Bestuurslid regionale afdeling

De regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de Alzheimer Cafés, Alzheimer Trefpunten en Alzheimer Theehuizen in hun regio en organiseren activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag (21 september).

Bekijk alle vacatures

Welke functies zijn er?

Voorzitter

Als voorzitter bent u het gezicht van Alzheimer Nederland in jouw regio. U vindt het leuk om mensen te inspireren en te verbinden. U zet zich in om de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers breed onder de aandacht te brengen in de regio. Daarbij draagt u de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit.

Wat gaat doen?

 • Sturing geven aan het afdelingsbestuur in lijn met de gemaakte afspraken en werkwijze binnen Alzheimer Nederland
 • Optreden als vertegenwoordiger namens Alzheimer Nederland in jouw regio
 • U bent verantwoordelijk voor de vertaling van het landelijke beleid naar het activiteitenplan van uw afdeling en de bijbehorende (financiële) verantwoording naar het landelijk bureau
 • Voorbereiden bestuursvergaderingen
 • U bent het aanspreekpunt voor het landelijk bureau
 • Onder de aandacht brengen van de belangen van mensen met dementie regionaal
 • Participeren in bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven in de regio

Zoek vacatures Contact

Secretaris

Als secretaris bent u de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. U stroomlijnt de informatie die vanuit uw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. U brengt het aanbod van Alzheimer Nederland, zoals het Vrijwilligersplein, de trainingen en bijeenkomsten onder de aandacht bij het bestuur.

Wat gaat u doen?

 • Ondersteunen van de voorzitter en bewaken van de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur
 • Organiseren en voorbereiden van bestuursvergaderingen
 • Verzorgen van de secretariële post, mail, (telefoon) en beheren van het archief
 • Beheren van de gegevens van de vrijwilligers van de afdeling
 • Uitvoeren van overige voorkomende secretariële werkzaamheden, zoals het bestellen van materialen
 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het activiteitenplan

Zoek vacatures Contact

Penningmeester

U beheert de financiële administratie en bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. U gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording. 

Wat gaat u doen?

 • Opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven
 • Verzorgen van financiële voortgangsrapportages aan bestuur en regiocoördinator
 • Wekelijks verwerken van declaraties
 • Aanvragen en verantwoorden van gemeentelijke subsidies

Zoek vacatures Contact

Belangenbehartiger

U bent in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij u in de regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. U biedt actief een podium aan mensen met dementie. Daarnaast werft u en ondersteunt u vrijwilligers die als lokale belangenbehartiger voor de afdeling actief zijn. 

Wat gaat u doen?

 • Deelnemen aan relevante overleggen in de regio zoals de keten dementie
 • Adviseren aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in de regio
 • Samenwerking stimuleren tussen lokale belangenbehartigers
 • Participeren in bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Zoek vacatures Contact

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid verricht u voorkomende werkzaamheden en activiteiten die voortvloeien uit het activiteitenplan van de afdeling. U verwoordt de belangen van mensen met dementie en hun naasten en u draagt de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. U denkt mee in het ontwikkelen van het beleid en de activiteiten van uw afdeling en bent actief in de uitvoering ervan.

Zoek vacatures Contact

Alzheimer Café / Alzheimer Trefpunt

U bent contactpersoon voor de werkgroepen van de Alzheimer Cafés / Alzheimer Trefpunten in uw afdeling. U bewaakt de kwaliteit van de Alzheimer Cafés en stimuleert de samenwerking tussen de Alzheimer Cafés in uw regio.

Wat gaat u doen?

 • Uitvoeren van plannen uit het activiteitenplan opstellen van de begroting
 • Bezoeken van de Alzheimer Cafés/Alzheimer Trefpunten
 • Met enige regelmaat bijwonen van werkgroepoverleggen
 • Organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten voor werkengroepen van de Alzheimer Cafés.
 • Stimuleren van de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers

Zoek vacatures Contact

Communicatie en PR

Als bestuurslid Communicatie en PR ontwikkelt u een passende communicatiestrategie voor de activiteiten in uw regio en coördineert u de daaruit voortkomende werkzaamheden. U draagt bij aan een goede informatievoorziening op jullie website en social media en bewaakt de huisstijl van Alzheimer Nederland.

Wat gaat u doen?

 • Verzorgen van de communicatie over de activiteiten in jouw regio
 • Adviseren over de werkgroepen van de Alzheimer Cafés over het bereiken van de doelgroep
 • Overige activiteiten zoals het schrijven persberichten, actualiseren website, opstellen afdelingsnieuwsbrief en dergelijke.

Zoek vacatures Contact

Voorlichter

Als voorlichter vindt u het een uitdaging om in uw regio de voorlichting over dementie uit te breiden en u vertaalt dit naar een activiteitenplan. U maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland en de website www.dementie.nl. Daar waar het past, stimuleert u in uw regio gebruik te maken van het aanbod vanuit Samen dementievriendelijk.

Wat gaat u doen?

 • Een plan ontwikkelen voor het uitbreiden van voorlichtingsactiviteiten in jullie regio
 • Ondersteunen en begeleiden van de voorlichters van uw afdeling
 • Coördineren van aanvragen voor voorlichting en informatiestands

Zoek vacatures Contact

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

U vertaalt het vrijwilligersbeleid van Alzheimer Nederland naar uw afdeling en verwoordt dit in het activiteitenplan. U werkt nauw samen met de secretaris van de afdeling zodat mutaties in gegevens van actieve vrijwilligers verwerkt worden. U bent een kei in inspireren, enthousiasmeren en waarderen. 

Wat gaat doen?

 • Een plan ontwikkelen voor het werven van vrijwilligers
 • Contact onderhouden met de vrijwilligers verbonden aan de afdeling
 • Vrijwilligers activeren gebruik te maken van de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering van Alzheimer Nederland.

Zoek vacatures Contact

Fondsenwerver

U benut mogelijkheden om fondsenwervingsacties voor Alzheimer Nederland te initiëren.

Wat gaat u doen?

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een fondsenwervingsplan voor de afdeling
 • Op passende wijze donateurs en fondsen en sponsoren te bedanken
 • Coördinatoren van werkgroepen Alzheimer Café ondersteunen bij het werven van fondsen en/of subsidies.

Zoek vacatures Contact

Wat bieden wij?

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
 • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
 • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.