Nieuwsbrief Netwerk Dementie IJssel-Vecht

In het volgende stuk zijn fragmenten gehaald uit de nieuwsbrief van Netwerk Dementie IJssel-Vecht, geschreven door Anja Jong en Gerdien Wubbeling. Anja, secretaresse: via mail bereikbaar (maandag en woensdag). Gerdien, coördinator: (06) 13 32 52 43 (dinsdag en woensdag, ook bereikbaar op andere dagen)

Website: www.dementieijsselvecht.nl 
Mailadres: dementie@careketens.nl

 

Jaargang 6, nummer 3, juni 2020

We beleven een rare tijd, dat is al vaak opgemerkt. Sommigen verlangen naar het oude normaal: de economie weer aanzwengelen en streven naar herstel van beurzen, bewegingsvrijheid en oude gewoonten. Maar er zijn ook andere geluiden hoorbaar. "Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden. Dus dat is de grote verandering." Woorden van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. “Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we de gemeenschappelijkheid en de gezamenlijkheid die we nu zien en die we -denk ik- ook allemaal als heel positief ervaren, in het denken in oplossingen staande houden.” Dus hoe beroerd de crisis op dit moment ook is, hoe schrijnend de eenzaamheid, hoe betreurenswaardig de doden, er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En hopelijk een nieuwerealiteit. Waar professionals blijvend ruimte houden om te doen wat helpt. Waar gedacht worden in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Waar eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid gemeengoed zijn, evenals gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Waar de kaders helder zijn en helpen om de speelruimte te bepalen. Waar mensen niet in een hokje hoeven te passen, maar waar wij ons product aanpassen aan hun behoefte. Van aanbodgericht naar vraaggericht. En wat betekent dit voor het netwerk? Een boeiende materie.

 

Herstart Dementiemonitor mantelzorg

Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met de- mentie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen. De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Hoe meer deelnemers we binnen ons netwerk kunnen vinden, hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn. En bovendien krijgen we bij voldoende ingevulde vragenlijsten een regiorapportage. De teller voor Zwolle staat nu op 2 ingevulde vragenlijsten en voor de rest van de regio op 8. Die aantallen zijn te laag om straks een regiorapport te kunnen ontvangen. Dat is jammer, want het regiorapport leert ons als netwerk en casemanagers wat er al goed gaat en waar kansen voor verbetering liggen.

In verband met de Coronacrisis is besloten om de sluitingsdatum van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 uit te stellen. De sluitingsdatum stond eerst op 30 juni en wordt in eerste instantie opgeschoven naar 30 september.

 

Proactieve zorgplanning

De impact van Corona op het dagelijks leven en sociale contacten is groot, ook en misschien wel vooral voor mensen met dementie en hun naasten. De voorschriften en beperkingen over wat wel en niet kan van de overheid en de gezondheidszorg leveren veel dilemma’s op. Juist nu is het belangrijk om samen te beslissen. Om, binnen de beperktere mogelijkheden, de zorg toch zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van ouderen zelf.

Als mensen met dementie en hun naasten goed geïnformeerd worden over de keuzes en de consequenties daarvan, daar samen over spreken en van elkaar weten wat hun wensen zijn, kan dat rust en duidelijkheid geven. Dementiezorg voor Elkaar heeft een handreiking gemaakt met tips hoe je ook in tijden van corona samen kunt beslissen met mensen met dementie en hun naasten.

Meer lezen? Of de handreiking downloaden? Dit is de link:

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/corona-dementie-samen-beslissen

 

Praatplaat voor mantelzorgers

De huidige Corona-maatregelen hebben grote impact op mantelzorgers van mensen met dementie. Het wegvallen van dagbesteding of ontmoetingscentra, minder bezoek, hulp en ondersteuning van anderen ontvangen, kan het gevoel geven er alleen voor te staan. Juist in deze tijd is het belangrijk dat mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen, zodat ze de zorg voor de ander kunnen volhouden en weten wanneer ze aan de bel moeten trekken als dat niet meer gaat.

De dementieacademie heeft een praatplaat ‘Thuis (mantel)zorgen voor iemand met dementie in tijden van corona’ ontwikkeld. De praatplaat gaat vergezeld van een handleiding met meer achter- grondinformatie, praktische tips en verwijzingen naar goede en leuke websites. De handleiding kan door mantelzorgers zelf gebruikt worden ter inspiratie, maar ook door andere naasten of zorgverle- ners om mantelzorgers te ondersteunen en mee te denken.

Je vindt de praatplaat via onderstaande link:

https://dementieacademie.online/wp-content/uploads/2020/04/Praatplaat-Thuis-mantelzorgen_Corona_Dementie-academie_170420.pdf

 

Bericht van Alzheimer café Zwolle

“Als gevolg van de maatregelingen rondom het Corona virus heeft er de afgelopen maanden geen Alzheimer Café plaatsgevonden. Wij betreuren dat we door deze situatie niet de informatie, steun en het gezelschap kunnen bieden zoals u van ons gewend bent, maar de gezondheid en veiligheid van eenieder is nu het belangrijkste.

Wij hopen u op dinsdag 15 september weer te kunnen verwelkomen in het café. De organisatie is druk bezig om ook in deze maatschappij een veilige en verantwoorde invulling te geven aan het Alzheimer Café.

Vanuit de organisatie willen wij laten weten dat we er voor u zijn in deze periode. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? U kunt zeven dag per week van 09:00 uur tot 23:00 uur contact opnemen met de Alzheimer Telefoon op 0800 5088. Als u vragen heeft of behoefte heeft aan contact met iemand van de werkgroep Alzheimer Café Zwolle, dan kunt u mailen naar ijssel-vecht@alzheimer-nederland.nl.”

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door