Belangenbehartiging in het algemeen

Alzheimer Nederland landelijk en regionaal

De belangrijkste missie van Alzheimer Nederland is mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. O.a. door scherp in de gaten te houden of er voldoende passende zorg is, thuis en bij zorginstellingen. Om goed op te kunnen komen voor de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers, gaan we met hen in gesprek en brengen we hun wensen en behoeften in kaart.

Deze signalen geven we door. We werken hierin nauw samen met de landelijke politiek, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Alzheimer Nederland regionaal
Ook regionaal is er veel te doen op het gebied van belangenbehartiging, uiteraard ook binnen onze afdeling in regio Westelijk Utrecht. Alle gemeenten in Nederland hebben een lokale zorgtaak. Zo ook de gemeenten bij ons in de regio, te weten Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. Belangbehartiging in de regio volgt de beleidsvoornemens en plannen (verkiezingsprogramma’s en Wmo meerjarenplannen) van gemeenten en gaat met hen in gesprek. Duaal dus met wethouders, ambtenaren en de gemeenteraad. We verstrekken informatie en geven tips en adviezen.
Ook stimuleren we gemeenten om dementievriendelijk te worden en denken we graag mee bij de uitvoering hiervan.

Daarnaast participeren we als afdeling in het Netwerk Dementie West Utrecht. Het netwerk bestaat uit een vertegenwoordiging van zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) en de gemeenten in de regio. In het netwerk wisselen we ervaringen uit, bespreken we nieuwe ontwikkelingen, stemmen we vraag- en aanbod (o.a. casemanagement, dagopvang, respijtzorg, langdurige zorg) op elkaar af en werken we samen waar mogelijk. Onderwerpen die worden besproken zijn: voorlichting, loket en ontmoetingsplekken, vernieuwend aanbod, dementievriendelijk lokaal, deskundigheidsbevordering en introductie van zorgtechnologie.

De regionaal belangenbehartiger werkt samen met de vrijwillige collega’s die de Alzheimer Cafés, binnen onze afdeling, coördineren. De Alzheimer Cafés zijn belangrijk voor het lokaal in kaart brengen van de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast is de regionaal belangenbehartiger betrokken bij het twee jaarlijks onderzoek onder mantelzorgers middels de Dementiemonitor. Deze monitor geeft aan wat er speelt onder mantelzorgers, wat weer goede input geeft om wat zij vinden en nodig hebben goed te kunnen verwoorden. Tevens is een belangrijke taak van de regionaal belangbehartiger om een eigen netwerk in het werkveld op te bouwen en uit te breiden. 

Alzheimer Nederland vraagt met enige regelmaat om landelijke speerpunten regionaal uit te werken en een vervolg te geven. Zo is er een landelijke campagne geweest om huisartsen in de regio te benaderen om casemanagement actief onder hun aandacht te brengen. Het is belangrijk om dit voort te zetten en het belang van casemanagement te blijven benadrukken.
Een ander voorbeeld is de nieuwe Wet rondom zorg en dwang (WzD). De nieuwe wet regelt het zorgvuldig omgaan met vormen van onvrijwillige zorg. Zowel in een verpleeghuis als in de thuissituatie. Een belangbehartiger gaat hierover in gesprek met betrokkenen, om te horen wat de ervaringen zijn met de nieuwe wet.
Alzheimer Nederland is in staat om met de regionale organisatievorm, zoveel mogelijk breed informatie op te halen. De regionaal belangenhartiger is daarin het schakelpunt.

Contact
Sonja Nieuwenhuizen, regionale belangenbehartiger
bestuurslid Alzheimer Nederland, afdeling Westelijk Utrecht
mail: s.nieuwenhuizen@alzheimervrijwilligers.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Focusbrieven ten behoeve van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren

Elk jaar stelt Alzheimer Nederland drie verschillende focusbrieven op: één voor gemeenten, één voor de zorgverzekeraars en één voor de zorgkantoren. De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. De speerpunten zijn de behoeftes, ervaringen en wensen van mantelzorgers en mensen met dementie.

De focusbrief is een kort overzicht van concrete speerpunten die onderbouwd zijn met onderzoeksresultaten. Je kunt de focusbrief gebruiken om uitgenodigd te worden op gesprek.
Zo kan Alzheimer Nederland mee helpen in het vinden van passende oplossingen.
Daarnaast kan de focusbrief belangenbehartigers en de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor houvast geven in het maken van hun beleid.

De brief voor gemeenten is voor het huidige jaar. De brief voor zorgkantoren en -verzekeraars is voor het aankomende jaar. Zij zijn nu namelijk bezig met de plannen het beleid van 2022.

Je vind de focusbrieven via deze link: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/belangenbehartiging/focusbrief

 

 

 

 

Dementiemonitor mantelzorg 2020

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun omgeving. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.
Mantelzorgers blijven zwaar belast en gemiddeld besteden zij 40 uur per week aan de zorg voor hun naaste met dementie. 61% voelt zich meer belast sinds de coronacrisis.
Dit jaar werden 3.577 mantelzorgers gevraagd over hun belasting, ondersteuning, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven. Naast het landelijke rapport zijn er ook 49 regionale rapporten gemaakt.

De dementiemonitor is te vinden via deze link: https://bit.ly/2WydJF3

 

 

Deze pagina maakt deel uit van