Vergoedingen basisverzekering 2019

Basispakket

Omschrijving

Alarmeringsapparatuur

 • Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als een verzekerde sociaal en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-redzaam is, maar lichamelijk gehandicapt is en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen.
 • Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Diabeteshulpmiddelen

 • Verzekerden met suikerziekte type 1 of 2 die insuline gebruiken of gaan gebruiken kunnen aanspraak maken op speciale diabeteshulpmiddelen. Dit kan bloedafnameapparatuur, een bloedglucosemeter of een draagbare, uitwendige insulinepomp zijn.
 • U moet zelf de vervangingskosten betalen van batterijen en oplaadapparatuur die bij de bloedglucosemeter en de draagbare uitwendige insulinepomp zijn geleverd.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van diabeteshulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.
Casemanagement dementie

Een casemanager dementie is een persoonlijk begeleider die u en uw naaste vanaf de fase voorafgaand aan de diagnose dementie en in het verdere traject tot aan opname in het verpleeghuis of tot overlijden thuis begeleidt. Casemanagement dementie is volgens vele mantelzorgers één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning bij dementie. Casemanagement dementie valt onder de wijkverpleging in uw basisverzekering maar wordt daar niet altijd specifiek zo benoemd. Zorgverzekeraars gebruiken voor wijkverpleging ook nog eens verschillende termen zoals: verpleging en verzorging zonder verblijf, verzorging thuis, en ook wijkverpleging. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar en specifiek te vragen of de door u gewenste zorgaanbieder ook in 2019 de casemanager dementie beschikbaar heeft, zeker als u kiest voor een naturapolis. Via de aanvullende verzekeringen zijn er geen aanvullende vergoeding beschikbaar voor casemanagement dementie. 

Eerstelijnsverblijf

 • Dit is het verblijf voor geneeskundige zorg die onder de verantwoordelijkheid valt van een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten.

Ergotherapie

 • Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid van een persoon te verbeteren of te herstellen. De basisverzekering dekt de kosten voor maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Hiervoor geldt het verplicht eigen risico.
 • Ook kunnen behandelingen van ergotherapie aanvullend verzekerd worden.

Fysio- en oefentherapie

 • Deze vergoeding geldt voor de behandeling van lichamelijke klachten of aandoeningen. Deze staan vermeld op de chronische lijst.
  Via de basisverzekering zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. De behandeling daarna worden door de basisverzekering vergoed.
  Via een aanvullende verzekering kunnen de eerste 20 behandeling volledig of deels worden vergoed.
 • Vergoedingen voor de zogenaamde niet-chronische lijst worden ook vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om:
  maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie;
  maximaal 37 behandelingen in een periode van 12 maanden bij claudicatio intermittens;
  maximaal 12 behandelingen in een periode van 12 maanden bij artrose van heup of knie (per 1 januari 2018).
 • Via een aanvullende verzekering kunnen extra behandelingen vergoed worden.
 • Afhankelijk van het soort zorgpolis is een verzekerde vrij om een fysiotherapeut of oefentherapeut te kiezen of moet hij om voor (volledige) vergoeding in aanmerking te komen gebruik maken van een fysiotherapeut of oefentherapeut die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.

Geriatrische revalidatiezorg

 • Richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis.
 • Ook kunnen behandelingen van geriatrische revalidatiezorg aanvullend verzekerd worden.
 • De duur van geriatrische revalidatie bedraagt maximaal 6 maanden. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar een langere periode toestaan.

Hoorhulpmiddelen

 • Mensen met gehoorverlies komen in aanmerking voor vergoeding van één of meerdere hulpmiddelen die de gehoorfunctie verbeteren.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hoorhulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Huisartsenzorg

 • De basisverzekering vergoedt de zorg die een huisarts zelf verleent of laat verlenen door ondersteunend personeel.  De huisarts speelt een belangrijke rol in diagnostiek van eventuele ziektes of behoefte aan ondersteuning en zorg. Ook kunt u een second opinion aanvragen na een verwijzing van uw behandelaar.
 • Voor huisartsenzorg geldt geen verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt wel voor zorg die de huisarts aanvraagt of voorschrijft.

Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed

 • Hulpmiddelen worden ook thuis vergoed indien sprake is van verzorging en/of verpleging op bed. Als geen sprake is van verzorging of verpleging op bed dan kunnen de hulpmiddelen alleen worden verstrekt indien deze noodzakelijk zijn ter bewaring van de zelfredzaamheid.
 • Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.
 • Bekijk hier extra informatie over hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Incontinentiehulpmiddelen

 • Voor mensen met problemen bij de urinelozing zijn er speciale hulpmiddelen beschikbaar gesteld via de basisverzekering.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van incontinentiehulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Logopedie

 • Logopedie gericht op herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen en voor bij eet-en slikproblemen is opgenomen in het basispakket. De behandeling dient een geneeskundig doel te hebben.
 • De behandeling van dyslexie; taalontwikkelingsstoornissen en muziektherapie worden niet vergoed.
 • Afhankelijk van de soort zorgpolis mag een verzekerde een eigen logopedist kiezen of moet hij, om voor (volledige) vergoeding in aanmerking te komen, gebruik maken van een logopedist die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.
 • De kosten die een logopedist bij de zorgverzekeraar in rekening brengt vallen onder het eigen risico.

Medicatie-, dialyse- en meetapparatuur

 • Verzekerden die thuis zelf hun medicijnen toedienen, dialyse uitvoeren of bloedstollingstijden opmeten, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de kosten.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Medisch-specialistische zorg

 • De kosten voor medisch-specialistische zorg of geneeskundige zorg worden vergoed als een verzekerde daar recht op heeft.
 • Hiervoor gelden twee basisvoorwaarden: 1) de behandeling is volgens de huidige wetenschap en praktijk effectief; 2) de verzekerde is, door omstandigheden, redelijkerwijs daarop aangewezen. Dit is in eerste instantie ter beoordeling aan de huisarts of specialist.

Orthesen, braces en orthopedisch schoeisel

 • Dit zijn hulpmiddelen ter bevordering van het bewegingssysteem. Bekijk hier de lijst voor vergoedingen voor hulpmiddelen.
 • Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.
 • U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor hulpmiddelen.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Overige hulpmiddelen voor het bewegingssysteem

 • Er zijn naast bovenstaande hulpmiddelen ook overige hulpmiddelen beschikbaar voor vergoeding. Bekijk hier de lijst voor vergoedingen voor overige hulpmiddelen voor het bewegingssysteem. 
 • Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage.
 • U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor hulpmiddelen.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Palliatieve zorg

 • Palliatief terminale zorg is mogelijk als onderdeel van wijkverpleging in het geval er geen indicatie is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Ook zijn er vormen van palliatieve zorg die aanvullend verzekerd kunnen worden.

Reiskostenvergoeding voor begeleider

 • Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan als begeleiding noodzakelijk is ook een vergoeding reiskosten krijgen voor zijn begeleider. Dit geldt voor vervoer van en naar een ziekenhuis, zorgverlener of instelling.

Vervoer

 • Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de basisverzekering het vervoer per ambulance, (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer naar en van een zorgverlener of instelling. Bekijk hier de voorwaarden.
 • Voor het gebruik geldt een eigen bijdrage.
 • Vormen van vervoer worden ook aanvullend verzekerd.

Verbandmiddelen en schoenvoorzieningen

 • Het gaat hier om verbandmiddelen, verbandschoenen en allergeen vrije schoenen.
 • In een aparte bijlage worden de vergoedingen van hulpmiddelen via de basisverzekering uitgebreider uitgelegd.

Wijkverpleging

 • Samen met de huisartsenzorg is de 'verpleging in de wijk’ erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.
 • De wijkverpleegkundige stelt op basis van een analyse van de zorgbehoefte, de mogelijkheden van zelfredzaamheid en het vermogen tot zelfregie én het systeem rondom de cliënt, de indicatie vast.
 • Casemanagement dementie valt hieronder.


Bovenstaande informatie is beschikbaar gemaakt door het Zorgverzekeringswet-kompas (Zvw-kompas) van Zorginstituut Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Zorginstituut Nederland

Noot: Bij sommige vergoedingen wordt er een verschil gemaakt tussen een kalenderjaar (1 januari 2019 – 31 december 2019) en een jaar (bijvoorbeeld 1 december 2018 – 30 november 2019).

Peildata verzekeringen en verzekeraars

Onderwerp

Peildata

Basisverzekering

Week 43

Zilveren Kruis

Week 46

CZ

Week 46

VGZ

Week 46

Menzis

Week 46

DSW

Week 46

ONVZ

Week 46

Zorg en Zekerheid

Week 46

Salland

Week 46

De Friesland

Week 46

De Amersfoortse

Week 46

Basisverzekering hulpmiddelen

Week 46