Verslag Gespreksleidersoverleg 23 juni 2021

Gespreksleidersoverleg

GESPREKSLEIDERSOVERLEG Alzheimer Nederland afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard 23 juni 2021

 

De voorzitter, Arie Slob, opent de vergadering en heet een ieder welkom. Vervolgens leest hij de ‘Tien geboden van dementie’. Aansluitend volgt een rondje kennismaking.

Kennismaking met Monica van Groningen als nieuw beoogd bestuurslid PR en Communicatie

Monica stelt zich voor en geeft een toelichting op haar motivatie om toe te treden tot het afdelingsbestuur. Zij zal op 30 juni 2021 door het afdelingsbestuur formeel worden benoemd.

Vastellen verslag van de vergadering gehouden op 16 maart 2021 plus actielijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt geactualiseerd.

Arie zegt dat zich op de vacature Belangenbehartiging twee kandidaten hebben aangemeld.

Voorts dat in september 2021 met het scholenproject wordt gestart. Alle scholen binnen de Afdeling zullen worden aangeschreven (basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs) voor een gastles dementie. Een school wordt normaliter gekoppeld aan bijv een verpleeghuis. Binnen de Alblasserwaard met zijn vele dorpen is dat echter logistiek wat lastig.

Vervolgens wordt geïnventariseerd in hoeverre binnen de diverse gemeenten een werkgroep dementie vriendelijk actief is.

Hardinxveld-Giessendam:
Onlangs een  werkgroep samengesteld.

Gorinchem:
Nog geen werkgroep functionerend.

Zwijndrecht:
Een goed functionerende werkgroep.

Sliedrecht:
Werkgroep voor het Alzheimer café actief.

Molenlanden:
Wel een werkgroep actief maar Alzheimer Nederland is daarin niet vertegenwoordigd. Dat wordt als een gemis ervaren.

Dordrecht:
Niet bekend.

Alblasserdam/Papendrecht/Sliedrecht:
Deze gemeenten zijn aangesloten bij de Initiatiefgroep West Alblasserwaard.

Rondje langs de Alzheimercafé’s

AC Sliedrecht
Er zijn inmiddels enkele filmpjes gemaakt. Voor de maanden september en oktober 2021 staan ook filmpjes gepland. Het is niet bekend hoeveel personen naar de filmpjes hebben gekeken. Vanaf november 2021 gaat het AC weer fysiek open. Gemiddeld werden deze bijeenkomsten bezocht door 20-30 personen. De werkgroep is op zoek naar een nieuw format. 
Het Odensehuis in Sliedrecht gaat open. Dat geldt ook voor het Geheugenkabinet. 

AC Zwijndrecht
Er zijn filmpjes toegezonden aan de doelgroep. Ook in de plaatselijke kranten is daaraan aandacht besteed. Er zijn geen eigen digitale uitzendingen. In september 2021 gaat het AC hopelijk weer (fysiek) open. 

AC Gorinchem
Twee maal een digitale uitzending verzorgd. Het AC zit nu in de zomerstop. In september 2021 gaat het AC weer fysiek open. 

AC Hardinxveld-Giessendam
Er zijn filmpjes uitgezonden. In september 2021 gaat het AC weer fysiek open. 

AT Molenlanden
Twee maal een uitzending via het format van de Stamtafel. Morgenavond staat de derde Stamtafel gepland met als onderwerp ‘Dementie en rijvaardigheid’. In september 2021 staat de opvolgende uitzending gepland. In oktober 2021 gaat het AT weer fysiek open. Er wordt in dat verband aan combi-bijeenkomsten gedacht. Er hebben namelijk 3 tot 4 maal meer personen de online bijeenkomsten gevolgd tov fysieke bijeenkomsten. 

Liesbeth zegt dat landelijk ca 70 alzheimer café’s online uitzendingen hebben verzorgd op diverse manieren. Het merendeel minder actief. Vervolgens zegt zij dat uit de mantelzorg-enquete uit 2020 diverse zaken zijn gedistilleerd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 19% (=1/5) van de mantelzorgers niet bekend is met alzheimer café’s. 
Voorts zegt zij dat het informatieve deel van de AC bijeenkomsten gefilmd zou kunnen worden en digitaal uitgezonden en het ontmoetingsgedeelte niet ter bescherming van de privacy. Het fenomeen stamtafel moet nog worden geëvalueerd. Ook zal daarbij het kostenaspect worden meegenomen. Fysiek open in combinatie met het format stamtafel is namelijk duurder.  Alzheimer Nederland zal de evaluatie breed delen. 

