Samenvatting bestuursvergadering 24/02/2021

Drechtsteden en Alblasserwaard

Samenvatting bestuursvergadering 24/02/2021

 

Meerkerk, maart 2021
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Dementiemonitor 2020 voor onze regio

Het bestuur constateert dat onze regio tekort schiet voor wat betreft een Dementie Vriendelijke Omgeving voor mantelzorgers. Dat is een breed begrip en heeft betrekking op gemeenten, familie, instellingen, bedrijven enz. Het is bijzonder dat vanuit onze Afdeling bijna geen verzoeken om trainingen binnen komen. Het bestuur is van mening dat de Afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard  in samenwerking met de Samen Dementie Vriendelijk organisatie van Alzheimer Nederland een impuls dient te krijgen. De belangenbehartigers kunnen dit aan de hand van de dementiescan bespreekbaar maken bij de gemeenten.  Ook zal Jan Kant dit aankaarten bij de gespreksleiders van de Alzheimercafés.

Activiteitenplan 2021

Het activiteitenplan 2021 is vastgesteld door het bestuur. In dit plan worden de activiteiten beschreven op diverse onderdelen, zoals Fondsenwerving, belangenbehartiging, de Alzheimercafés, de Wereld Alzheimerdag enz.

Bespreking overzicht van gemeenten binnen onze Afdeling in hoeverre deze dementievriendelijk zijn

Alle regionale Afdelingen werden gevraagd om een opgaaf aan te leveren in hoeverre de gemeenten dementie vriendelijk zijn (een soort quick scan). De Afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard heeft dat opgeleverd. De dementiescan is daarbij van grote waarde. Hoeveel financiën besteed de gemeente bijvoorbeeld op dit terrein en hoeveel ambtelijke capaciteit is beschikbaar. Wanneer een gemeente over het certificaat Samen Dementie Vriendelijk beschikt is dat op zich niet doorslaggevend. Vaak een moment-opname. Het certificaat is een middel en geen doel. Ook binnen onze regio is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Wordt vervolgd.

Terugkoppeling door Jan Kant van de gehouden online bijeenkomst over ethische dilemma’s rond de vaccinatie-strategie toegespitst

De meerderheid van de deelnemers is de mening  toegedaan dat geen vaccinatieplicht moet worden doorgevoerd. Het kan namelijk niet worden afgedwongen. De Gezondheidsraad is overigens van mening dat private partijen vaccinatieplicht wel kunnen voorschrijven. Wel dienen de regels strikt te worden nageleefd.

Overdracht taken aan Afdelingen in het kader van Samen Dementie Vriendelijk

Het binnen halen van trainingen in het kader van Samen Dementie Vriendelijk wordt overgedragen aan  de Afdelingen. Tot 1 januari 2021 werd deze taak door de landelijke organisatie binnen Alzheimer Nederland beharttigd. Er behoeft door het afdelingsbestuur  geen hard selling acquisitie te worden gepleegd. Het moet in de ‘gereedschapskist’ van bestuursleden en belangenbehartigers zitten. Ook trainers brengen doorgaans nieuwe aanvragen binnen. De SDV organisatie blijft in gesprek met de grote bedrijven. Er worden inmiddels veel trainingen online gegeven.

Stand van zaken binnen de Alzheimer cafés

Jan Kant is met diverse alzheimer cafés in gesprek. De bijzonderheden worden doorgenomen. Op 16 maart 2021 wordt een online bijeenkomst voor de gespreksleiders gehouden. De uitnodiging met agenda is inmiddels verstuurd.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door