Samenvatting bestuursvergadering 15 december 2021

 

Meerkerk, december 2021
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Alzheimer Cafés

 • Wanneer de Alzheimer cafés/ trefpunten (AC/AT 's) zowel een fysieke bijeenkomst als een digitale uitzending organiseert, vergt dit een extra uitgaaf van € 200,--.
 • Liesbeth Krol geeft aan dat de stamtafel nog een onderwerp van discussie vormt binnen Alzheimer Nederland. De prijs van de uitzendingen wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid data welke moet worden ingekocht. Een optie is om de kosten te verdelen tussen het afdelingsbestuur en de gemeentelijke overheid.
 • Jan Kant gaat inventariseren welke AC/AT 's fysiek bijeen willen komen in combinatie met een digitale uitzending.

Tijdens het laatstgehouden gespreksleidersoverleg is afgesproken dat de AC/AT 's een video-opname maken van een bijeenkomst welke vervolgens kan worden uitgewisseld met de andere AC/AT ’s.

Activiteitenplan 2022 van Afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard

Het bestuur heeft het activiteitenplan 2022 unaniem vastgesteld. In het Activiteitenplan zijn de doelstellingen en wensen voor 2022 helder omschreven. Het doel en de uitgangspunten van het activiteitenplan zijn dat:

 • de activiteiten worden vastgelegd die de regionale afdeling in het betreffende jaar (minimaal) denkt uit te voeren.
 • het plan is gericht op het continueren van reeds bestaande activiteiten en op nieuwe ontwikkelingen/initiatieven.
 • het fungeert als hulpmiddel voor het afdelingsbestuur om de voortgang van de werkzaamheden te bewaken en na te gaan of alle voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd worden.
 • er sturing wordt gegeven aan de te maken kosten en als leidraad wordt gehanteerd bij het opstellen van een realistische begroting.

Pijlers

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie. Zolang dementie nog niet genezen of voorkomen kan worden zet zij zich in voor een dementievriendelijke samenleving. Alzheimer Nederland heeft hiervoor vijf pijlers geformuleerd. Deze pijlers vormen het kader waarbinnen de activiteiten in de regio plaatsvinden.

 1. Onderzoek - Samen met onderzoekers, bedrijven en particulieren financieren we breed dementieonderzoek.
 2. Ondersteuning - Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor hulp en advies.
 3. Belangenbehartiging - We komen op voor de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 4. Dementievriendelijk - We zorgen voor een dementievriendelijke samenleving zodat mensen met dementie langer kunnen meedoen.
 5. Voorlichting & informatie - Door voorlichting en informatie vergroten we kennis en begrip.

Activiteiten regionale afdelingen

De basisactiviteiten van de regionale afdelingen bestaan uit: 

 • Alzheimer Cafés/Trefpunten
 • Belangenbehartiging
 • Voorlichting en training SDV
 • Wereld Alzheimer Dag.

Daarnaast zijn de volgende rand voorwaardelijke activiteiten beschreven:

 • Vrijwilligersbeleid en deskundigheidsbevordering
 • Communicatie en PR (regionaal)
 • Nexios en AVG
 • Fondsenwerving en inkomsten genereren.

Begroting 2022 van Afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard

Het bestuur heeft de begroting 2022 unaniem vastgesteld. Voor alle onderdelen in het Activiteitenplan 2022 is budget beschikbaar. Ook de Alzheimer cafés kunnen indien nodig een financieel beroep doen op het Afdelingsbestuur.

Verlenen subsidie aan de theatervoorstelling ‘Dag mama’ in het Noorderhuis in Noordeloos

In het Noorderhuis in Noordeloos wordt in het voorjaar 2022 de theatervoorstelling ‘Dag mama’ opgevoerd. Het Alzheimer Trefpunt Molenlanden heeft voor het tekort op de begroting een subsidieverzoek ingediend. Het bestuur heeft dit verzoek gehonoreerd tot een bedrag van € 2.000,-.

Voortgang Fondsenwerving

Het bestuur heeft besloten om eigen financiële middelen te werven zodat geen jaarlijkse bijdrage meer nodig is van Alzheimer Nederland. De doelstelling is om uiteindelijk jaarlijks een bedrag van € 8.000,- aan sponsorgelden binnen te halen, wat overeenkomt met het gemiddelde bedrag wat de afdeling ontvangt van Alzheimer Nederland. Het is de bedoeling om in december 2021 de brieven naar de grotere bedrijven binnen onze regio  te versturen. Er wordt per bedrijf een bedrag van € 250,- gevraagd.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door