Stand van zaken plan van aanpak online regionaal Alzheimercafé door Gorinchem TV

Jan zegt dat de gemaakte filmpjes sterk gericht zijn op sfeerbeelden uit Gorinchem, op grond waarvan het minder geschikt is voor andere alzheimer cafés in de regio.

Uitwisseling jaarprogramma’s

Floor doet een oproep om de jaarprogramma’s aan elkaar uit te wisselen. Het lopend jaar is wat rommelig maar de jaarprogramma’s 2022 zullen zich daar zeker voor lenen.

Liesbeth zegt dat op het Vrijwilligersplein ook veel voorbeelden staan van onderwerpen en thema’s voor invulling van avonden van AC’s. Er staan ook filmpjes op het vrijwilligersplein. Ook de meest recente maatregelen op het gebied van corona staan daar vermeld.

Plaatsen nieuwtjes op onze regionale website

Floor vraagt aan de gespreksleiders om zoveel mogelijk informatie/nieuwtjes vanuit de alzheimer cafés door te geven aan hem of  Aart Deuning voor plaatsing op de regionale website.

Invulling Wereld Alzheimerdag op 21 september 2021

Arie zegt dat hij een workshop heeft bijgewoond, maar daar kwam niet zoveel nieuws uit. Als Afdelingsbestuur is besloten om de invulling van de WAD over te laten aan de AC’s (als eerst verantwoordelijke). Desgevraagd biedt het afdelingsbestuur wel ondersteuning. 

Hardinxveld-Giessendam
Als er een fysiek AC kan worden gehouden krijgen alle gasten een sleutelhanger. Volgende week is er weer een bijeenkomst van de werkgroep om het programma nader uit te werken. 

Gorinchem
Nog geen nadere concrete invulling. Het ontbreekt aan mankracht. 

Zwijndrecht
Er wordt een middag georganiseerd net als vorig jaar. Ook wordt een fototentoonstelling ingericht met als thema ‘de vele gezichten van dementie’. 

Sliedrecht
Tijdens WAD zullen alle gemaakte filmpjes worden uitgezonden. Met de Initiatiefgroep West-Alblasserwaard is afgesproken diverse onderdelen filmisch te belichten (bijv het Odensehuis).

Molenlanden
Er wordt voor de doelgroep een boottocht op de Giessen georganiseerd. 

Suzanne vraagt om elkaar te informeren over de invulling van de WAD.

Vrijwilligersdiner 2021

Arie zegt ervan uit te gaan dat in het najaar 2021 het vrijwilligersdiner kan worden georganiseerd. Floor zal kontakt opnemen met Peter Haex van het AC Dordrecht of hij opnieuw de organisatie op zich wil nemen.

Informatie over de kookclubs

Liesbeth zegt dat Alzheimer Nederland van een loterij een groot bedrag heeft ontvangen waardoor 30 kookclubs verdeeld over heel Nederland kunnen worden opgestart. Een en ander wordt georganiseerd in samenwerking met Resto’s van Harte. Het is de bedoeling dat over een periode van drie jaar deze kookclubs van de grond komen. De opzet is om samen het diner voor te bereiden en ook samen te eten. Er wordt gezocht in steden naar Resto’s van Harte. Inmiddels is ook al een aantal steden afgevallen. Dordrecht is echter in the picture. Er is ook al een projectleider aangetrokken door Alzheimer Nederland. De projectleider gaat met de Afdelingsbesturen dit initiatief bespreken en vorm geven. Er zijn in ieder geval twee vrijwilligers van Alzheimer Nederland aanwezig. Het Afdelingsbestuur van Drechtsteden en Alblasserwaard heeft zich bereid verklaard dit initiatief te steunen en zal vrijwilligers leveren.

Rondvraag

Arie zegt dat de eerste tegel is onthuld van de aan te leggen ‘Vergeet mij niet paden’ in Papendrecht. Er worden dergelijke paden aangelegd naar de bibliotheek, het winkelcentrum en het gemeentehuis.

Jan zegt dat hij over de aanleg van dergelijke paden  met de wethouder in Gorinchem een gesprek heeft gevoerd.

Liesbeth zegt dat vanuit diverse alzheimer café’s het verzoek is gekomen om  aan te geven wanneer het verantwoord is om weer fysiek open te gaan in september 2021. Medio augustus 2021 zullen daarover mededelingen worden gedaan in een pro actieve vorm (het geven van een soort boost).

 

Volgende bijeenkomst met gespreksleiders: deze bijeenkomst zal worden gehouden op 24 november 2021 om 19.30 uur fysiek op een nader in te vullen locatie. Arie sluit de bijeenkomst om 20.30 uur.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door