De voortgang van het project in Westelijk Utrecht

GEMEENTE DE RONDE VENEN

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld inwoners met dementie. Daarom hebben we in 2017 de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente opgesteld. Een groot aantal partners heeft deze inmiddels ondertekend, variërend van thuiszorginstellingen en, de Servicepunten tot een zorgboerderij, dagopvang, uitvaartonderneming en restaurant.

In onze gemeente wonen zo’n 800 mensen met dementie. Dat aantal loopt in 2040 op tot circa 1.500. Dementie is een verschrikkelijke ziekte, met slechte vooruitzichten. Wat veel mensen niet weten, is dat iemand die de diagnose krijgt gemiddeld nog 6 tot 8 jaar thuis woont voordat opname in een verpleeghuis nodig is. In die 6 tot 8 jaar kunnen mensen met een beetje hulp vaak nog een kwalitatief goed leven leiden. Als gemeente beschouwen wij het onze taak om dit mogelijk te maken. Onder meer door voorlichting over dementie en door mantelzorgondersteuning.

Training en voorlichting

Met voorlichting over dementie proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren over wat dementie is, welke vormen er zijn, hoe je het herkent en hoe je kunt omgaan met iemand met dementie. Niet alleen een naaste, maar ook iemand die je tegenkomt op straat, in een winkel, of via je werk. Want als iemand op begrip en zo nodig hulp kan rekenen, kan hij of zij langer blijven meedoen in de samenleving.

We doen dat op verschillende manieren:

Trainingen

 • Voor inwoners – we organiseren trainingen op diverse locaties, gemiddeld 1x per maand, vaak in de bibliotheken in De Ronde Venen, waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Informatie hierover is te vinden bijvoorbeeld op onze facebookpagina, website en gemeentepagina. De trainingen zijn gratis en duren zo’n 2 tot 2,5 uur.  

 • Voor ondernemers – zoals winkeliers en horeca
 • Voor iedereen die bij de gemeente werkt. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar iedereen de training volgt. Wij verdienen daarmee het certificaat Dementievriendelijke gemeente.
 • Er zijn ook digitale trainingen, zogeheten e-learning. Die zijn te vinden via www.samendementievriendelijk.nl. In de kerstvakantie hebben leerlingen van het VeenLanden college in de bibliotheken in het kader van hun maatschappelijke stage bezoekers van de bibliotheek geholpen bij het volgen van de training. Dat was heel succesvol en werd zeer gewaardeerd.
 • We ontwikkelen een lespakket voor leerlingen op het VeenLanden college. Vanaf het schooljaar 2019/2020 is dat een vast onderdeel in de projectweek. Leerlingen kunnen in hun privé-omgeving te maken krijgen met dementie, bijvoorbeeld opa of oma, of in hun bijbaantje. En de jeugd heeft de toekomst, dus ook voor de langere termijn is dit een waardevolle samenwerking. Het lespakkket is ontwikkeld door De Professionele Mens (DPM). Het is een aanpassing van modules die reeds eerder zijn ontwikkeld voor MBO-vakopleidingen https://samendementievriendelijk.nl/nieuws/mbo-studenten-dementievriendelijk

ZonMW heeft de ontwikkeling van deze modules gesubsidieerd, op voorwaarde dat ze voor iedereen gratis toegankelijk zijn. DPM heeft de module met behulp van leerlingen aangepast (taalgebruik, lokale voorbeelden) naar een versie die geschikt is voor onderbouw VMBO/Havo/vwo. Ook weer op voorwaarde dat de module door iedereen gratis kan worden gebruikt.

Themapagina’s

 • 1x per kwartaal informatie in het Witte Weekblad. De laatste was op 12 maart, met onder meer een prachtig interview met een echtpaar uit Abcoude over hoe zij omgaan met de dementie van meneer https://bit.ly/2WyBpI2 

 • Daarnaast worden er gerichte activiteiten georganiseerd, zoals de Alzheimercafés in Abcoude en Vinkeveen. Met grote dank aan de vrijwilligers die hier veel tijd in steken. Inwoners met dementie komen hier, hun mantelzorgers en vaak ook zorgverleners. Er is altijd een inhoudelijk programma over een bepaald thema. Maar mensen komen ook voor de sociale contacten en om ervaringen uit te wisselen.

Mantelzorg

Om dementievriendelijk te worden is ook aandacht voor mantelzorgers van groot belang, Mantelzorgers verdienen ons grootste respect. Zij verrichten zoveel werk om het leven van degene die zij verzorgen draaglijker te maken. In dit verband iemand met dementie, maar mantelzorg strekt zich natuurlijk ook uit over andere aandoeningen en beperkingen.

