Vaststellen onderzoeksagenda

Alzheimer Nederland heeft met hulp van ruim 800 mensen met dementie, mantelzorgers, wetenschappers, zorgprofessionals en andere betrokkenen haar nieuwe onderzoeksagenda ontwikkeld.

De onderzoeksagenda geeft focus binnen het zeer brede en zeer dynamische dementieveld. Daardoor zal Alzheimer Nederland de komende jaren werken aan een beperkt aantal thema’s. Het belangrijkste doel voor onze achterban is dementie voorkomen of genezen. Hoewel de doelstelling duidelijk alleen op lange termijn te realiseren is, krijgt deze ook van mensen die nu, als patiënt of naaste, met de ziekte te maken hebben, de hoogste prioriteit. Daarnaast is er bij de achterban een grote behoefte aan betere zorg en ondersteuning. Op vele terreinen is deze behoefte dringend, maar de doelstellingen gericht op overbelasting voorkomen bij mantelzorgers, activiteiten voor mensen met dementie en persoonsgerichte aandacht in het verpleeghuis, werden het meest genoemd als zeer belangrijk.

Principes voor onderzoek

Naast de onderzoeksprioriteiten die we in deze onderzoeksagenda hebben uitgewerkt, heeft Alzheimer Nederland door de gesprekken met wetenschappers, zorgprofessionals en haar achterban, maar ook door haar jarenlange ervaring met het subsidiëren van onderzoek, een aantal richtinggevende principes opgesteld (zie afbeelding). Deze principes zijn belangrijk voor het uitvoeren van goed onderzoek en geven verdere focus aan het onderzoek dat door Alzheimer Nederland mogelijk wordt gemaakt. Deze principes moeten leiden tot meer impact, zodat mensen met dementie en hun naasten profiteren van de uitkomsten van onderzoek. Daarnaast moet het onderzoek inclusief zijn, zodat mensen in verschillende situaties en met verschillende achtergronden kunnen profiteren van de uitkomsten. Ook willen we samenwerking tussen onderzoekers onderling en tussen onderzoekers en onder andere bedrijven en zorgorganisaties bevorderen. Zo wordt de kennis die ons onderzoek oplevert breed ingezet.  

Afbeelding: samenvatting onderzoeksagenda Alzheimer Nederland