelijk het aanstellen van een aandachts-functionaris plus het geven van meer voorlichting. Op 17 oktober 2022 heeft zij een ontmoeting met vertegenwoordigers van zes fracties. Met twee fracties wordt later gesproken.

Van José, Beleidsadviseur afdeling Beleid en Ontwikkeling van Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is de volgende INFO ontvangen:

Vanuit de Blije Borgh zijn een aantal activiteiten georganiseerd, maar ik weet niet precies welke. Dat kan ik voor je navragen als dat nog zin heeft.

Verder is de vervanging van Cristine nog niet geregeld. Ik heb erover gesproken met de directeur van de Blije Borgh, maar het is op dit moment lastig om iemand te vinden.

Bovendien zal er per 1 januari a.s. een nieuwe situatie ontstaan, als het 0-100 team ingevoerd gaat worden. Zodra ik meer weet en er een contactpersoon is, laat ik het weten.

Verder heb je het collegeprogramma geciteerd in je mail. De uitwerking hiervan moet nog plaats vinden. Dus ook wat dit betreft hoor je dus meer van mij, zodra er meer te melden is.

Je opmerking over stimulansbeleid snap ik niet helemaal, er staat ook Zwijndrecht bij, dus mogelijk is dit niet voor Hendrik-Ido-Ambacht bedoeld. Ik heb nog geen idee wie mijn werk gaat overnemen, dus zodra ik dat weet, hoor je het ook van mij.

Einde citaat…..

Barbera zegt dat de gemeente Alblasserdam erg druk is met het realiseren van een Odensehuis. Op de gemeente Dordrecht kan zij geen grip krijgen.

 

Alzheimer Cafés

Jan zegt dat de opkomst per AC zeer verschillend is. Het AC in Gorinchem wordt over het algemeen goed bezocht. Het AC in Hardinxveld werd daarentegen door slechts drie personen bezocht. Het AC in Dordrecht loopt ook nog niet naar wens.
Hij zegt de flyer over de onvergetelijke kookclub te zullen uitdelen binnen de AC’s.

Arie zegt dat het belangrijk is om bij de start van een nieuw seizoen het onderwerp ‘Dementie in het algemeen’ als thema te behandelen.

Arie zegt aansluitend het jammer te vinden dat door Alzheimer Nederland  activiteiten op zondag worden georganiseerd.

Public Relation en Communicatie

Monica zegt dat veel berichten zijn ontvangen voor de website in het kader van de WAD. Voorts wijst zij  erop om de artikelen ruim van te voren bij haar aan te leveren.

Opstarten Onvergetelijke Kookclub in Sliedrecht

Monica zegt  van Margriet van Vliet te hebben begrepen dat voor de komende eetsessie vijf koppels zijn aangemeld. Kookclub Sliedrecht zal in het komend najaar gaan opstarten.

Arie zegt dat Papendrecht zich ook al heeft gemeld voor het oprichten van een kookclub.

Heleen wijst erop dat de subsidie van Alzheimer Nederland in 2023 afloopt. Per keer draagt AN een bedrag van €  500 bij in de kosten. Zij zegt toe te zullen terugkoppelen op dit onderwerp. 

Terugblik op de Wereld Alzheimerdag

Arie zegt dat de activiteit met de twee Jan Plezieren in Molenlanden is vervallen vanwege gebrek aan belangstelling. Voorts stelt hij voor om volgend jaar in het kader van WAD als Afdelingsbestuur een pro actieve rol te vervullen.

Terugkoppeling bezoek aan Alzheimer Café specifiek voor jonge mensen met dementie (Arie en Paula)

Arie zegt dat op 20 oktober 2022 een oriënterend gesprek plaatsvindt met onder andere Heleen, Paula en Arie over het opzetten van een AC voor jongeren.

Agenda voor het te houden gespreksleidersoverleg op 22 november 2022

De agenda wordt vastgesteld. Arie, Floor en Jan zullen bij dit overleg aanwezig zijn.

Fondsenwerving (bevindingen van Hatice)

Hatice zegt dat zij heeft gesproken met bestuursleden van de Afdeling Delft. Zij kreeg het advies om gebruik te maken van bestaande bekende adressen en een concreet doel te omschrijven.

Afspraak:

Hatice stelt een Fondsenplan samen (voorbeelden voorhanden) met een concreet voorbeeld van een activiteit in het kader van WAD 2023. Bespreken de eerstvolgende bestuursvergadering.   Een en ander moet ook toegepast kunnen worden door de Alzheimer Cafés.

Statiegeldactie 2023; verzoek aan supermarkten om een maand lang het statiegeld te bestemmen voor Alzheimer Nederland

Arie geeft een toelichting op deze activiteit en stelt voor om de supermarkten aan te schrijven met het verzoek om gedurende één maand het statiegeld te bestemmen voor Alzheimer Nederland.

Aldus wordt besloten en qua uitvoering worden de taken als volgt verdeeld. Floor ontwerpt de brief en de mailadressen van de supermarkten worden hem aangeleverd uiterlijk 1 november 2022.

 

Arie: Molenlanden
Hatice:  Zwijndrecht
Barbera: Hardinxveld; Sliedrecht; Alblasserdam; Papendrecht
Jan:    Gorinchem
Wilma:   Dordrecht
Monica: HI Ambacht

                                                                                                                                

 

Vertrek van Huib Glerum als Belangenbehartiger

Arie gaat nader in op het vertrek van Huib Glerum. Een ieder vindt het heel jammer dat hij het team verlaat. Arie gaat binnenkort in gesprek met Piety Nijhoff (gespreksleider van het AC Hardinxveld) over deze ontstane vacature in hoeverre zij belangstelling heeft.

Rondvraag

Barbera deelt het volgende mede:

Op 29 juni 2022 was Paula Pontier bij onze bestuursvergadering. Zij gaf o.a. een toelichting op het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. 

Doel:
De mantelzorger krijgt de juiste ondersteuning in de zorg en omgang met mensen met dementie en waarmee wordt voorkomen dat hij/zij overbelast raakt. 


Haar vraag was of er iemand vanuit ons bestuur mee zou willen doen aan het uitwerken en realiseren van genoemd doel.
Ik had me daarvoor opgegeven.

Op 26 september 2022 hadden we MSTeams overleg. Voorzitter Paula Pontier, deelnemers: -  Mariël van Tetrode van de gemeente Gorinchem

-  Chantal Kruithof van de gemeente Dordrecht 

-  Marlies van Trigt, verpleegkundige

-  Marlous Fieret van Stichgting Welzijn Molenlanden

-  Corina de Jong, casemanager via de Leliezorggroep      

Paula heeft de volgende speerpunten geformuleerd:

1.  Sociale kaart voor o.a. casemanagers en mantelzorgers

2.  Levenspad voorbereiden en uitwerken (als format beschikbaar komt in het najaar zoals

      in Twente)

3.  Hoe kunnen we de draagkracht versterken van mantelzorgers (n.a.v. training Richard

      Koekoek)       

4.  Onderzoeken welke rol zorgtechnologie kan spelen bij ondersteuning mantelzorg    

We hebben werkgroepen samengesteld en ik zit, samen met Mariël van Terode, in de werkgroep 'Sociale kaart voor o.a. casemanagers en mantelzorgers'.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door