Wij proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen, met informatie, huishoudelijke hulp tegen een laag tarief en respijtzorg, maar ook voor een luisterend oor. Een keer per jaar tonen we onze dankbaarheid via de mantelzorgwaardering, een cadeautje als dank voor alles wat zij doen. Bij de welzijnsstichting Tympaan-De Baat werkt een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers zoveel mogelijk helpt bij alles wat zij nodig hebben. Informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl 

Naar een inwonervriendelijke gemeente

Kortom, we doen er alles aan om een dementievriendelijke gemeente te worden. Maar ons ideaal gaat verder dan dat. Uiteindelijk willen we dat iedereen kan meedoen, dat we een inwonervriendelijke gemeente zijn!

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld inwoners met dementie. Daarom hebben we in 2017 de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente opgesteld. Een groot aantal partners heeft deze inmiddels ondertekend, variërend van thuiszorginstellingen en, de Servicepunten tot een zorgboerderij, dagopvang, uitvaartonderneming en restaurant.

In onze gemeente wonen zo’n 800 mensen met dementie. Dat aantal loopt in 2040 op tot circa 1.500. Dementie is een verschrikkelijke ziekte, met slechte vooruitzichten. Wat veel mensen niet weten, is dat iemand die de diagnose krijgt gemiddeld nog 6 tot 8 jaar thuis woont voordat opname in een verpleeghuis nodig is. In die 6 tot 8 jaar kunnen mensen met een beetje hulp vaak nog een kwalitatief goed leven leiden. Als gemeente beschouwen wij het onze taak om dit mogelijk te maken. Onder meer door voorlichting over dementie en door mantelzorgondersteuning.

De Ronde Venen zet grote stappen op weg naar dementievriendelijke gemeente

In september 2017 heeft De Ronde Venen zich ten doel gesteld om binnen vijf jaar dementievriendelijke gemeente te worden. Speerpunten in het project zijn training en voorlichting, een lespakket voor middelbare scholieren en mantelzorgondersteuning.

De training Samen dementievriendelijk wordt onder de aandacht gebracht bij verschillende doelgroepen, zodat de kennis zo breed mogelijk wordt verspreid over de gemeente:

-de gemeentelijke organisatie – alle medewerkers volgen de training

-partners van het project Dementievriendelijke gemeente – waaronder maatschappelijke organisaties en ondernemers

-ondernemers – met name winkels en horecagelegenheden, waaronder enkele supermarkten die hun gehele personeelsbestand laten trainen

-inwoners – meerdere keren per jaar worden in de diverse bibliotheken in de gemeente gratis publiekstrainingen georganiseerd

-jeugd – via het lespakket dat op 20 september wordt gelanceerd. Dit pakket is ontwikkeld in samenwerking met De Professionele Mens en leerlingen van het VeenLanden College.
Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is dit lespakket onderdeel van de projectweek in de onderbouw. Het lespakket is gratis beschikbaar voor alle middelbare scholen in Nederland.

De gemeente zet voor de communicatie Twitter en Facebook in, evenals de gemeentepagina en eens per kwartaal een speciale themapagina in het Witte Weekblad. Ook wordt informatie verspreid via de partners in het project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Margo Bosma, coördinator project Samen dementievriendelijk, De Ronde Venen, Telefoon: 0297 230 280.

 

Gemeente De Ronde Venen is dementievriendelijk!

Op dinsdag 10 september heeft wethouder Marja Becker uit handen van Roderik Reinstra van Samen dementievriendelijk het certificaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ ontvangen. “Een mijlpaal op weg naar een dementievriendelijke samenleving”, aldus de trotse wethouder.

De Ronde Venen startte twee jaar geleden met het project Dementievriendelijke gemeente, in samenwerking met Tympaan-De Baat. Belangrijk onderdeel is het aanbieden van trainingen om dementie te leren herkennen en ermee om te gaan. De training is niet alleen voor inwoners en ondernemers. Ook de medewerkers van de gemeente, inclusief burgemeester en wethouders hebben hem gevolgd. En daarmee voldoet de organisatie aan het criterium voor het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’. De heer Reinstra, relatiemanager bij Samen Dementievriendelijk en mevrouw Nieuwenhuizen, bestuurslid Belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland afdeling Westelijk Utrecht spraken hun waardering uit voor de grote inzet die gemeente De Ronde Venen laat zien bij het dementievriendelijk maken van de gemeente.

