Convenant 2019

 

Aanleiding

De samenwerkende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek stellen zich ten doel om het mensen met dementie en hun mantelzorgers mogelijk te maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Tevens moeten zij als volwaardige burgers aan de samenleving in al haar geledingen kunnen blijven deelnemen. Dit sluit aan bij het sociale beleid van de gemeenten waarbij zij samenwerken met inwoners en organisaties aan een inclusieve samenleving waarin iedereen op een passende wijze kan meedoen. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers betekent dit een omgeving die hen erkent en aanvaardt en waarin vooroordelen en taboes worden doorbroken en de ‘Zorg Standaard Dementie’ uitgangspunt van handelen is voor diverse partners. Dit verbetert de levenskwaliteit niet alleen voor de mens met dementie, maar ook voor mantelzorgers, partners, familie en vrienden.

De regiogemeenten geven met deze intentieverklaring aan dat zij bovenstaand streven delen met Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken en initiatieven die door genoemde afdeling genomen worden vanuit de betreffende beleidsagenda steunen en waar wenselijk én haalbaar faciliteren.

Doelstellingen

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek spreken uit dat zij Alzheimer Nederland, afd. Gooi en Omstreken blijven steunen in het streven om een dementievriendelijke regio te zijn door:

• te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen buurt/wijk, ook bij het voortschrijden van de dementie;

• mee te werken aan een genuanceerde beeldvorming over mensen met dementie door (communicatieve) acties vanuit Alzheimer Nederland te steunen;

• in te zetten op vroeg-signalering en het bieden van passende hulp en ondersteuning vanaf de eerste signalen van dementie.

Looptijd

De looptijd van deze intentieverklaring bedraagt 4 jaar waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd.

Samenwerkingsafspraken en beleidsagenda

• Alzheimer Nederland afdeling Gooi en Omstreken behoudt de leiding bij instandhouding van het lokaal netwerk Dementie Vriendelijke Gemeenten en bij uitvoering van onderstaande beleidsagenda.

Genoemde beleidsagenda omvat:

- Taboedoorbreking: doelstelling is dat eind 2021 tien procent van de inwoners van Het Gooi op : www.samendementievriendelijk.nl heeft aangegeven dementievriendelijk te zijn. Te voeren acties daarvoor: specifieke aandachtscampagne in 2021 met inschakeling van de Gooi- en Eemlander, de plaatselijke huis-aan-huisbladen en de regionale radio- en tv-stations.

  • Trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten: in het kader van het landelijk project Samen Dementievriendelijk (2016-2020) de organisatie van trainingen en voorlichtingsbijeen-komsten voor wisselende groepen. Zo zijn de middenstand en sport- en ontspanningsverenigingen nauwelijks getraind terwijl zij nadrukkelijk dienen open te staan voor mensen met een beperking; doelstelling is om per gemeente voor 2020 tenminste 10 gratis trainingen te hebben gegeven via www.samendementievriendelijk.nl

  • Meer aandacht voor preventie: in samenwerking met de keten (de Werktafel), Versa Welzijn en vrijwilligerscentrales opkomen voor mantelzorgers-dementie die vaak te aarzelend zijn in het vragen van hulp bij hun 7 keer 24-uren zorgtaken.

Concrete doelen: tijdige en duidelijke informatieverstrekking aan inwoners en zorgpartners door de Nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten; vroege signalering en actieve verwijzing door de huisartsen richting specialistische hulp (geheugenpoli); begeleiding door een casemanager-dementie vanaf de niet-pluisfase tot in de nazorgfase; meer handen in (thuis)zorg; meer tijdelijke opvangplekken bij crisissituaties.

  • Voortzetting van een jaarlijkse ontspannings- en ondersteuningsactiviteit voor mantelzorgers-dementie;

  • In Gooise Meren starten met een Alzheimer Café als is aangetoond dat daaraan behoefte bestaat; er zijn eerste gedachten om daar een ‘reizend café van te maken dat de verschillende dorpskernen afgaat.

  • Inbedding van de missie bij de keten (‘Werktafel-Dementie’) om focus te houden op de doelgroep en partijen te verbinden die zich bezighouden met dementie: zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, huisartsen, casemanagers en Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken.

- Regionale evaluatie van en ideeënuitwisseling ten behoeve van activiteiten van de vijf plaatselijke werkgroepen door een (nog op te richten) stuurgroep-dementievriendelijke regio waarin naast de voorzitters van de vijf werkgroepen ook enkele leden van de keten (‘de Werktafel-dementie) vertegenwoordigd zijn.

Deelnemende gemeenten

Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren

                                  Afbeelding verwijderd.

De voorzitter van Alzheimer Gooi en Omstreken met zes van                                                                                          de acht wethouders van de deelnemende gemeenten zetten                                                                                              hun handtekening onder de overeenkomst.

Ook de wethouders van de BEL gemeenten hebben het convenant nu ondertekend. Op 1 april j.l. vond deze gebeurtenis plaats. 

                                  

 

Deze pagina maakt deel uit van