Online keuzehulp voor diagnostiektraject dementie

Online keuzehulp voor diagnostiektraject dementie

De keuzehulp, die te vinden is op Thuisarts.nl, biedt mensen met geheugenklachten, hun naasten en de huisarts ondersteuning bij de beslissing om wel of niet te starten met een diagnostiektraject naar dementie. In het beslissingstraject, dat doorgaans door de huisarts en patiënt samen doorlopen wordt, is het voor de huisarts vaak moeilijk om alle voorkeuren, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten boven tafel te krijgen.

Daarnaast kunnen bepaalde verwachtingen rondom een onderzoek op een geheugenpoli of medicatie van de patiënt de beslissing om voor een diagnostiektraject te kiezen beïnvloeden. Dat is waar de nu ontwikkelde keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek doen naar dementie?’ van pas komt.

ONTWIKKELING KEUZEHULP

Voordat gestart werd met de ontwikkeling van de keuzehulp is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de afwegingen die mensen met geheugenklachten, hun naasten en huisartsen maken bij het besluit over een diagnostiektraject naar dementie. Daarnaast is ook onderzocht wat de wensen zijn en wat mensen verwachten van een keuzehulp.

Daarvoor zijn onder andere mensen met geheugenklachten en hun naasten geïnterviewd. Daaruit kwam naar voren dat er vooral ook behoefte is aan informatie over wat onderzoek naar dementie precies inhoudt. Die behoefte speelt zowel bij de huisarts als op een geheugenpoli. Ook is de geïnterviewden gevraagd wat verwacht kan worden van medicatie of andere vormen van ondersteuning als er sprake is van dementie. Huisartsen vonden het met name belangrijk om patiënten en hun naasten te stimuleren de keuzehulp samen te gebruiken.

De ontwikkeling van de keuzehulp en het onderzoek is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma ‘Memorabel’. Betrokken organisaties zijn naast het NHG, Alzheimer Nederland en een klankbordgroep bestaande uit mantelzorgers en mensen met dementie.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door