Organisatie

Alzheimer Nederland zorgt dat er vooruitgang wordt geboekt. Dat er wordt gewerkt aan het voorkomen, genezen en behandelen van dementie. Dat we wetenschappelijk onderzoek financieren. Dat we ondersteuning bieden aan iedereen die met de ziekte te maken heeft. Dat we voorlichting geven, hulp en informatie bieden, opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun dierbaren en talloze activiteiten organiseren. En dat we de maatschappij stimuleren beter om te gaan met mensen met dementie, zodat zij langer kunnen meedoen. 

Wat er ook nodig is: ‘Daar zorgen wij voor’.

Op het hoofdkantoor van Alzheimer Nederland in Amersfoort werken ongeveer 100 medewerkers. De organisatie heeft 3.500 landelijke/regionale vrijwilligers en 30.000 collecte-vrijwilligers.


Doelstellingen

Alzheimer Nederland heeft strategische ambities gedefinieerd:

 • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen. Dit doet Alzheimer Nederland door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren. Alzheimer Nederland biedt hulp en informatie aan iedereen die met dementie te maken heeft en zet zich in voor betere zorg. Ook wordt onderzoek ondersteund dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
 • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren voor een toekomst zonder dementie. Dit doet Alzheimer Nederland door donateurs te werven en geld in te zamelen, en door heldere communicatie over het werk van de organisatie. 
 • De organisatie en ‘het merk Alzheimer Nederland’ goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie. Door de rollen als gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie goed te combineren kunnen de uiteenlopende activiteiten optimaal uitgevoerd worden. Hiervoor zijn zes thema’s in het leven geroepen die richting geven aan de manier van werken te weten:

- Wetenschappelijk onderzoek (Alzheimer Nederland is de grootste private financier van dementieonderzoek)
- Online platform Dementie.nl
- Een dementievriendelijke samenleving
- Participatie van patiënten
- Preventie en bewustwording
- Opinievorming

Het jaar 2019 was hierin uiterst succesvol: er werd een recordbedrag opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek en Alzheimer Nederland was volop in de (digitale) media via radio en televisie-uitzendingen waarin verschillende doelgroepen werden bereikt. 
 

Bestuur en toezicht

In 2018 is de huidige directeur-bestuurder Gerjoke Wilmink aangetreden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit maximaal zeven leden bestaat. De Raad van Toezicht stelt de jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening) vast. De raad functioneert ook als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De toezichthouders doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. De nieuw aan te treden toezichthouders worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

- Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (voorzitter Raad van Toezicht en remuneratiecommissie)
- De heer prof. dr. G.W.A.M. Padberg (vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie)
- De heer ir. F.A.M. Spijkers (lid en voorzitter van de financiële commissie)
- Mevrouw drs. M. Bolle (lid/lid van de financiële commissie)
- De heer drs. J.A.L. de Keijzer (lid)
De heer drs. V.P. van den Boogert (lid)

Binnen de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland wordt gewerkt met een financiële commissie en remuneratiecommissie.

De reguliere vergadercyclus van zowel de Raad van Toezicht als de financiële commissie is 5x per jaar.
 

Algemeen profiel

In het algemeen moeten alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over brede deskundigheden, een academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen. Elk lid van de raad beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van zijn/haar functie zodat een goede taakverdeling binnen de raad gewaarborgd is.

Kwalificaties en competenties voor leden van de Raad van Toezicht:

 • Voelt zich intrinsiek gemotiveerd en verbonden met de missie van Alzheimer Nederland.
 • Is rolvast in de taken van toezichthouder (controleur, werkgever en sparringpartner/adviseur) en weet deze op respectvolle wijze te vervullen.
 • Is in staat om zowel de directeur-bestuurder en mede toezichthouders inhoudelijk te challengen c.q. te inspireren met een hoge professionele standaard.
 • Brengt een netwerk in dat ingezet kan worden om ‘het merk’ Alzheimer Nederland verder te versterken.
 • Is gericht op besluitvorming voor de lange termijn en het collectieve belang van Alzheimer Nederland.
 • Verbinder, bestuurlijk evenwichtig, goed hoofd- van bijzaken kunnen scheiden, houdt overzicht.
 • Teamspeler, gericht op samenwerking.
 • Integer, authentiek en onafhankelijk.
 • Inspirerend, positief en constructief.
 • Goede reputatie, is van onbesproken gedrag.


Specifiek profiel

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature binnen de Raad van Toezicht voor de positie van lid Raad van Toezicht met een wetenschappelijk profiel. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

 • Toonaangevende wetenschapper, bij voorkeur met bestuurlijke ervaring.
 • Heeft een goed beeld van het werkveld van Alzheimer Nederland en beschikt over inzicht in het belang van wetenschappelijk onderzoek voor een organisatie als Alzheimer Nederland.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen en in staat om deze ontwikkelingen te verbinden met de visie van Alzheimer Nederland.
 • Kent de wereld van de financiering en subsidies van wetenschappelijk onderzoek.
 • Beschikt over een relevant netwerk in de academische wereld en kan de netwerkcontacten inzetten ten nutte van Alzheimer Nederland. 
 • De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een multiculturele achtergrond.
   

Bezoldiging

Toezichthouders bij Alzheimer Nederland ontvangen voor hun werkzaamheden -behalve onkosten- geen vergoeding.


Procedure

Bij werving en selectie laat de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland zich bijstaan door het  bureau Klaus Schmitt & Partners.

Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.
 

Contact

Klaus Schmitt

Marleen van der Wal
m.vanderwal@klausschmitt.nl

Klaus Schmitt & Partners
Wilhelminapark 60
3581 NP Utrecht
tel. 030 – 275 84 52
www.klausschmitt.nl