Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Opening
Arie
opent de vergadering om 17.00 uur met een stukje uit het boek van Elly Schepers-Cortjens. Getiteld ‘Waar ben je gebleven’. 
Arie zegt aansluitend dat in de verpleeghuizen De Lange Wei en De Groene Wei in Hardinxveld-Giessendam alsmede De Zes Molens in Hoornaar tekeningen van Anneke van Veldhuizen worden opgehangen. Ook zal zij één of meerder workshops geven.
Arie zegt dat de eerste bijeenkomst van de werkgroep Fondsenwervingsplan vanmiddag vanwege afwezigheid van Hatice is vervallen. Dat betreurt Arie ten zeerste.
Arie zegt tenslotte dat op 24 april 2023 een symposium in de regio Drechtsteden zal worden gehouden over onder andere de vraag hoe een wijk kan worden ingericht  met woningen voor mensen met dementie.

Belangenbehartiging
Piety zegt dat zij de drie gemeenten binnen haar portefeuille heeft bezocht. Paula Pontier heeft haar vergezeld naar de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld. In de gemeente Molenlanden heeft zij gesproken met Menno Keller wat buitengewoon constructief verliep. In Oud Alblas start in juni 2023 een Odensehuis. 
Zij heeft een informatie-bijeenkomt bezocht in Gorinchem over de oprichting van een Odensehuis in welk verband een stichting wordt opgericht. 
Binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Hardinxveld is sprake van nogalwat personele wisselingen binnen het Sociaal Domein wat de continuïteit van beleid niet ten goede komt. Niemand binnen de organisatie voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid. Het convenant loopt af maar dat kan worden verlengd. Ook de dementiescan wordt opnieuw beoordeeld. 
Piety zegt tenslotte dat zij zich gaat bekwamen op het invullen van de dementiescan.
Jan zegt dat hij op 24 april 2023 een bijeenkomst van de Rotary zal bijwonen, waarbij de inzet zal zijn om het Odensehuis in het gebouw van deze club onder te brengen. De gemeente Gorinchem staat financieel garant. 
Wilma zegt dat zij binnen Zwijndrecht een bijeenkomst van de werkgroep heeft bijgewoond. Binnen de organisatie is een nieuwe beleidsambtenaar gestart die een initiatief heeft ontplooid om personen met een migratie-achtergrond te betrekken bij activiteiten. Daarvoor heeft zij de hulp ingeroepen van de organisatie van AN in Amersfoort. Voorts is het beleid erop gericht om in de toekomst de gesprekken met cliënten te laten verlopen met als uitgangspunt ‘ontschotting’ van diverse (sociale) regelingen. Op 12 april 2023 heeft zij een gesprek met de wethouder van Openbare Ruimte.
Wilma zegt tenslotte dat zij binnen HI Ambacht heeft gesproken met personen over het Verbond Vroeg Signalering. Ook het Sociaal Wijkteam sloot daarbij aan. 
Barbera zegt dat de zaken in Sliedrecht prima verlopen en wijst op het Logeerproject. In de gemeente Alblasserdam gaat zij in gesprek met de wethouder. Binnen de gemeente Papendrecht gaat zij een afspraak maken over het opnieuw afnemen van de dementiescan. Paula Pontier zal haar vergezellen naar de gemeente Dordrecht.

Alzheimer Cafés
Jan zegt dat de bezoekersaantallen weer toenemen. Jan en Arie zullen de komende periode alle Alzheimercafé’s bezoeken. Het AC Papendrecht heeft op 30 maart 2023 een programma met zang en dans, dus een avond met een wat luchtiger karakter. Dat heeft het AC Hardinxveld ook een keer georganiseerd.

Eerste bijeenkomst van het Jungheimer café in Dordrecht
Arie zegt dat deze bijeenkomst door 31 personen is bezocht (exclusief 10 personen van de organisatie). Een zeer geslaagde avond.

Terugblik op lezing van Dick Kits  op  21 maart 2023
Arie zegt dat sprake was van een grote opkomst. De collecte aan de uitgang heeft een bedrag van € 344,45 opgebracht. Dit bedrag vloeit in de kas van de Afdeling.  De lezing in Noordeloos ging wegens onvoldoende belangstelling helaas  niet door.

Projectontwikkeling Mantelzorg Dementie Waardenlanden (permanent agendapunt)
Barbera zegt dat over zorgtechnologie (demotica) een bijeenkomst is geweest. De casemanagers zijn daarover zeer enthousiast. Dit onderwerp moet echter nog landen en indalen bij gemeenten en zorgverzekeraars. Dit is een onderdeel uit het meerjarenbeleidsplan van Waardenlanden. 
De website van Twente staat model voor het opzetten van een Sociale Kaart. Dementie Netwerk Nederland (geen onderdeel van AN…) is daar ook mee bezig. Er zijn zeven regio’s in Nederland die ook willen aanhaken. Het is uiteindelijk de bedoeling om voor onze regio een eigen website te ontwikkelen. Er wordt onderzocht of tijdelijk kan worden aangehaakt bij de website van Ketenzorg Waardenlanden.

Organiseren van een regionale themabijeenkomst Zinvolle Dagactiviteiten voor professionals (waaronder gemeenteambtenaren) door Hans Alderliesten van Movisie) 
AFSPRAAK:
De drie belangenbehartigers gaan in conclaaf over de mogelijkheden voor het organiseren van een regionale bijeenkomst.

Stand van zaken opstarten kookclubs
Arie geeft toelichting op de stand van zaken in Molenlanden waar ook  een kookclub van start gaat. Alzheimer Nederland neemt de kosten gedurende het eerste jaar voor haar rekening en vervolgens subsidieert de gemeente Molenlanden.

Terugkoppeling gehouden regio-overleg voor de Afdelingen op 15 maart 2023 door Barbera en Wilma
Barbera
geeft een terugblik op de gehouden bijeenkomst. Er komt een samenvattend verslag. 
AFSPRAAK:
Voor de zomervakantie wordt een bijeenkomst gehouden ‘met de benen op tafel’.

Optreden koor bestaande uit mensen met dementie in Landvast in Alblasserdam in voorjaar 2024
Arie zegt dat hij op 3 april 2023 een gesprek zal voeren met een muziektherapeut. Het idee is om niet alleen een koor te laten optreden bestaande uit mensen met dementie maar ook de muzikale omlijsting te laten verzorgen door deze doelgroep. Dit onderwerp blijft op de agenda.

Presentatie van het stappenplan voor het project ‘Behoud van werk’ door Arie van den Herik
Arie zegt dat hij voor het project een subsidiebedrag heeft aangevraagd ter grootte van €  15.000. Het project is onlangs  gepresenteerd in Hotel van der Valk waar 150 personen aanwezig waren. De kern van het project bestaat uit het plan om met gelden uit het Ambitiefonds van AVRES mensen in de leeftijd van 50-65 jaar met dementie langer te handhaven in het arbeidsproces hetzij bij de huidige werkgever danwel binnen een bepaalde instantie. Het is uitermate belangrijk dat op de werkvloer dementie wordt herkend. 
Dit project is uniek in Nederland en wordt nauwgezet gevolgd door Alzheimer Nederland. Heleen heeft hem zeer waardevolle informatie aangeleverd en ook meegedacht. Het is de bedoeling om het project uiteindelijk te stallen bij Alzheimer Nederland. 
De drie getoonde sheets worden toegevoegd aan het verslag. 

AFSPRAAK:
De volgende bestuursvergadering op 24 mei 2023 zal Arie de voortgang opnieuw komen toelichten.