Vergoedingen basisverzekering 2018

Alarmeringsapparatuur

Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als een verzekerde niet sociaal en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-redzaam is. Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.

Lees hier meer over de vergoedingen.

Casemanagement dementie Een casemanager is een persoonlijk begeleider die u en uw naaste al vanaf de fase voorafgaand aan de diagnose dementie en in het verdere traject tot aan opname in het verpleeghuis of tot overlijden thuis begeleidt. Deze begeleider heeft specifieke kennis en opleiding op het gebied van dementie. De begeleiding bestaat uit advisering en ondersteuning van de persoon met dementie en de naaste in het gehele proces tot opname of overlijden. De casemanager helpt ook bij het regelen van zorg. Casemanagement dementie is volgens vele mantelzorgers één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning bij dementie. Casemanagement dementie valt onder de wijkverpleging in uw basisverzekering maar wordt daar niet specifiek zo benoemd. Zorgverzekeraars gebruiken voor wijkverpleging ook nog eens verschillende termen zoals: verpleging en verzorging zonder verblijf, verzorging thuis, en ook wijkverpleging. Uw huisarts weet de weg naar de casemanager dementie.
Eerstelijnsverblijf Dit is het verblijf voor geneeskundige zorg die onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten valt.
Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid van een persoon te verbeteren of te herstellen. De basisverzekering dekt de kosten voor maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Hiervoor geldt het verplicht eigen risico.

Ook kunnen behandelingen van ergotherapie aanvullend verzekerd worden
Fysio- en oefentherapie

Deze vergoeding geldt voor de behandeling van lichamelijke klachten of aandoeningen. Deze staan vermeld op de chronische lijst.

 • Via de basisverzekering zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. De behandeling daarna worden door de basisverzekering vergoed.
 • Via een aanvullende verzekering kunnen extra behandelingen vergoed worden.
 • Via een aanvullende verzekering kunnen de eerste 20 behandeling volledig of deels worden vergoed.
 • Vergoedingen voor de zogenaamde niet-chronische lijst worden ook vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om:
  • maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie;
  • maximaal 37 behandelingen in een periode van 12 maanden bij claudicatio intermittens;
  • maximaal 12 behandelingen in een periode van 12 maanden bij artrose van heup of knie (per 1 januari 2018). Dit is een nieuwe behandeling in het basispakket.
Geriatrische revalidatiezorg

Richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis.

Ook kunnen behandelingen van geriatrische revalidatiezorg aanvullend verzekerd worden
Hoorhulpmiddelen

Mensen met gehoorverlies komen in aanmerking voor vergoeding van één of meerdere hulpmiddelen die de gehoorfunctie verbeteren.

Lees hier meer over de vergoedingen.

Huisartsenzorg

De basisverzekering vergoedt de zorg die een huisarts zelf verleent of laat verlenen door ondersteunend personeel. De huisarts speelt een belangrijke rol in diagnostiek van eventuele ziektes of behoefte aan ondersteuning en zorg. Ook kunt u een second opinion aanvragen na een verwijzing van uw behandelaar.

Voor huisartsenzorg geldt geen verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt wel voor zorg die de huisarts aanvraagt of voorschrijft.
Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed

Hulpmiddelen worden ook thuis vergoed indien sprake is van verzorging en/of verpleging op bed. Als geen sprake is van verzorging of verpleging op bed kunnen de hulpmiddelen alleen worden verstrekt indien deze noodzakelijk zijn ter bewaring van de zelfredzaamheid. Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.

Lees hier meer over de vergoedingen.

Incontinentiehulpmiddelen

Voor mensen met problemen bij de urinelozing zijn speciale hulpmiddelen beschikbaar gesteld via de basisverzekering.

Lees hier meer over de vergoedingen.

Logopedie

Logopedie gericht op herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen of bij eet- en slikproblemen is opgenomen in het basispakket. De behandeling van dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen en muziektherapie worden niet vergoed.

