Plan van Aanpak Regionale Ouderenzorg

Plan van Aanpak Regionale Aanpak Ouderenzorg

De ouderenzorg in de regio Westland, Schieland, Delfland is goed georganiseerd. Ouderen kunnen lang thuis blijven wonen met zorg en ondersteuning, zoals wijkverpleging en Wmo voorzieningen. En als het thuis niet langer gaat, dan zijn er alternatieve woonvormen waarbij ouderen meer zorg aan huis kunnen krijgen. Dit neemt niet weg dat het ook in onze regio de komende jaren steeds meer gaat knellen in de opnamecapaciteit van verpleeghuizen. Als we niets doen verdubbelt naar verwachting de huidige wachtlijst van 1000 plekken naar ca. 1900 plekken in 2025.

De belangrijkste reden voor deze toename is dat onze regio een sterke vergrijzing staat te wachten. Waar er nu nog sprake is van een lagere vergrijzing dan het landelijk gemiddelde, neemt dit naar verwachting mede als gevolg van ‘dubbele vergrijzing’** tot 2030 sterk toe met 4 á 5 % per jaar. Mede daardoor stijgt ook de chronische zorgvraag door bijvoorbeeld artrose, reuma en dementie met zo’n 2% per jaar. Door de verschillen in leefstijl geldt dit niet in dezelfde mate in elke gemeente. Zo hebben inwoners van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en de oudere populatie van Delft een gemiddeld minder gezonde leefstijl en een hoger aandeel chronisch zieken dan de andere gemeenten.

Een bijkomend probleem is dat het tekort aan zorgpersoneel steeds groter wordt. Dit geldt nog meer voor de (gespecialiseerd) verpleegkundigen. Dit ligt niet zozeer aan de instroom van personeel, maar juist aan de uitstroom van personeel. Het dalend aantal mantelzorgers maakt de roep om extra zorgpersoneel alleen maar groter. Kortom, wij zien de zorgvraag toenemen terwijl het beschikbare zorgpersoneel juist afneemt. De druk op de ouderenzorg in de WSD-regio gaat hierdoor toenemen. Dit vraagt om maatregelen. Als we nu niets doen, komen de goede kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in onze regio onder druk. We moeten nu dus aan de slag.

Met elkaar willen wij de stijgende vraag naar ouderenzorg, waaronder de toenemende
chronische zorgvraag en vraag naar verpleeghuiszorg, opvangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden.
Dit doen we door oplossingen te ontwikkelen, zowel op het gebied van zorg en personeel als op
het gebied van wonen.

Meer weten? 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door