Certificaat en sticker

Het bijbehorende certificaat is – in bijzijn van de medewerkers van de gemeente – uitgereikt aan wethouder Marja Becker. “Ik ben ontzettend trots op deze mijlpaal. Bijna alle medewerkers zijn nu getraind om dementie te herkennen en op de juiste manier te reageren. Uit de mystery guest acties bij de publieksbalie en de buitendienst blijkt dat we met de kennis uit de training ook daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Dit certificaat krijgt een mooie plaats in ons gemeentehuis!”

Voor nieuwe medewerkers organiseert de gemeente twee keer per jaar een training, om ervoor te zorgen dat de erkenning geen momentopname is. De wethouder bevestigde samen met de heer Reinstra de sticker ‘Samen dementievriendelijk’ op de deur van de hoofdingang, zodat de dementievriendelijkheid voor bezoekers en voorbijgangers duidelijk is.

Blijven werken aan dementievriendelijkheid

Het vijfjarenproject Dementievriendelijke gemeente is inmiddels twee jaar onderweg. Uit onlangs gehouden onderzoek blijkt dat inwoners veel waarde hechten aan de zorg- en voorlichtingstaken van de gemeente. Daarin passen de gratis toegankelijke trainingen, die vanaf eind oktober weer plaatsvinden in de bibliotheken. De data en wijze van aanmelding zijn te vinden op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.

Saar aan huis nu dementievriendelijk

Een Rondeveense samenleving waarin inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen. Dat is het doel van het project 'Dementievriendelijke gemeente'. De training ‘GOED omgaan met dementie’ levert hieraan een belangrijke bijdrage.

16 medewerkers van 'Saar aan Huis', organisator van aanvullende- en vervangende mantelzorg, hebben deze training gevolgd. Wethouder Alberta Schuurs reikte het bijbehorende certificaat uit.

Na de diagnose dementie woont iemand vaak nog een aantal jaren zelfstandig. Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger is van groot belang om dit mogelijk te maken. Organisaties zoals Saar aan Huis spelen hierbij een belangrijke rol.

Vestigingsmanager Marion de Vries is enthousiast over de training. “Veel ouderen met een vorm van dementie wonen thuis. Onze Saars ondersteunen deze ouderen, zodat ze prettig thuis kunnen blijven wonen. De training is kwalitatief echt heel goed, geeft veel informatie over
dementie en handvatten voor de omgang met mensen met dementie.”

Wethouder Alberta Schuurs sprak haar waardering uit voor het werk van Saar aan Huis. “Om een
dementievriendelijke gemeente te worden is de hulp van maatschappelijke organisaties onmisbaar. Hun inzet en toewijding is voor veel mensen enorm waardevol.” 

De medewerkers van Saar aan Huis hebben de training al in maart van dit jaar gevolgd. Vanwege de coronacrisis werd de uitreiking van het certificaat uitgesteld. Juist in die periode was zorg voor mensen met dementie extra belangrijk, omdat bezoek van familie vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was.

Als gevolg van de coronamaatregelen liggen veel activiteiten voorlopig stil. Zodra het mogelijk en verantwoord is, openen de Alzheimercafés hun deuren weer, geeft het Reizend Gezelschap weer voorlichting en komen er nieuwe data voor de training ‘GOED omgaan met dementie’. De online training is wel beschikbaar, via www.samendementievriendelijk.nl

Ten slotte wordt gewerkt aan een voorlichtingsfilm ‘De fasen van dementie’. 

GEMEENTE STICHTSE VECHT

Intentieverklaring Samen dementievriendelijk in gemeente Stichtse Vecht

Aanleiding
Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt een vorm van dementie. Iedereen krijgt er op de een of andere manier mee te maken, in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk.

Veel bedrijven, instellingen en organisaties in Nederland zijn al dementievriendelijk bezig. Ze leren hun medewerkers dementie te herkennen, om te gaan met klanten met dementie en houden er in hun beleid rekening mee. Nu is de tijd rijp om breed in onze samenleving deze ziekte en de ingrijpende gevolgen ervan (nog) bekender te maken.

Intentie
Ons doel is dat vóór 2020 iedereen in Stichtse Vecht meer weet over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ondersteunen of helpen. Met meer oog voor wat mensen met dementie nog wel of niet (meer) kunnen. Ook willen we mantelzorgers meer waardering en steun geven. Kortom: in 2020 is dementie geen taboe meer en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen én hulp te bieden.