Afhankelijk van de soort zorgpolis mag een verzekerde een eigen logopedist kiezen of moet hij, om voor (volledige) vergoeding in aanmerking te komen, gebruikmaken van een logopedist die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.

De kosten die een logopedist bij de zorgverzekeraar in rekening brengt vallen onder het eigen risico.
Medicatie-, dialyse- en meetapparatuur

Verzekerden die thuis zelf hun medicijnen toedienen, dialyse uitvoeren of bloedstollingstijden opmeten, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de kosten. 

Lees hier meer over de vergoedingen.

Medisch-specialistische zorg

De kosten voor medisch-specialistische zorg of geneeskundige zorg worden vergoed als een verzekerde daar recht op heeft.

Hiervoor gelden twee basisvoorwaarden:

 • De behandeling is volgens de huidige wetenschap en praktijk effectief.
 • De verzekerde is, door omstandigheden, redelijkerwijs daarop aangewezen. Dit is in eerste instantie ter beoordeling aan de huisarts of specialist.
Orthesen, braces en orthopedisch schoeisel

Dit zijn hulpmiddelen ter bevordering van het bewegingssysteem. Bekijk hier de lijst voor vergoedingen voor hulpmiddelen.

Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.

U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor hulpmiddelen.

Lees hier meer over de vergoedingen.
Overige hulpmiddelen voor het bewegingssysteem

Er zijn naast bovenstaande hulpmiddelen ook overige hulpmiddelen beschikbaar voor vergoeding. Bekijk hier de lijst voor vergoedingen voor overige hulpmiddelen voor het bewegingssysteem. 

Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.

U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor hulpmiddelen.

Lees hier meer over de vergoedingen.
Palliatieve zorg

Palliatief terminale zorg is mogelijk als onderdeel van wijkverpleging in het geval er geen indicatie is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ook zijn er vormen van palliatieve zorg die aanvullend verzekerd kunnen worden.
Reiskostenvergoeding voor begeleider Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan - als begeleiding noodzakelijk is - ook een vergoeding reiskosten krijgen voor zijn begeleider.
Vervoer

Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de basisverzekering het vervoer per ambulance, (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer naar en van een zorgverlener of instelling. Bekijk hier de voorwaarden. Voor het gebruik geldt een eigen bijdrage.

Vormen van vervoer worden ook aanvullend verzekerd.
Verbandmiddelen en schoenvoorzieningen

Het gaat hier om verbandmiddelen, verbandschoenen en allergeenvrije schoenen.

Lees hier meer over de vergoedingen.

Wijkverpleging

Samen met de huisartsenzorg is de 'verpleging in de wijk’ erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking. De wijkverpleegkundige stelt op basis van een analyse van de zorgbehoefte, de mogelijkheden van zelfredzaamheid en het vermogen tot zelfregie én het systeem rondom de cliënt, de indicatie vast.

Casemanagement dementie valt in deze categorie.


Bovenstaande informatie is beschikbaar gemaakt door het Zorgverzekeringswet-kompas (Zvw-kompas) van Zorginstituut Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Zorginstituut Nederland

NB. Bij sommige vergoedingen wordt er een verschil gemaakt tussen een kalenderjaar (1 januari 2018 – 31 december 2018) en een jaar (bijvoorbeeld 1 december 2018 – 30 november 2019)

 

Peildata verzekeringen en verzekeraars

Alzheimer Nederland heeft de polissen van de tien grootste zorgverzekeraars op de volgende peildata beoordeeld. 

Onderwerp

Peildatum

Basisverzekering

13 november 2017

Zilveren Kruis

1 december 2017

CZ

1 december 2017

VGZ

1 december 2017

Menzis

1 december 2017

DSW

1 december 2017

ONVZ

1 december 2017

Zorg en Zekerheid

1 december 2017

Eno-Salland

1 december 2017

De Friesland

1 december 2017

De Amersfoortse

1 december 2017

Basisverzekering hulpmiddelen

15 november 2017