Samenvatting bestuursvergadering 30 maart 2022

Foto Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

 

Meerkerk, april 2022
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Vrijwilligersavond

Het vrijwilligers-diner is definitief vastgesteld op 1 juni 2022 met als locatie verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. De inloop is vanaf 19.00 uur en het diner start om 19.15 uur. Aansluitend geeft Arie een presentatie over het  thema ‘Goed omgaan met mensen met dementie’ (Arie). 

Belangenbehartiging

Gemeente Papendrecht
Op 25-02-2022 heeft Barbera in het gemeentehuis van Papendrecht kennis gemaakt met Joanna van Vuuren, beleidsadviseur met dementievriendelijke samenleving in haar pakket. Daaruit kwam het volgende naar voren:
Na de oprichting van het Odensehuis is de aandacht voor dementievriendelijke samenleving wat verslapt, althans wat de samenhang tussen de gemeente en de organisaties betreft. Ondertussen vinden er wel regelmatig activiteiten plaats, met name georganiseerd door de Initiatiefgroep. Joanna is een goeie ambassadeur voor een de dementievriendelijke samenleving binnen de ambtelijke organisatie en richting diverse organisaties. Zij wil graag betrokken worden bij de activiteiten van de Initiatiefgroep om op die manier elkaar te kunnen versterken. Joanna is terughoudend wat betreft het breder trekken van het gebied van de Initiatiefgroep, omdat iedere gemeente haar eigen invulling geeft aan een 'dementievriendelijke samenleving'.  Er is geen samenwerkingsverband tussen de gemeenten. Dit alles zal, na overleg met Arie, binnen de Initiatiefgroep worden besproken. Tot slot is er afgesproken om in juni 2022 een afspraak voor de dementiescan te plannen en hierna te bepalen of er een convenant wordt afgesloten (Barbera).

Gemeente Alblasserdam
Op 14-03-2022 had Barbera een overleg met Petra Weijerse, beleidsadviseur bij de gemeente Alblasserdam.
In Alblasserdam wordt gewerkt aan de oprichting van een Odensehuis. Petra is hierbij betrokken. De dementievriendelijke samenleving staat in Alblasserdam nog niet echt op de kaart. Petra probeert hier verandering in aan te brengen. Er staat een kennismakingsgesprek met Paula Pontier gepland. Paula heeft contact met kerken via het Diaconaal Platform en brengt het onderwerp hier onder de aandacht. Petra doet haar best om de 'dementievriendelijke samenleving' onderwerp te maken van het coalitieakkoord. De opening van het Odensehuis kan een mooie aanleiding zijn om aandacht te vragen voor 'dementievriendelijke samenleving' (Barbera).

Gemeente Dordrecht
Met Helma Seelen van de gemeente Dordrecht is gesproken over organisaties die zich inzetten voor 'dementie' om reclame te kunnen maken voor de kookclub. De namen en adressen zijn doorgegeven aan Margriet van Vliet, coördinator kookclub (Barbera).

Gemeente Zwijndrecht
In Zwijndrecht is een bijeenkomst geweest met Hugo Borst als spreker. Hierbij waren ook de fractievoorzitters van de raad aanwezig. Op 5 april 2022 zal het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht een besluit nemen over het voorliggende convenant. Op ambtelijk niveau bestaat de intentie om het actieprogramma uit te werken. De resultaten van het mantelzorgonderzoek zijn binnen en ambtelijk wordt gewerkt aan een oplegnotitie (Wilma).

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
In de gemeente HI Ambacht is op ambtelijk niveau een oplegnotitie gemaakt voor het college van burgemeester en wethouders. In april/mei 2022 komt een stappenplan beschikbaar voor de aandachts-functionarissen. Na de zomer 2022 zal verder worden overlegd met de dan zittende wethouder (Wilma).

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Binnen de gemeente is de werkgroep actief, maar de stuurgroep komt helaas nauwelijks bij elkaar. De gemeente is zeer passief en neemt dan ook weinig tot geen initiatief. Men wacht af in hoeverre er initiatieven/signalen vanuit de samenleving komen. Beleidsmatig zet het college de gemeente niet op de kaart. Op het gebied van het zorgdomein heeft deze gemeente heel veel uitbesteed (Huib).

Binnenkort staan er vijf trainingen in deze gemeente op de rol. Tijdens deze trainingen zal aan de houding van deze gemeente aandacht worden besteed (Arie).

Gemeente Gorinchem
De gemeente staat in de spotlights op het realiseren van een Odensehuis (Huib).

Gemeente Molenlanden
Er is een onderhoud geweest met Menno Keller van de gemeente (Huib). Tevens heeft Huib gesproken met Suzanne Kuijt van de GGD Zuid-Holland Zuid.


Arie deelt een dik compliment uit aan datgene wat de drie belangenbehartigers tot op heden hebben bereikt. Op dat punt staat de Afdeling gelukkig weer op de kaart.

Alzheimer Cafés

Het Alzheimercafé in Hendrik-Ido-Ambacht is helaas nog steeds niet van start gegaan. Enkele andere Alzheimercafés gaan gelukkig weer fysiek open. Tijdens de bijeenkomsten zal Jan het verzoek van Arie, voor een nader onderhoud met de vrijwilligers na afloop van het café, aan de orde stellen (Jan).

Er wordt afgesproken dat Jan contact opneemt met Peter Haex over de stand van zaken in Dordrecht.

De
Bliekenbike in Gorinchem is in gebruik genomen.

Jan deelt tenslotte de aandachts-ansichtkaarten uit waarvan er 1.000 worden/zijn gedrukt. Deze kaartjes worden uitgedeeld in de alzheimercafés. Er wordt afgesproken dat Jan daarover een tekstblokje aanlevert bij Monica voor de Afdelingswebsite.

Arie deelt mede dat op 6 mei 2022 weer een boottocht ingepland staat voor de doelgroep en hun mantelzorgers binnen de gemeente Molenlanden.

Public Relation en Communicatie

Het is van belang om regelmatig nieuws aan te leveren voor onze afdelingswebsite. Wanneer regelmatig nieuws wordt geplaatst dan rouleert de website beter en blijft daarmee ook actueel. Het aantal bezoekers is de laatste tijd namelijk terug gelopen (Monica).

Stand van zaken Kookclub Resto van Harte

Arie geeft een up date van de stand van zaken. Er zijn voldoende vrijwilligers en organisatorisch loopt alles perfect. Er zijn echter slechts vier koppels (deelnemers) over terwijl er 10 koppels kunnen deelnemen. Er wordt afgesproken dat alle gespreksleiders van de Alzheimercafés nogmaals worden benaderd per mail met de flyer.
Arie stelt voor om een foto vanuit het restaurant plus een tekstblokje in de regionale bladen te plaatsen. Tenslotte deelt hij mede dat hij inmiddels is verbonden aan de Kookclub in Nederland en zal in die hoedanigheid de vrijwilligers (in heel Nederland) gaan trainen.

Dementiemonitor Mantelzorg 2022

Alle stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Wanneer er 30 vragenlijsten worden ingestuurd ontvangt onze Afdeling een afzonderlijke rapportage. De vragenlijsten zijn ook uitgezet bij de gespreksleiders van de Alzheimercafé’s met het verzoek deze te verspreiden onder de doelgroep.

Voortgang scholenproject

Alle basisscholen in HI Ambacht zijn aangeschreven voor een gastles. Onlangs heeft Arie een gastles gegeven in de gemeente Zwijndrecht.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door