Looptijd
De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks
wordt geëvalueerd door de initiatiefnemers. Dit zijn Gemeente Stichtse Vecht, Alzheimer Nederland afdeling Westelijk Utrecht en Welzijn Stichtse Vecht.

Speerpunten
De deelnemende partijen leveren een bijdrage aan:

 • Taboedoorbreking rond dementie.
 • Kennis en begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Een stem geven aan mensen met dementie.
 • Deskundigheidsbevordering in het herkennen van de signalen van dementie en in het omgaan met dementie.
 • Ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige inwoners.
 • Actieve participatie in de samenleving.

 

Basisschool De Kameleon in Maarssenbroek is dementievriendelijk.

Basisschool De Kameleon in Maarssenbroek is de eerste dementievriendelijke school in de gemeente Stichtse Vecht. In klasgesprekken werd deze week met de leerlingen in groepen 5/6/7/8 gepraat over dementie. Een veel voorkomende ziekte bij opa’s en oma’s maar ook bij steeds meer buren.

En alle leerkrachten van de school werden in een sessie getraind via de GOED-methode: ‘Hoe herken je mensen met dementie en hoe ga je met hen om?’ Zo eenvoudig kan het zijn om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving. 

 

House of outdoor verdient sticker dementievriendelijk

Het voltallige personeel ontving op 27 februari 2020 een certificaat na de voorlichting Samen Dementie Vriendelijk. Wij zijn dementievriendelijk, lachen de medewerkers van House of Outdoor in Maarssen. "Bij ons komen veel ouderen in de winkel en de ziekte dementie komt steeds vaker voor.
We vinden het van belang dat we mensen met dementie kunnen herkennen en weten hoe we hen op een goede en respectvolle manier kunnen bejegenen.”

Hockeyvereniging Maarssen is dementievriendelijk

Op maandag 15 juli jl. heeft Hockeyvereniging Maarssen het spits afgebeten door als eerste sportclub in de gemeente Stichtse Vecht de voorlichting van Samen Dementie Vriendelijk te volgen. 
 

Van Dijk Uitvaartverzorging ontvangt het certificaat dementievriendelijk

Van Dijk Uitvaartverzorging neemt op 7 maart 2020 bloemen en een certificaat in ontvangst nadat het team de voorlichting Samen Dementie Vriendelijk heeft gekregen. "Wij hebben vaak te maken met situaties waar dementie speelt. Ons personeel kan mensen met dementie goed herkennen en weet hoe we hen op een goede en respectvolle manier kunnen bejegenen.”

Sportverenigingen Stichtse Vecht nu ook dementievriendelijk

Sportverenigingen Luck Raeck, MHV Hockey en De Fuut zijn nu dementievriendelijk.
De drie clubs tekenden de intentieverklaring Samen Dementievriendelijk. ‘Bewegen en sociale contacten zijn belangrijk om mensen met dementie er bij te blijven betrekken’, aldus wethouder Veneklaas.

Op dinsdag 17 september tekenden 10 nieuwe organisaties de Intentieverklaring Samen Dementievriendelijk Stichtse Vecht tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Goudestein. De ondertekening kende verschillende primeurs: de eerste sportverenigingen, de eerste basisschool, het eerste productiebedrijf! En opnieuw enkele kerken, dorpsraden en ook het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht. Inmiddels hebben in totaal 33 organisaties de verklaring ondertekend.

GEMEENTE WOERDEN/HARMELEN

Starbijeenkomst Samen dementievriendelijk

Op 6 maart 2019 heeft een startbijeenkomst Dementievriendelijk in Harmelen plaatsgevonden.
De initiatiefgroep bestond uit o.a. de gemeente Woerden, dorpsplatform Harmelen, huisarts, thuiszorg, dementieconsulent en Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht.
De volgende stap is een bijeenkomst op 1 juli a.s. voor de ondernemers en organisaties die dienstverlening verzorgen in Harmelen.
Uitleg over de dementievriendelijke samenleving en de training, hoe om te gaan met een dement persoon in o.a. in een winkel, het zwembad, de kapper en het hotel.

In september zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor de inwoners van Harmelen. 

 

Harmelen verder op weg naar dementievriendelijk

Op woensdag 15 november j.l. is Harmelen weer een beetje meer dementievriendelijk gemaakt.
Het was een mooie interactieve informatie avond voor alle inwoners.
Met dank aan de organisatoren, Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht en de bijdrage van toneelvereniging Harto!

 

Deze pagina maakt deel uit van